$type=ticker$count=4$cols=4$cate=0

"40 yıl içinde Kemalistleşen Kürt hareketi..."

Paylaş:


"40 yıl içinde karşıtlarına benzeyen Kürt hareketi jakobenci bir sosyal mühendislik olarak Kemalist rejim ve Sovyet rejimi gibi geleceğin ideolojik ideal insan üretimine girişti. Bunun sonucu ise ideolojik makineye dönüşen bireyler."

Duvar gazetesi yazarlarından Sharo I. Garip 'Kürt siyasetinde sol kayyımlar' başlığıyla bir yazı yayımladı. Yazıda Kürt hareketini ve Türk solunun duruşunu eleştiren Garip çarpıcı ifadeler kullandı.

Garip'in yazısının tamamı:

GİRİŞ: GEÇ KALAN ULUS

"Ortadoğu’da 1. Dünya Savaşı’nın öncesinde başlayıp sonrasında devam eden alt üst oluşlar tekrar yaşanmaktadır. Bölgenin eski imparatorluklarının mirasçıları olan İran, Türkiye ve Rusya ile dünyanın büyük güçleri Ortadoğu’da yaşayan uluslar, halklar ve kavimlerin varlığını ve de haklarını hiçe sayarak çizdikleri sınırlar, politik istikrarsızlığın bugüne kadarki ana sebeplerinden biriydi. Bu kaotik süreçte imparatorlukların dağılması vesilesiyle ortaya çıkan yenidünya düzeninde bazı milletlerin lehine bazı milletlerin ise aleyhine işleyecek fırsatlar ve koşullar yarattı. Bu sürecin kurbanı olan milletlerden biri de günümüzde 40 milyonu aşan nüfusu ile olan Kürtler oldu. Söz konusu dönemlerde bir devlet kurarak bağımsızlığını kazanamamış Kürtlerin bu durumuna sebebiyet veren iç ve dış dinamikler birlikte ele alınması gereken ve başka bir yazının konusu olabilecek önemli hususlardır. Ancak bu hususlar içerisinde yazının bütünlüğünde de dikkat çekilmek istenen bir husus olduğu için Kürtlerin günümüzde olduğu gibi o dönemlerde de rasyonel bir birlik sağlayamamış olmasına özellikle dikkat çekmek gerekir.

Son dönemlerde Ortadoğu’daki yaşanan vahşette Kürtler çok ağır saldırılara maruz kaldılar. Kuzeyde ondan fazla şehir çok büyük stratejik hatalardan yerle bir olurken Kerkük ve Afrin gibi birçok yer kaybedilmiştir. En vahim durum ise Kürt siyasetinin büyük bir bölümünde ama özellikle büyük parça Kuzeyde projelerinde kafa karışıklığı ciddi stratejik hatalara neden olmaktadır. Güney ve Batı Kürdistan altın fırsat olan Kürt bloku ve koridorunu hayata geçirmemek için ayak diremektedirler. Kürt siyasi aktörleri 100 yıl evvelki gibi “evrenselci ilkeler”, ideolojik ülküler veya küçük prenslikler adına kendi ülkesinin sınırlarını, doğal haklarını bir belirsizliğe sürmektedirler. Kürtler arası ulusal birliğin sağlanamaması halinde bir parçanın yenilgileri diğer parçaların da yenilgilerine kapıları aralayabiliyor.

Elbette bir dış dinamik olarak uluslararası paylaşım Kürtlerin dezavantajlı olmasında büyük bir rol oynuyor fakat bu tek başına hezimeti açıklamaya yetmiyor. G. Simmel’in dediği gibi toplumsal gelişmelerin can alıcı belirleyicileri esasen iç dinamiklerde saklıdır. Uluslaşma sürecinin gecikmesi bir yandan maddi koşulara yani ulaşım, iletişim, şehirleşmenin az olması gibi klasik modernleşme faktörlerine bağlıyken bir diğer yönü ise Kürt siyasal ve düşün dünyasının aktörlerinin tutumlarından kaynaklıdır. E. Xani çok erken bir dönemde Kürt siyasal sınıfının ve entelektüellerinin büyük bir bölümünün Kürt ve Kürdistan merkezli hareket etmediklerini bildiriyor. Kürtler son 500 yılda “Karanlık Dönem” diyebileceğimiz zaman diliminin büyük bir bölümünü esaret ya da bağımlılık ilişkisi içinde başkalarının merkezinin periferisi/uydusu olarak geçirdi. Dolayısıyla merkeze bağlı siyaset veya düşünce şekli neredeyse içselleştirilmiş bir başka deyişle politik ya da düşünsel kültür haline gelmiştir. Kürt elit sınıfının bu tutumunu elbette ki tarihsel bağlam içinde değerlendirmek gerekiyor. Bir iç dinamik olarak bu siyaset veya düşünce tarzının Kürtlerin başarısızlıklarının belki de en önemli iç etkenlerinden biri olduğunun altı çizilmelidir. Son 100 yılda belirginleşen sömürge pratikleri Kürtlerin direnen kültürel ve düşünsel mirasını/sermayesinin büyük bir bölümünü tarumar etmiştir. Daha vahim olan ise bir sömürgecilik teknolojisi olarak Protez akıl sayesinde Kürt siyasetçileri ve entelektüellerinin büyük bir bölümü sömürgenin davranış ve düşünce sistemini içselleştirmiş self-kolonizasyon ve self-asimilasyon olarak kavramsallaştırabileceğimiz şekilde sömürgeci adına kendi kendini sabote eden bir pratik geliştirmişlerdir. Bu süreci işleten motor da Steve Biko’nın beyaz bilincin zıttı olarak belirlediği ve sömürge için elzem gördüğü bilinçten (siyah bilinci) yoksun olan efendinin şekillendirdiği bir akıl olarak protez akıldır.

Kürdistan’ın bugünkü durumuna bakıldığında deyim yerindeyse re-colonization de-colonization ve self-colonisation iç içe yürümektedir. Bu durumun sebeplerinden en önemlisi olarak da Kürtlerin colonization mekanizması ve süreçlerini hem teorik hem de ampirik düzeyde yeterince analiz edemediği ileri sürülebilir.

ORTAKLIK/KARDEŞLİK PROJESİ

Kürt ve Türk ilişkilerinde toplumsal değişim veya kurtuluş projelerinde sürekli bir ortaklığa-kardeşliğe atıfta bulunulmaktadır. Oysa milletler arasında kardeşlik ilişkileri değil egemenlik ve çıkar ilişkileri belirleyicidir. Bu egemenlik ilişkisinde ikisi arasındaki merkez periferi ilişkisinden kaynaklı asimetrik güç dağılımı Kürtler ile Türkler arasındaki müstakbel ortaklığın/kardeşliğin adil olmasına engel teşkil etmiştir. Bu ortaklığın kazancı sürekli Türk tarafının, zararı ise Kürt tarafının payına düştü. Oysaki modern dünya artık kardeşlik ilkesi üzerinden değil eşitlik ilkesi üzerine kurulu düzenleri tartışmaktadır. Bu kardeşlik nihayetinde çoğunluk grup olan Türkler için egemenliğini sürdürme Kürtler açısından ise efendiye hizmetten öteye gidemiyor. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Osmanlı dönemine ya da sürekli olarak dillendirilen en son Çanakkale ve sonrası için birkaç çarpıcı örnek verilebilir. Bir tarihsel örnek de İttihat ve Terakki’nin kurucularından verilebilir. İshak Sükuti ve Abdullah Cevdet ve Türkçülüğün fikir babası Ziya Gökalp birer Kürt olarak Türk kurtuluş projesinin öncülüğünde bulunmuşlardır. Günümüzde de tek tek isimlerini sayamayacağımız sayısız Kürt aydın ve siyasetçi sağ ve sol ortaklığın/kardeşliğin temsilcileridir. Mücahit Bilici’nin deyimiyle ezilen ulusun aydınları ve siyasetçileri başkasının hamalı olmaktan kurtulamıyor. Kürt aydınlarının düşünce dünyasındaki bağımlılık ilişkisi 1. Dünya Savaşı’nda da hakimdi. Nitekim A. Cevdet’in yazdığı son makalelerinde bu durum açıkça gözlenir. Bu zihin karışıklığı, ikircikli tutum bugün de halen devam etmektedir. Bu ikircikliğin en önemli sebebi de belirtildiği üzere sömürgeciliğin dünyadaki teorik analizlerinin –örneğin Afrikalı anti kolonyal aydınlar- Kürtler tarafından yeterince tahlil edilmemesi, bu analizlerden yeterince ders çıkarılmamış olması ve sömürgeciliğin Kürdistan’daki özgün sonuç ve etkilerinin yeterince analiz edilmemiş olmasıdır. Bu eksiklik gerçek bir anti kolonyal pratik ve bilince ket vurmuştur.

20’nci yüzyılın ikinci çeyreğinde başlayan bütün özgürleşme deneyimleri yenilgiyle sonuçlanan Kürtlerin bir süreliğine çekildikleri sessizlik 1950’li yıllardan sonra Türkiye sağı ve solu içinde örgütlenmeye başlamalarıyla bozulmuştur. Ancak “Türklük Sözleşmesi” üzerinden örgütlenmiş olan Türkiye solu ve sağı, Kürtlerin kendi ulusal haklarını dile getirmelerine asla müsaade etmediler. Solun bir nebze “retorik” söylemleri ise sisteme entegrasyona bir başka deyişle kolonizasyonu soft bir tarzda konsolideye yönelikti.

1970’lerin sonu ve 80’li yılların ortalarında Kürdistan’da aydınlar, siyasi partiler ve kitleler yükselen bilinçlenme seviyesi ile Kürt kültürünün ve dilinin ağır şartlar altında bir ölüm kalım savaşı verdiğini görecek ve yeniden toparlanmaya gidecekti. Yani Kürt siyasal hareketleri bir yandan 21’inci yüzyılın statüsü bile bulunmayan bir ulusun problemini diğer yandan hem bu mekanizmanın ağırlaştırdığı hem de evrensel ideolojilerin merkezine koyduğu feodal düzen, mülksüzler, kadın sorunu gibi ağır toplumsal sorunları çözmek görevi ile karşı karşıyaydı.

İlk çıkışında dünyadaki sol hareketlerin Sovyetik etkisi ile ana akım Kürt siyasetine ve de birçoğuna zamanın ruhuna uygun olarak katı bir Marxist çizgi hakim olacaktı. Oysaki Kürdistan’da gelişmiş bir isçi sınıfı da yoktu. Yakıcı pratik Kürt siyasetine halkın öncelikli istemi olan ulusal problemlerini çözmelerine işaret ediyordu. Çifte karaktere sahip olan 20’nci yüzyılın Kürt siyaseti, 1968’de dünyada yükselen sol dalga ve anti-sömürgecilik hareketinden hem legal hem de illegal alanda etkilenerek Türkiye soluyla yollarını ayırdı. Kürdistan’da ulusal haklarını dillendiren Kürt siyasi hareketi çok kısa süre içinde kitleler nezdinde karşılık buldu.

BİR ORTAKLIK PROJESİ-HDP VE MEŞRU TEMSİLİYET

90’lI yılların ortalarından itibaren Kürt siyasi hareketinin legal ve illegal düzlemlerde yükselişi durdurulamadı. Özellikle BDP, Kürdistan’da neredeyse her kesimden ciddi bir destek buldu. Ancak deyim yerindeyse, bir gece adeta darbeyle BDP, HDP’ye devredildi. Böylece 40 hatta 100 yıl gibi uzun bir zaman diliminde elde edilmiş “ulusal sermaye” “ideolojik sermayenin” hesabına geçirilmiş oldu. Bu siyaseten ince ayar bir manipülasyondu ve bunun ulusal taleplerde bulunanların egemen Kürt siyasetinden uzaklaşması veya ulusal taleplerden vazgeçmesi şeklinde uzun vadede daha da belirgenleşecek olan bir sonuca evrileceği iddia edilebilir.

İspanya da Bask ülkesinde benzer bir süreci yaşamıştı. ETA’nın ikiye bölünmesi ulusal devrim isteyenlerle sosyal (sosyalizm) devrim hedefleyenler arasındaki kavganın sonucuydu. İspanya çapında sosyalizmi hedefleyenler İspanya sosyalistleriyle birleşip eridiler. Ulusalcılar ise Bask bölgesini statü ile sonlandırdılar.

Yükselişini Kürt halkının gereksinimlerine uygun örgütlenme tarzı ve ağır bedeller ödeyen Kürt yurtseverlerine (milliyetçilerine) borçlu olan Kürt silahlı hareketi Türkiye’deki marjinal sol ile tekrar bir ortaklık/kardeşlik projesine geri döndü. Elbet bu tür ortaklık projelerinin nedenleri tarihsel süreçte yatmaktadır, çünkü ana eksen Kürt silahlı hareketinin iki ideolojik damardan beslendiği bilinmektedir; biri Türkiye sol hareketi (neticede İttihat Terakki damarına dayanan), diğeri Kürt ulusal damarından -DDKO gibi hareketlerden- beslendi diyebiliriz. Dolayısıyla ana akım Kürt hareketi içindeki Türkiye sol hareketinin nihai hedefi Hewler ya da Kermansah gibi Kürdistan’ın tüm bölgelerini kapsayan değil Ankara eksenli bir devrim stratejisi veya ortaklığıydı. Ayrıca Marxizm’den önemli ölçüde etkilenen kadroların esas hedefi olan sosyal devrim tekrar ön plana çıkabilirdi, çünkü 30 yıl içinde Kürt yurtseverlerin ödediği ağır bedellerden sonra güveni ve sadakati elde edilmiş sayılırdı. Unutulan o ki sosyal sistemler veya devrimlerin hayata geçirilmesi ancak hakimiyetinizde olan bir toprak parçası ve halk ile mümkündür. Ayrıca belirtmek gerekir ki global dönemlerin evrenselci bütün siyasal örgütleri esasen birer ideolojik devlet peşindedirler diyebiliriz. Kürt siyaseti de bu bağlamda milliyetçiliğin mobilize etme gücünü ulusal bir hedef için değil konjonktürel bir araç olarak kullandığı gözlenmektedir.

Bu paradigma değişikliği legal Kürt siyasetine de sirayet edecekti ve bir ortaklık/kardeşlik projesi olarak HDP öngörülmüştü. Deyim yerindeyse sadece devlet değil Ana akım Kürt hareketi ve çoğu entelektüel de eski politik ayarlara geri dönmüş görünüyor. Yeni paradigmanın dayanaklarından biri ana akım Türkiye solunun tahayyülü olan Türkiye milli demokratik devrimi toplumsal dönüşümün ana hedefi olarak tespit edilmiştir. Öne sürülen tez, böyle bir devrimin Türkiye’nin bütün vatandaşlarına refah, barış ve demokrasi getireceğidir. Türkiye sağındaki Milli Selamet Partisi’nden geniş yelpaze ve radikal İslami partilere kadar milli ortaklık projeleri de millilik açısından solun projesine pek uzak sayılmaz. Ama burada sağ özellikle ümmetçi evrenselcilik üzeriden kurulan ortaklık projesini bir tarafa bırakıyorum.

Oysaki dünyadaki en gelişmiş demokrasilerden, İngiltere, İspanya, İtalya, Kanada gibi örneklerden biliyoruz ki etnik çatışmaların çözümü için demokrasi bir önkoşuldur, fakat tek başına yeterli bir koşul değildir! İsmail Beşikci’nin dediği gibi Kürtlerin problemleri Türkiye’nin batısındaki Türk vatandaşların insan hakları problemi değil, çözülmemiş bir ulus ve ülke problemidir. Dolayısıyla Türkiye sol hareketinin öncelikleri ile Kürt hareketlerinin öncelikleri çoğu zaman örtüşmemektedir. Sorulması gereken soru HDP’nin hedeflerinin ne kadar gerçekleştirilebilir olduğu ve Kürtler için ne getireceği sorusudur. Mevcut müstakbel ortaklık Kürtler açısından çok büyük kayıplar ve rizikolar barındırmaktadır:

Kürt siyasal hareketinin tıkanıklığı tamamıyla, Fırat Aydınkaya’nın iddia ettiği gibi sol söylemini bünyesine daha fazla katmamış olmasından ileri gelmiyor. Bu da önemli bir etken olmakla beraber bu etkenin de oluşum sebebi olan sömürgecilik düzenine aşina ulusal bir bilincin gelişmemiş olması Kürt siyasi hareketinin tıkanıklığının en can alıcı sebebidir.

Yeni paradigma ile Kürt siyasal hareketi zaten yeterince olgunlaşmamış ulusal bilinci adeta tamamıyla terk edip Türkiye sınıf bilinci rayına kaymış/kaydırılmıştır. Bu sürekli paradigma değişikliklerinin Kürdistan’da kitleler düzeyinde zihin karışıklığına hatta uzun vadede bir yılgınlık ve umutsuzluğa sebep verdiği gözlenmektedir.

Her şeyden önce HDP’nin “Türkiyelileşme” söylemi çok problemli bir kavramdı. Ruhen egemenden kopmuş olan Kürtleri tekrar entegre etmek gibi bir rol oynadı, belki de daha radikal bir söylemle sömürgeciliğin legitimasyonunu yeniden tamir etti. Bu kardeşlik hukukunun sol açısından sorumluluğu Kürtlerin Türkiyelileşmesi ön şartıyla yerine getirilecekti. Örneğin bu ortaklaşma projesinin sloganı “Kürdistanileşme” olsaydı, acaba Türkiye solundan kaç kişi HDP’nin arkasında dururdu! Taraflara asimetrik sorumluluklar ve hedefler belirleyen bu kardeşlik ütopyasıyla belirlenen HDP ideolojisinin bileşenleri ve politik yol haritası Kürtlerin meşru hesaplarıyla çok da örtüşmüyordu.

HDP’nin ilk kuruluş gününden itibaren, kendisinden beklenen AKP, MHP, CHP ve sola kadar sirayet eden Türkçülüğü (Türklük Sözleşmesi) sorgulatmak olan Sırrı Süreya Önder bu daha önemli misyonu bir tarafa atarak “HDP Kürt milliyetçiliğinin önüne geçmek için kuruldu” diyecekti ve ilerleyen süreçte Hasip Kaplan gibi HDP’li isimleri ırkçılıkla suçlayacaktı. HDP’nin en önemli ve popüler ismi Selahattin Demirtaş’ın tutsaklığını -Kemal Kılıçdaroğlu’nun Enis Berberoğlu için dahi yaptığı protesto yürüyüşüne benzer bir biçimde- etkili bir şekilde protesto etmeyen Sezai Temelli “beyaz bir kibirle” Demirtaş’ı HDP ye yönelik eleştirileri sebebiyle de adeta azarlayacaktı. Bu ve benzeri şekilde çoğaltılabilecek onlarca örnekle Kürt siyasetinin “beyazların kontrolü” altına girdiğini açıkça ortaya koyan HDP oylarının yüzde 90’ını Kürtlerden almakta ama ısrarla biz Kürt partisi değiliz vurgusunu yapmaya devam etmekte, dayandığı tabanın iradesine ve isteklerine aykırı bir politika gütmektedir.

Ayrıca demokratik temsiliyet ilkesini de çiğneyerek yüzde 1 oyunu aldığı marjinal gruplara haziran seçimlerinde 30’a yakın sandalye vermişti. Kürt siyaseti deyim yerindeyse Kürtlere sol kayyımlar atamıştır; ayrıca bu sadece siyaset ile de sınırlı değil basın yayın alanından Kürt kadın hareketine kadar bu atamalar hakimdir. Kürtçe bilmeyen ve halkla organik bağı olmayan ithal/kayyım adaylar Kürtler için self colonizasyon ve self-asimilasyon sürecinin motoru olan protez aklı teknik anlamda sağlamlaştırmaktadır. HDP’nin Kürdistan’daki gruplarla bir uzlaşmaya ve cömertliğe yanaşmadığını biliyoruz. Çok daha vahim olanı ise Kürdistan ve Kürtler artık Bir “Türkiye Partisi” olan HDP’nin esas gündemini teşkil etmiyor. Etnik siyaset yapmadığıyla övünen HDP’de Ayhan Bilgen gibi isimler Kürtlerin kimlik problemlerinden ziyade Batı’da başka problemleri var diyerek Kürtlerin tek sorunun Türkiye’nin bütünlüğündeki demokrasi sorunu ve modernleşme ilkelerine bağlı yol, su elektrik hastane gibi alt yapı-üst yapı gibi sorunlardan müteşekkil olduğunu ilan edecek ve güçlü bir retorikle Kürtleri bunlara inandırmaya çalışacaktı.

Kürt tebaanın beklentileri ile Türkiye’deki solun beklenti ve önceliklerinin çoğu zaman çakışmadığını söyledik. Örneğin Kerkük’ün düşmesine Sırrı Süreyya orada kaybeden Kürt sağıdır diyecekti! Bir başka örnek ise Türkiye’de sol ABD’nin Suriye’deki varlığına şiddetle karşı iken, Kürtler açısından ise Rusya, Türkiye, İran, Esad radikal İslami gruplara karşı ittifak edilen bir güçtü. Nitekim İsrail’in Kudüs’ü başkent ilan etmesi HDP’nin çok zoruna gidecek CHP, MHP ve AKP ile deklarasyona imza atacaktı. Böyle bir deklarasyon Kerkük ve Afrin için ise söz konusu bile edilemezdi.
Çoğu akademisyen ve siyaset uzmanı medyadan günlerce HDP’nin matematiksel oyları üzerinden “ortaklaşma projesinin” zaferinden bahsettiler. Üstünde düşünülmesi gereken konu bu matematiksel hesabın ne getirdiğidir. Matematiksel argümanda bir tutarsızlık mevcuttur. Bir siyasi parti, seçime ya yüzde 10 barajını anti-demokratik bulur diye katılmaz ya da katıldığı zaman kendisinin meşrulaştırdığı barajı aşamazsam diye “ben kendi parlamentomu kurarım” tutarsızlığında bulunmaz. Ayrıca, resmi söylemle yüzde 15 ile yüzde 20 arasında nüfusu bulunan Kürtlerden yüzde 10 barajını istemek, zaten başlı başına Kürtlerden kendi oylarının yüzde 50’sini istemek anlamına gelir. Biz biliyoruz ki HDP’nin yüzde 10 barajını aşmasında oyların ezici çoğunluğu gene Kürt seçmeninindir. Ama HDP’nin strateji değişikliği karşısında Türkiye solundan aldığı yüzde 1- yüzde 2’lik oyun, Kürd seçmenine politik açıdan maliyeti çok yüksek olmaktadır. Ayrıca Türkiye’de böyle bir yapılanmanın tavan yapacağı en yüksek oran çok iyimser bir tahminle yüzde 15’dir ki yüzde 20 bile olsa bununla ne iktidarı değiştirebilirsiniz ne de sözü edilen Kürt seçmeninin isteklerini yerine getirebilirsiniz. Çünkü Kürtler mevzubahis olduğunda, MHP-AKP-CHP, Barolar Birliği, Öğretmenler Birliği, sol partilerin büyük bir bölümü….. “Türklük Sözleşmesi” gereği ortak hareket etmektedir! Ayrıca belirtmek gerekir ki, HDP’nin Türkiye partisi olma hedefi, kısa vadede gerçekçi değil. Çünkü, geniş Kürt ve Türk seçmen tabanı HDP’yi halen bir Kürt partisi olarak algılamaktadır. Uzun vadede ise Türk seçmen HDP’yi, Kürt tarafı “Türklük Sözleşmesi”ne tamamen biat ettiği sürece kabullenecektir.

Ana akım Kürt siyasal hareketi sosyal devrim gereği kültürel ve ulusal değerlerden ziyade ideolojik önceliklere sahiptir. 40 yıl içinde karşıtlarına benzeyen Kürt hareketi jakobenci bir sosyal mühendislik olarak Kemalist rejim ve Sovyet rejimi gibi geleceğin ideolojik ideal insan üretimine girişti. Bunun sonucu ise ideolojik makineye dönüşen bireyler. Kültür, dil ve ulusal sorunlar ise yeni Kürt resmi ideolojisinin “ilkel milliyetçilik” söylemi zırhına çarpacaktı.

SONUÇ

Sonuç olarak başta ana akım Kürt siyaseti, diğer siyasi örgütlenmelerin büyük bir bölümü ve aydınlar fahiş bir şekilde ideolojiktir. Kürt kültürünü koruma ve geliştirme gündemlerinde çok geri sıralarda yer almaktadır. Oysaki Kürt kültürü, özellikle Kürt dili Zazaki ve Kurmanci için tehlike çanları çoktan çalıyor. Dilin çözülmesi etnik çözülmeyi yani kavimsel çözülmeyi beraberinde getirecektir (Lazlar buna bir örnektir). Özellikle “ilkel milliyetçilik” söylemi yerlilerin kültürüne ve diline karşı sömürgeciliğin başvurduğu bir saldırı stratejisidir. Oysaki milliyetçilik ezilen uluslar için bir özgürlük ideolojisidir. Kültürel olarak her türlü çözülme tehlikesi yaşayan bir kavim için ulusal birliklerini sağlayacak bir Social de Contract (Toplumsal Sözleşme) oluşturmak yerine, ideolojik-contract bir topluluk yaratma çabası ise vahim bir mühendisliktir.

Şüphesiz sömürgecilik, milliyetçilik, modernite gibi olguların tarihinden çıkarılacak epeyce ders var; Kürtlerin ulusal sorunlarını ve özgürlüğünü gündemine koymayan Kürt aktörlerin başarı şansı neredeyse yoktur denilebilir, Kürtlere ekonomik refah sağlayamaz ve demokrasi gibi muasır hedeflerle Kürtleri buluşturamaz. Bu fiziki ve yapısal şiddet altında Kürt siyasi partilerinin büyük bir bölümü kendi içinde demokratikleşmeyi de sağlayamamaktadırlar. Sömürgeciliğin bir yansıması olarak Kürt hareketleri dışarıya karşı olabildiğince uzlaşmacı ve demokrat, içeriye kendi aydınına ve siyasal yapılanmalarına karşı otoriterdirler. Dolayısıyla ulusal hedefleri merkezinden çıkaran her oluşum sömürgecinin lehine işleyen bir oyalamalar taktiğinden ileri gidemez. Beyazın güdümündeki siyahın siyaseti siyahtan çok beyazın statüsünü ve refahını garantileyecektir. Kürtlerin kendi miraslarını, bu örnekte olduğu gibi siyasal miraslarını gelecek kuşaklarına değil de evrensel kardeşliklere sunmaları kuşaklar arası sosyal adalete aykırıdır ve de gelecekte kuşakların felaketinin şimdiden ön habercisidir.

Kürt aydınları ve siyasi aktörlerinin mevcut tehlikeler için acil önlemler almaları gerekirken tanımı şeffaf yapılmayan “devrim”, “dünya devrimi”, “Ortadoğu federasyonu” gibi ütopik söylemlerle oyalanmaktadırlar. Ortadoğu’da dört büyük kavimden biri olan Kürtler, Ortadoğu’da önemli bir aktör iken çok marjinal ortaklıklar ve söylemlerle kendilerini marjinal duruma düşürmektedirler. Yukarıda HDP’ye yapılan eleştiriler seçim koalisyonlarının yapılamayacağı anlamına gelmiyor. Örneğin İtalya’da da faşizme karşı yapılan demokrat, Yeşil ve sosyalistlerin koalisyonu gibi olabilirdi. Herkes kendi oyu kadar temsiliyet ve sandalye sayısına sahip olmalıdır. Bu da seçmene sadık olma ilkesi gereğidir. Nitekim Barış Atay ve Erkan Baş’ın ayrılmasını hoşgörüyle karşılayanlar neden Kürtlerin HDP içinde hakeza BDP olarak kalmasına karşıdırlar?"

YORUMLAR

$show=phone

| YENİ HABERLER_$type=blogging$count=24$color=red$pg=1$show=post$h=140

Ad

1 Eylül Barış Mitinleri,2,1. Dünya Savaşı,1,10 Ekim Gar Patlaması,2,1071,1,11 Eylül Devrimi,1,12 Eylül Darbesi,4,148. Liste,1,15 Temmuz,12,16 Ekim,6,17-25 Aralık,1,24 Haziran Seçimleri,4,28 Şubat,1,3.Dünya Savaşı,1,3.Havalimanı,13,30 Ağustos Menüsü,1,30 Eylül,1,30 Eylül Seçimleri,12,4 Kasım Darbesi,3,5 Kasım,2,700.Hafta,4,A Haber,2,A101,1,AA,2,Aachen Maliyesi,1,Aaron Stein,1,AB,10,AB Ordusu,1,Abadi,2,ABD,524,ABD Adalet Bakanlığı,1,ABD Büyükelçiliği,1,ABD Ordusu,1,ABD Yaptırımları,10,Abdulfettah Sisi,2,Abdulkadir Karaduman,1,Abdulkadir Selvi,4,Abdullah Gül,1,Abdullah Öcalan,10,Abdurrahman Dilipak,2,Abdurrahman Gök,1,Abdülhamit Gül,1,Abdülhamit Han,1,Abdülkadir Selvi,11,Abdülkerim Saruhan,1,Abdüllatif Şener,3,Abid Şemdin,1,Abu Ali Hasan,1,Açıklama,95,Açlık,1,Açlık Grevi,2,Açlık Orucu,1,Açlık Sınırı,1,Adalet,1,Adalet Bakanlığı,2,Adalet ve Demokrasi Koalisyonu,2,Adana,5,Aday,3,Adaylık,1,Adıyaman,3,Adil Abdulmehdi,25,Adil Murat,1,Adli Yıl,1,Adnan Hüseyin,1,Adnan Oktar,5,Af,14,Af Örgütü,2,Afganistan,7,Afram İshak,1,Afrika,4,Afrin,58,Afrin Yerel Meclisi,1,Agos,1,Agos Gazetesi,1,Ağır Ceza,1,Ağlama Dersleri,1,Ahlak,1,Ahmed Askeri,1,Ahmed Halil,1,Ahmet Davutoğlu,4,Ahmet Haci Raşid,1,Ahmet Hakan,11,Ahmet Halan,1,Ahmet Kaya,3,Ahmet Kural,1,Ahmet Şık,3,Ahmet Tahir Mustafa,1,Ahmet Takan,3,Ahmet Türk,4,Ahraruş Şam,1,Ahvaz,4,AIVD,1,AİHM,6,Aile,1,Ajan,2,Ak Parti,8,Akademi,1,Akademisyen,1,Akdamar Adası,1,Akdeniz,3,Akif Hamzaçebi,1,Akit Tv,2,AKP,175,Al Jazeera,1,Alaattin Çakıcı,3,Aldar Xelil,5,Aleksandr Lavrentyev,1,Aleksis Çipras,1,Aleviler,2,Alevilik,3,Aleyna Tilki,1,Alıkoyma,2,Ali Babacan,1,Ali Ekber Salihi,1,Ali Erbaş,2,Ali Hasan,1,Ali Haydar,2,Ali İhsan Karahasanoğlu,1,Ali Javanmardi,3,Ali Laricani,1,Alican Önlü,1,Aliye Cihandide,1,Alkol,2,Almanya,60,Alparslan Kuytul,1,Altın,1,Altın Kuvvetler,1,Altun Kuvvetleri,1,Amasya,1,Ambargo,3,Amed,2,Amed Ahmed,1,Amed Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası,1,Amedspor,5,Amerika,28,Amerika Bayrağı,1,Amerika Birleşik Devletleri,8,Amerika Kongresi,1,Amerikanın Sesi,1,Amine Kadiri,1,Amjad Hossein Panahi,1,Ammar Hakim,1,Ana Akım Medya,1,Anaakım Medya,2,Anadilde İbadet,1,Anadolu,1,Anadolu Ajansı,1,Analiz,2,Anatoliy Antonov,1,Anavatan Partisi,1,Anayasa Mahkemesi,3,Anbar,3,Andımız,4,Andrew Brunson,52,Andrey Novikov,1,Android,1,Andy-Ar,1,Angela Merkel,6,ANHA,2,Anıtkabir,1,Ankara,29,Ankara Barosu,1,Ankara Büyükelçisi,1,Ankara Gar Saldırısı,1,Ankara Garı,2,Ankara Valiliği,1,Anket,17,Anlaşma,3,Anna Politkovskaya,1,Anne,1,Antalya,1,Antiterör,1,AP,3,Apê Musa,1,Apple,2,Ara Güler,1,Arama,1,Arap,1,Arap Aşiretleri,2,Arap Birliği,1,Arap Medyası,1,Arap Ülkeleri,2,Araplar,15,Araplaştırma,2,Aras Şeyh Cengi,1,Araştırma,4,Arda Turan,4,Ardahan,1,Arıcılık,1,Arjantin,2,Arkeoloji,1,Arpa,1,Artuklu,1,Asayiş,3,Asgari Ücret,2,Asimilasyon,2,Asker,10,Askeri Araç,2,Askeri Devriye,2,Askeri Meclis,1,Askeri Sevkiyat,4,Askeri Tatbikat,4,Askeri Tören,3,Askeri Üs,8,Askeri Yardım,2,Asliye Hukuk Mahkemesi,1,Asrın Hukuk Bürosu,1,Astana Zirvesi,1,Aşiretler,2,Atama,4,Atanmayan Öğretmenler,1,Atatürk,4,Atatürk'e Hakaret,3,Atatürkçülük,1,Ateizm,4,Atilla Taş,1,Atom Bombası,1,Avam Kamarası,1,Avan Necmeddin,1,Avesta Yayınları,2,Avidgor Liberman,1,AVM,1,Avrupa,12,Avrupa Birliği,22,Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi,1,Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi,1,Avrupa Parlamentosu,1,Avukat,1,Avustralya,2,Avusturalya,1,Avusturalya Marşı,1,Avusturya,1,Ay,1,Ayakkabı,2,Ayaklanma,1,Ayasofya,1,Aydın,1,Aydınlık,1,Ayetullah Ali Hamaney,12,Ayetullah Ali Sistani,5,Ayetullah Humeyni,1,Ayhan Bilgen,7,Aykut Erdoğdu,2,AYM,3,Ayn İsa,1,Ayrılık,1,Ayşe Acar Başaran,8,Ayşe Çelik,1,Ayşe Hiso,1,Ayşegül Akgün,1,Azad Barış,1,Azerbaycan,5,Azeriler,1,Azez,2,Aziz Sancar,2,Badinan,1,Bafil Talabani,1,Bağdadi,2,Bağdat,8,Bağımsız Devletler Topluluğu,1,Bağımsızlık,6,Bahman Ghobadi,1,Bahoz,1,Bahoza,2,Bahreyn,4,Bahtiyar Ali,1,Bakanlık,2,Bakırköy Cezaevi,1,Bal,1,Balistik Füze,4,Balkanlar,1,Bangladeş,1,Bankacılık,3,Baraj,1,Barcelona,1,Barış,5,Barış Akademisyenleri,1,Barış Anneleri,2,Barış Atay,7,Barış Mitingi,3,Barış Yarkadaş,1,Barrack Obama,2,Bartın,1,Barzani,2,Barzani Hareketi,1,Barzaniler,1,Basın,5,Basın Açıklaması,1,Basra,23,Basra Körfezi,3,Basra Valisi,1,Başak Demirtaş,4,Başaran Holding,1,Başbakan,4,Başik,1,Başkan Erdoğan,1,Başörtüsü,1,Başur,2,Batı Kürdistan,6,Batman,6,Bavyera,1,Bayram,1,BBC,5,BBP,2,BDDK,1,BDT,1,Bebek,1,Bedel Boseli,4,Bedel Encu,1,Bedelli Askerlik,16,Bediüzzaman,1,Begerd Dilşad Talabani,1,Behdinan,1,Behram Kasımi,4,Behruz Çomani,1,Bekir Bozdağ,2,Bekir Kaya,2,Bekir Pakdemirli,1,Belçika,2,Belediye,1,Belediye Başkanı,1,Belgesel,1,Belh,1,Belucistan,3,Benyamin Netanyahu,3,Beraat,1,Berat Albayrak,20,Berhem Salih,38,Beritan,1,Berkay,4,Bernard Henri Luvy,1,Bernard Hevi Levy,1,Besna Tosun,1,Beşar Caferi,1,Beşar Esad,16,Beşir Haddad,1,Beta Ayakkabı,1,Beyaz Miğferler,1,Beyaz Saray,4,Beyaz Tv,1,Bîblîyografyaya Kirmanckî (Zazakî),1,Bienal,1,Bienale,1,Bilal Erdoğan,1,Bilgi,2,Bilim,14,Bilim İnsanları,4,Binali Yıldırım,5,Biradost,1,Birakuji,1,Birkar Koçer,1,Birlik,1,Birma,1,Bitcoin,2,Bitkiler,2,Bitlis,3,Biyometri,1,Bloomberg Markets,1,BM,30,Bokan,1,Boks,2,Bombalı Saldırı,3,Boykot,2,Bozkurt İşareti,1,Brain Hook,1,Brent Petrol,1,Brett Mcgurk,8,Brezilya,2,Britanya İşçi Partisi,1,Brunson,4,Buğday,1,Burhan Kuzu,2,Bursa,2,Bülent Arınç,4,Bülent Parlak,1,Bülent Turan,1,Büst,1,Bütçe,6,Büyük Kürdistan,1,Büyükelçi,1,Cabbar Yaver,1,Cambridge Üniversitesi,1,Camii,3,Can Dündar,10,Canlı Bomba,1,Casusluk,1,CDU,1,Celal Şengör,2,Celal Talabani,6,Celevla,1,Celp Dönemi,3,Cemal Abdulnasır,1,Cemal Enginyurt,2,Cemal Kaçıkçı,12,Cemal Kaşıkçı,50,Cemevi,1,Cemil Bayık,9,Cenaze,1,Cenaze Töreni,1,Cenevre,3,Ceng Sağnıç,1,CENTCOM,2,Cerablus,2,Ceza,2,Cezaevi,17,Cezaevleri,1,Cezire Kantonu,1,Chael Sonnen,1,Charles Aznavour,1,Charles Baudelaire,1,CHP,81,CIA,3,Cihan Aydın,1,Cihan Kolivar,1,Cihangir Haciyev,1,Cihangir İslam,6,Cihatçı Gruplar,4,Cinayet,4,Cinderes,2,Cinsel İlişki,1,Ciwan Mustafa,1,Cizire Kantonu,1,Cizre,3,Cizre Fırtınası,7,Cizre Kantonu,1,CNN,1,CNN International,1,CNPS,1,CPT,1,Cristiano Ronaldo,2,Cuma Namazı,3,Cumartesi Anneleri,6,Cumhur İttifakı,9,Cumhurbaşkanı,12,Cumhurbaşkanı Adayı,3,Cumhurbaşkanlığı,6,Cumhurbaşkanlığı Külliyesi,2,Cumhuriyet,1,Cumhuriyet Gazetesi,10,Cumhuriyet Vakfı,1,Cumhuriyetçiler,1,Cübbeli Ahmet,2,Cüppeli Ahmet,1,Çağdaş Edebiyat,1,Çağdaşlık,1,Çamur,1,Çarşema Sor,1,Çatışma,17,Çav Bella,4,Çekilme,1,Çerkesler,1,ÇHD,2,Çıplak Arama,1,Çiftçiler,2,Çile,1,Çilê Havinê,1,Çin,29,Çocuk,3,Çocuk işçi,1,Çocuk İşçiler,1,Çocuklar,4,Çoğunluk Hükümeti,1,Çopi Fettah,1,Çözüm Süreci,6,Çukurca,1,DAEŞ,1,Danıştay,9,Danimarka,1,Darbe,3,DARPA,1,Dava,18,Dava Partisi,1,DBP,3,Deistler,1,Deizm,2,Deizm Derneği,1,Demet Akalın,1,Demirci Kawa,1,Demirören Grubu,1,Demirtaş,1,Demiryolu,1,Demografi,2,Demokrasi,3,Demokratlar,1,Deney,1,Dengbej,1,Dengir Mir Mehmet Fırat,1,Denis Mukwege,3,Deniz Baykal,1,Deniz Yücel,1,Deniz Zeyrek,2,Deprem,4,Derbendîxan,1,Dergi,1,Dernekler,1,Dersim,4,Deryas û Laşekan,1,Destek,5,Devir,1,Devlet Bahçeli,45,Devlet Bakanı,1,Devlet Kurumları,1,Deyrezzor,36,DGM,1,DHKP/C,1,Dış Borç,1,Dış Güçler,1,Dış Siyaset,9,Dihok,1,Din,20,Dindar,2,Dirayet Dilan Taşdemir,1,Diriliş Ertuğrul,1,Disiplin Cezası,1,Diyala,2,Diyanet,2,Diyanet İşleri,5,Diyarbakır,51,Diyarbakır Barosu,4,Diyarbakır Barosu Başkanı,1,Diyarbakır Cezaevi,1,Diyarbakır Kitap Fuarı,2,Dmitry Peskov,1,DNA,1,Doğa,1,Doğa Felaketi,1,Doğal Ürünler,1,Doğalgaz,2,Doğu Anadolu Bölgesi,1,Doğu Kürdistan,21,Doğu Perinçek,5,Doğu Suriye,1,Doğum,3,Dolandırıcılık,1,Dolar,36,Domates,1,Domuz Gribi,1,Dona,1,Donald Trump,80,Dougla Siliman,1,Döviz,11,Dr. Quantum,1,Dr. Rewaz Fayeq,1,DSG,139,DSM,25,DTK,3,Dubai,1,Duhok,4,Duhok Üniversitesi,1,Duran Kalkan,9,Durand Hattı,1,Dursun Çiçek,2,Duruşma,3,Düğün,2,Dünya,32,Dünya Basını,1,Dünya Doğayı Koruma Vakfı,1,Dünya Ekonomi Fonu,1,Dürziler,1,DW,1,DYP,1,E-devlet,1,Ebru Gündeş,2,Ebu Adil,2,Ebu Bekir Efendi,1,Ecstasy,1,Edebiyat,5,Edebiyat Ödülleri,1,Edinburh,1,Edip Yüksel,1,Edirne,1,Edirne Cezaevi,2,Ege Denizi,1,Eğitim,28,Eğlence,1,Ehmedê Mala Musa,1,Ehmedê Xanî,1,Ekmek,3,Ekmek Kuyruğu,1,Ekoloji,1,Ekonomi,209,Ekonomik Kriz,21,Ekrem Ahmed,1,El Bab,1,El Bukemal,1,El Kaide,2,El Kaim,1,El Nusra,3,El Suse,1,El Vataniyye,1,El-Bukemal,1,El-Meyadin,1,El-Nusra,2,Elazığ,1,Elektrik,1,Elektrik Kabloları,1,Elementler,1,Eleştiri,3,Elin Ersson,1,Eliot Engel,1,Elisabetta Trenta,1,Emce Huseyn Penahi,1,Emek,3,Emek ve Demokrasi Platformu,1,Emeklilik,2,Emine Erdoğan,1,Emine Umer,1,Emmanuel Macron,14,Emniyet,1,Endêşe,1,Endonezya,1,Enerji,3,Enfal,1,Enfal Harekatı,1,Enflasyon,10,Engin Altan Düzyatan,1,Enis Berberoğlu,5,ENKS,14,ENSAR Vakfı,1,Enver Yılmaz,1,Erbil,29,Erbil Kitap Fuarı,1,Erdem Gül,1,Erdoğan,5,Eren Erdem,1,Eric Pahon,1,Erkan Baş,7,Ermeni Soykırımı,1,Ermeniler,3,Ermenistan,2,Ersin Turhan,1,Erşad Salihi,1,Ertuğrul Kürkçü,3,Esad,5,Esed Adani,1,Esir,1,Eskişehir,2,Esma Esad,1,Esnaflar,1,Eşkan,1,Eşref Fakıbaba,1,Etiyopya,1,Euro,11,Ev,1,Ev Hapsi,4,Evanjelik,1,Evrensel,1,Evrim,1,Eyalet,1,Eylem,6,Eymen Şemeri,1,Ezan,2,Ezdihan,1,Ezidi,4,Ezidiler,6,F-16,1,F-22,1,F-35,3,Faik Öztrak,1,Faili Meçhul,1,Faiz,4,Fakirlik,1,Falling Stars,1,Farsça,1,Farz,1,Faşizm,4,Fatih Mehmet Maçoğlu,3,Fatih Portakal,3,Fatma Bostan Ünsal,1,Fatma Kurtalan,1,Fazıl Berwari,1,Fazıl Mirani,4,Federalizm,3,Federasyon,1,Federica Mogherini,1,Fehim Taştekin,2,Fehmi Tosun,1,Ferhat Aktaş,1,Ferhat Tunç,3,Ferit Eseserd,1,Ferman,1,Fethullah Gülen,5,Fetih,1,Fetih Koalisyonu,1,FETÖ,29,Fettullah Gülen,1,Feylak'uş Şam,1,FHKC,1,Fıntık,1,Fırat Bölgesi,1,Fırat Kalkanı,1,Fırat'ın Doğusu,15,Fırın,2,Fırtına,1,Fields Madalyası,1,Figen Yüksekdağ,4,Filipinler,1,Filistin,5,Filiz Kerestecioğlu,1,Film,1,Film Festivali,2,Financial Times,1,Firar,2,First Lady,1,Fitch Ratings,4,Fizik,1,Foreign Affairs,1,Fotoğrafçı,1,FOX TV,3,Francis Fukuyama,1,Frank-Walter Steinmeier,1,Fransa,41,Friedrich Ebert,1,Fuad Eliko,1,Fuad Hüseyin,12,Fuad Masum,2,Fuat Hüseyin,5,Fuat Masum,4,Furkan Vakfı,1,Futbol,11,Füze,3,Fyodor Yemelyanenko,1,G,1,Galatasaray Lisesi,1,GAP,1,Garantör Ülkeler,1,Gardiyan,1,Garo Paylan,1,Gazeteci,13,Gazeteciler,4,Gazetecilik,3,Gazeteler,3,Gaziantep,2,Gazze,2,Gelo İsa,2,Gemi,1,Genel Grev,7,Genel Seçimler,3,General,2,Geng Şuang,1,Geniş Kapsamlı Meclis,1,Gerry Rice,1,Gezi,3,Ghassan Kadi,1,Gıda,4,Gıda Fiyatları,1,Gire Spi,7,Girê Spî,6,Girespi,1,Gizem,1,Gizli Tanık,1,Golshifteh Farahani,1,Google,1,Goran,7,Goran Hareketi,19,Göç,7,Göçmen,1,Görüşme,7,Gözaltı,13,Grev,4,Gulan Avcı,1,Gurme,1,Gülnaz Karataş,1,Gültan Kışanak,4,Gümrük,1,Günay Kubilay,3,Gündem,52,Güneş Enerjisi,1,Güney Afrika,1,Güney Asya,1,Güney Kore,6,Güney Sudan,1,Güneydoğu Anadolu Bölgesi,2,Gürsel Tekin,1,Güvanlik,1,Güven,1,Güvenlik,432,Güvenlik Soruşturması,1,Güvenlik Zirvesi,1,Haber,1,Haber Türk Gazetesi,1,Habertürk,1,Habib Nurmuhammedov,1,Hac,1,Haci Omeran Sınır Kapısı,1,Hacin,6,Haciz,1,Hadi Amiri,9,Hain,1,Hajin,5,Hak İhlalleri,1,HAK-PAR,3,Hakan Albayrak,1,Hakan Atilla,2,Hakaret,2,Hakimullah Mesud,1,Hakkari,8,Halebce,2,Halep,1,Halkbank,3,Halkevleri,1,Haluk Levent,1,Haluk Pekşen,1,Hamas,2,Hambach Ormanı,2,Hamdi Ulukaya,1,Hami Aksoy,1,Hamide Yiğit,1,Hamilelik,1,Hamilelik Testi,1,Hamrin Dağı,2,Hanekin,2,Hangaw,1,Hani,2,Hapis Cezası,5,Hapishane,2,Haras el-Din,1,Harita,1,Harper Nielsen,1,Harran Üniveristesi,2,Harun Yahya,1,Hasan Nasrallah,2,Hasan Ruhani,9,Hasan Sivri,1,Hasankeyf,1,Haseke,4,Hastalık,1,Haşdi Şabi,28,Hatay,4,Hatice,1,Hatice Cengiz,2,Hava Durumu,1,Hava Saldırısı,4,Hava Savunma Sistemi,3,Havaalanı,6,Havayolu,1,Havuz Medyası,3,Hawarî Kurd,1,Hayata Dönüş,1,Hayati Yazıcı,1,Haydar Abadi,18,Haydar Şeşo,1,Haymana,1,Hayrullah Abdulkerim,1,Hayvanlar,2,Hazine Bakanlığı,5,HDK,8,HDKA,3,HDP,209,HDP Kadın Meclisi,1,HDP Şanlıurfa 2. Olağan Kongresi,1,Heather Nauert,2,Hecin,3,Hediye,2,Heiko Mass,4,Hejin,1,Helikopter,3,Hemin Hawrami,3,Hendek,3,Hendrên Muhammed,1,Hengaw,1,Hesen Mihemed Elî,1,Hevi Mustafa,2,Hewreman,1,Heyet Tahrir Şam,3,Heykel,4,HHB,1,Hıncal Uluç,2,Hıristiyanlar,3,Hıristiyanlık,1,Hırsızlık,1,Hidayet Abdullahpur,1,Hilal Cebeci,4,Hillary Clinton,2,Hindistan,9,Hiper Enflasyon,1,Hipersonik Füzeler,1,Hisse,1,Hîwa Xizirî,1,Hizan,1,Hizbullah,9,Hollanda,3,Hortum,1,Hoşyar Siveyli,1,Hotiç,1,HPG,2,Hrant Dink,2,HSK,1,HTŞ,1,Hukuk,8,Hulusi Akar,12,Humus,1,Husiler,1,Huzistan,4,Hüda-Par,5,Hükümet,12,Hürriyet,1,Hürriyet Gazetesi,5,Hüseyin Avni Mutlu,1,Hüseyin Kaçmaz,1,Hüsnü Mahalli,1,Hüsnü Ordu,1,Iğdır,1,Ilısu Barajı,1,Imer Kalo,1,IMF,8,Instagram,2,INTERPOL,4,Iphone,3,Irak,288,Irak Başbakanı,5,Irak Cumhurbaşkanı,28,Irak Halkları,1,Irak Hava Kuvvetleri,2,Irak Meclis Başkanı,1,Irak Meclisi,1,Irak Ordusu,9,Irak Petrol,1,Irkçı,2,Irkçılık,5,ISNA,1,IŞİD,122,İbadet,1,İbrahim Ayhan,5,İbrahim Biro,3,İbrahim Caferi,1,İbrahim Halil Baran,3,İbrahim Halil Gümrük Kapısı,1,İbrahim Halil Sınır Kapısı,1,İbrahim Kalın,7,İbrahim Sediyani,1,İç Savaş,5,İçişleri Bakanlığı,7,İdam,22,İddia,14,İddianame,1,İdlib,168,İdlip,1,İdris Baluken,1,İdris Mahmudzade,1,İfade,2,İflas,2,İHA,3,İhbar,1,İHD,2,İhlal,1,İhracat,2,İhraç,1,İhsan Eliaçık,1,İhsan Şenocak,1,İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması,1,İl-20,3,İlam,1,İlber Ortaylı,2,İletişim,1,İlginç,8,İlginç Haberler,1,İlham Ahmed,1,İlhan Omar,1,İmam,1,İmam Hatip Lisesi,1,İmam Taşçıer,1,İmar Affı,1,İmralı,3,İmralı Notları,1,İncirlik Üssü,2,İnfaz,1,İngiltere,20,İnsan Dışkısı,1,İnsan Hakları,24,İnsan Hakları Derneği,2,İnsan Hakları İhlalleri,13,İnsani Koridor,1,İnsanlık Suçu,1,İnsansız Hava Aracı,1,İnşa Koalisyonu,3,İnşaat-İş,1,İnternet,3,İntikam,1,İOS,1,İphone,1,iPhone Xr,1,iPhone Xs,1,iPhone Xs Max,1,İran,282,İran Büyükelçiliği,1,İran Devrim Muhafızları,9,İran Pasdarları,3,İran Rejimi,4,İrfan Kerküklü,2,İrlanda,2,İshak Sağlam,1,İskoçya,2,İslam,12,İslam Alimleri,1,İslam Dünyası,1,İslam Kardeşliği,1,İslamabad,1,İslamcılık,1,İslami Aşırı Gruplar,1,İsmail Beşikçi,11,İsmail Cem Halavurt,1,İsmail Devrim,2,İsmail Hurmali,1,İsmail Metin Temel,1,İsmail Metin Temelli,1,İsmet Yüce,1,İspanya,5,İsrail,44,İstanbul,46,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,2,İstanbul Büyükşehir Belediyesi,1,İstanbul Kürt Enstitüsü,1,İstasyon Meydanı,1,İstatistik,1,İstifa,8,İstihbarat,1,İsveç,4,İsviçre,2,İş Bankası,5,İş Kazaları,2,İşçi,1,İşçi Partisi,1,İşçiler,7,İşid,1,İşkence,5,İşsizlik,5,İtalya,2,İtlaat,4,İttifak,21,İttlaat,1,İYİ Parti,31,İzmir,8,İzzet Abdulaziz,1,Jacob Kirkegaard,1,James Jeffrey,9,James Mattis,2,Jan Kubil,1,Jane Marriott,1,Japonya,6,JDP,1,Jens Stoltenberg,1,Jim Carrey,1,Jim Mattis,2,JİT,1,JİTEM,2,John Bolton,3,John Ging,1,John Sullivan,2,John Wilkes,1,Jon Wilks,1,Jordan Random,1,Joseph Anderson,1,Joseph Dunford,2,Joseph Votel,1,JÖH,2,Justin Trudeau,2,K24,1,Kabil,1,Kabine Toplantısı,1,Kaçakçılık,2,Kadıköy,1,Kadın,2,Kadın Hakları,1,Kadınlar,7,Kadir kasırga,1,Kahraman,1,Kahvaltı,1,Kahve,1,Kamçı Cezası,1,Kamışlo,4,Kamiran Haco,1,Kamişlo,1,Kanada,4,Kanal,1,Kanal D,1,Kandil,2,Kanser,1,Kanun,2,Kanun Devleti,1,Kara Para,1,Karadeniz,1,Karar Gazetesi,1,Karargah,1,Karikatür,1,Karlov,1,Kars,1,Karşı Gazetesi,1,Karwan Haşim,1,Kasım Süleymani,7,Kasırga,1,Kaşar Bank,1,Katalonya,3,Katar,8,Kathryn Mayorga,1,Katılım Bankaları,1,Katılım Oranları,2,Kati Piri,1,Kavga,3,Kavmiyetçilik,1,Kawa Azizi,1,Kayhan Kalhor,1,Kayıp,3,Kayseri,2,Kayseri Belediyesi,1,Kayyım,3,Kayyum,11,Kaza,9,Kazak Pen,1,Kazakistan,1,KCK,6,KDP,99,KDP-İ,6,KDP-S,1,Kedicikler,1,Kehanet,1,Kelime,1,Kelly Berneado,1,Kemal Ahmednejad,2,Kemal Göktaş,2,Kemal Kılıçdaroğlu,13,Kemal Kurkut,2,Kemal Öztürk,1,Kemalizim,1,Kemalizm,2,Kenan Evren,1,Kenevir,1,Kepenk Kapatma,1,Kerbela,2,Kerim Dawid Köyü,1,Kerim Has,1,Kerim Husami,1,Kerim Şengari,1,Kerkük,54,Kerkük Güvenli,1,Kerkük Meclis Başkanı,1,Kerkük Tarihi,1,Kerkük'ün İşgali,1,Kermes,1,KGB,1,KHK,2,Kıble,1,Kınama,4,Kıpti,1,Kırgızistan,2,Kırsal Alan,1,Kış Saati,2,Kızıltepe,2,Kilis,1,Kilise,1,Kimlik,1,Kimyasal Silah,6,Kindar,1,Kino Gabriel,4,Kira,2,Kirmanckî,1,Kirmaşan,4,Kitap,9,Kitap Fuarı,1,KKP,1,Klasik Edebiyat,1,Klasik Müzik,1,Klip,1,KNK,1,Koalisyon,1,Kobani,30,Kobani Üniversitesi,1,Koçer Birkar,3,Kolber,1,Kolombiya,1,Komando,1,Komel,5,Komela,1,Kommersant Gazetesi,1,Komplo,1,Komutan,1,Komünist Partisi,1,Komünler,2,KONDA,1,Konfederalizm,1,KONGRA-GEL,1,Kongre,1,Kongre Seçimleri,1,Konkordato,2,Konser,1,Konsolosluk,4,Kooperatif,1,Koray Aydın,2,Korucu,2,Korucular,1,Kosalan,1,Kosova,2,Kosret Resul,3,Koye,10,Kozluk,1,Körfez Ülkeleri,3,Köşe Yazısı,26,Köşk,1,Kral Selman,1,Kredi Kartı,1,Kremlin,1,Kriz,10,Kubad Talabani,3,Kudüs,2,Kudüs Gücü,2,Kulis,1,Kumar,1,Kumarhane,1,Kur'an,1,Kuraklık,1,Kurdane,3,Kurdistan,1,Kurdistan Petrol,1,Kurs,1,Kutbettin Nurlubaş,1,Kutsal Savunma Haftası,1,Kuveyt,2,Kuzey Kore,5,Kuzey Suriye,96,Kuzey ve Doğu Suriye Hükümeti,1,Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi,2,Kültür,11,Kürdistan,242,Kürdistan Antiterör Gücü,1,Kürdistan Bağımsızlık Referandumu,3,Kürdistan Bayrağı,1,Kürdistan Bölgesi,239,Kürdistan Bölgesi Başkanı,1,Kürdistan Bölgesi Parlamento Seçimleri,9,Kürdistan Cumhuriyeti,1,Kürdistan Demokrat Partisi,1,Kürdistan İslami Toplum Partisi,1,Kürdistan Komünist İşçi Partisi,1,Kürdistan Komünist Partisi,1,Kürdistan Parlamento Seçimleri,1,Kürdistan Parlamentosu,1,Kürdistan Partileri,1,Kürdistan Seçim ve Referandum Komisyonu,1,Kürdistan Üniversitesi,1,Kürdistani Partiler,1,Kürt,10,Kürt Aydınları,2,Kürt Devleti,1,Kürt Dili,3,Kürt Edebiyatı,2,Kürt Enstitüsü,1,Kürt Halkı,2,Kürt Hareketi,1,Kürt İlleri,1,Kürt Milletvekili,1,Kürt Partileri,7,Kürt Seçmen,2,Kürt Sorunu,3,Kürt Tarihi,2,Kürt Toplumu,1,Kürt Tutsak,2,Kürt Ulusal Birliği,2,Kürt Yayınevleri,1,Kürt Yazarlar,1,Kürtaj,2,Kürtçe,20,Kürtçe Ezan,1,Kürtçe Rap,1,Kürtçe Sözlük,1,Kürtçülük,1,Kürtle,1,Kürtler,165,KYB,14,Laleş,2,Latif Reşid,3,Lawen Redar,1,Lazkiye,2,Levent Gültekin,1,Levent Üzümcü,1,Leyla Güven,6,Leyla Zana,1,LGBT,1,Libya,3,Lice,7,Liderler Zirvesi,1,Liliane Maury Pasquier,1,Lisa Çalan,1,Liza Kakei,1,Loghman,1,Loghman Moradi,5,Lokman Muradi,1,Londra,1,Lorna Harries,1,Ludwig van Beethoven,1,Luqman Muradi,1,Lübnan,5,Maarif Vakfı,1,Maaş,2,Mabata,1,Mabeta,1,Macar Kameraman,1,Macaristan,2,Mafya,1,Magazin,16,Mahabad,3,Mahabad Kürdistan Cumhuriyeti,1,Mahfi Eğilmez,1,Mahkeme,43,Mahkum,2,Mahmud Abbas,1,Mahmud Ahmedinejad,1,Mahmur,2,Mahmut Alınak,2,Mahmut Toğrul,1,Mahsuni Karaman,1,Mainichi,1,Makale,38,Makedonya,2,Makele,4,Maliye Bakanı,1,Mam Celal,1,Manisa,1,Mansur Yavaş,2,Manşet,1,Manşetler,1,Maraş,2,Mardin,7,Mariya Zaharova,4,Mark Harris,1,Maruf Aydın,1,Matematik,2,Mavi Işık,1,Mazlum Ebdi,1,Mazlum Kobani Görüşme,1,McGurk,1,McKinsey,3,MEB,2,Meclis,8,Meclis Seçimleri,1,Mecliste Yemin Töreni,1,Medeni Yıldırım,1,Medicis Edebiyat Ödülleri,1,Medya,28,Medya Oscarları Ödül Töreni,1,Mehdi Eker,1,Mehmet Akif Ersoy,1,Mehmet Ali Aslan,1,Mehmet Ali Erbil,1,Mehmet Ali Tosun,1,Mehmet Barlas,4,Mehmet Dokbay,1,Mehmet Metiner,8,Mehmet Özhaseki,3,Mehmet Rüştü Tiryaki,1,Mehmet Şerif Çamcı,1,Mehmet Şimşek,2,Mehmet Toğrul,1,Mehmet Yavuz,2,Mehtap Yılmaz,4,Meksika,4,Mela Bahtiyar,4,Melania Trump,3,Melih Altınok,1,Melih Gökçek,11,Menbic,28,Menbiç,1,Meng Hongwei,4,Menü,1,Menzil,1,Menzil Şeyhi Diyaüddin,1,Meral Akşener,15,Meral Akşener'in Evi,1,Meral Danış Beştaş,2,Meriwan,3,Merkez Bankası,15,Mersin,2,Mesrur Barzani,11,Mesut Barzani,38,Meteoroloji,1,Metin Dağı,1,Mevlüt Çavuşoğlu,19,Mevlüt Mert Altıntaş,1,Mezar Taşı,1,Mezopotamya Ajansı,2,Mezzeh,1,MGK,1,MHP,106,Mıgırdiç Margosyan,1,Mısır,12,Michael Rubin,1,Mihemed Elî Etrûşî,1,Mihraç Ural,1,Mihyedin İbrahim,1,Mike Pence,2,Mike Pompeo,24,Military Times,1,Millet Kıraathanesi,1,Milletvekilleri,2,Milli Eğitim Bakanı,2,Milli Savunma Bakanlığı,4,Milliyetçilik,2,Milyarder,1,Mimarlar Odası,1,Minbiç,15,Minye,1,Miras,1,Mirza Mihemed,1,MİT,9,MİT Tırları,1,Mithat Sancar,1,Miting,1,Miyanduab,1,Mizah,1,Moda,1,Molla Ömer,1,Moody's,2,Mordem,1,Moskova,2,MSD,1,Muammer Güler,1,Muammer Kaddafi,2,Muhalefet,4,Muhalifler,2,Muhammed Ali Caferi,1,Muhammed Bakıri,1,Muhammed bin Selman,4,Muhammed Cevad Zarif,1,Muhammed Halbusi,2,Muhammed Mahsub,1,Muhammed Selman,1,Muhammet Kutsi,1,Muharrem Ayı,1,Muharrem İnce,10,Muhsin Yazıcıoğlu,1,Muhtarlar,3,Mukiryan,1,Mukteda es-Sadr,8,Murat Çelikkan,1,Murat Emir,1,Murat Karayılan,10,Murat Sabuncu,1,Murtaza Abadi,1,Musa Anter,1,Musavvat Dervişoğlu,1,Mustafa Bali,1,Mustafa Barzani,3,Mustafa Destici,1,Mustafa Karasu,2,Mustafa Kemal Atatürk,1,Mustafa Sarıgül,1,Mustafa Tuna,2,Mustafa Xoşnaw,1,Musul,3,Müebbet,2,Müge Anlı,1,Mühimmat,1,Mülteci,4,Mülteciler,3,Münbiç,5,MÜSİAD,1,Müslümanlar,3,Müzakere,1,Müzik,9,MYK,4,Nadia Murad,9,Nakşibendi Cemaati,1,Namaz,1,Napolyon Bonapart,1,Nasıl Yapılır,1,Nasr Koalisyonu,4,Nasrallah,3,NATO,21,Nazım Debax,1,Nazlı Ilıcak,1,Necef,1,Neçirvan Barzani,19,Nedim Şener,2,Neolitik Kafe,1,Neşe Karaböcek,1,Netanyahu,2,Netflix,1,Neues Deutschland,1,Nevşin Mengü,1,New York,1,New York Times,6,Newey Nu,1,Newroz,2,Nezavisimaya,1,Nicholas Rion Lonnie,1,Nicolás Maduro,3,Nihat Doğan,2,Nihat Hatipoğlu,1,Nike,1,Nikki Haley,3,Nikolay Surkov,1,Nikos Nikos,1,Nimetullah Erdoğmuş,1,Ninova,2,Nobel,2,Nobel Barış Ödülü,6,Nobel Ödülü,5,Norveç,6,Noşirvan Mustafa,1,Numan Kurtulmuş,4,Nurettin Turgay,1,Nurettin Yıldız,1,Nuri Mahmud,3,Nuri Maliki,5,Nursel Aydoğan,1,Nurullah Edemen,1,Nusr-Et,3,Nüfus,2,Nükleer Silah,3,Nükleer Silah Anlaşması,1,Nükleer Silah Antlaşması,3,Obezite,1,ODTÜ,1,Odunpazarı,1,OECD,1,OHAL,1,Okullar,2,Operasyon,24,Optimar,1,Orak Meclisi,1,ORC Araştırma Şirketi,1,Ordu,3,Organ Mafyası,1,Orhan Gencebay,2,Orhan Miroğlu,1,Orhan Pamuk,1,Ori Asia,1,Orman Yangını,2,Orta Asya,1,Ortadoğu,115,Ortak Devriyeler,3,Osman Öcalan,1,Osmanlı,1,Otlu Peynir,1,Otomotiv,2,Otonomi,1,Ovacık,2,Oxford,1,Oy Pusulası,1,Oyama Karate Şampiyonası,1,Oyuncu,2,Öcalan,1,Ödemeler,1,Ödül,2,Ödül Töreni,1,Öğrenciler,4,Öğretim,4,Öğretmen,1,Öğretmenler,1,Ölüm İlanı,1,Ölüm Oruç,1,Ömer Ali Seyid,1,Ömer Çelik,6,Ömer Faruk Gergerlioğlu,1,ÖNDER,1,ÖSO,37,ÖSP,1,Özel Güvenlik Bölgesi,2,Özel Harekat,1,Özerklik,3,Özgür Mumcu,1,Özgürlük Heykeli,1,Özgürüz,1,Öztürk Yılmaz,2,Pacel Talabani,1,Pahalılık,1,Pakistan,2,Papa,2,Papaz,1,Papirus,1,Para,1,Paraguay,1,Paris,1,Parlamento,2,Parlamento Seçimleri,7,Parti,1,Pasdaran Ordusu,2,Pasifik Okyanusu,1,Patlama,10,Patriot Füzeleri,1,Pavel Sorokin,1,Pavel Talabani,1,Pawe,1,Pazar,1,PDK,5,PDK-İ,5,Pencwin,1,Pensilvanya,1,Pentagon,9,Pervin Buldan,16,Pervin Muhammed,1,Peşmerge,33,Peşmerge Kıyafeti,1,Petra Laszlo,1,Petrol,20,Petrol Fiyatları,1,Petrol İhracatı,1,Pınar Aydınlar,1,PİAR,1,Piramitler,2,Piranşar,2,Pirde Savaşı,1,Piremerd,1,Pirmam,1,Piştiwan Sadık,1,Piyasa,2,Piyasalar,2,PJAK,2,PKK,60,Polanya,1,Polis,4,Polisler,1,Posta,1,PressTV,1,Profesör,1,Proje,1,Protesto,15,Protez Kol,1,Provokatör,1,Psikolojik Savaş,2,Putin,3,PYD,25,Qaim,1,Qamişlo,9,Qereçox Dağı,1,Qubad Talabani,1,R-37M Füzeleri,1,Raco,2,Radar,1,Radar Sistemi,1,Radyo,1,Rahip Brunson,25,Rahip Brunson'un Avukatı,1,Rahşan Affı,1,Rakan Sait,2,Rakka,3,Ramazan Taşaltın,1,Ramazan Tosun,1,Ramin Hisen Penahi,4,Ramin Hossein Panahi,8,Ramin Huseyn Penahi,2,Ramin Hüseyin Penahi,10,Rap,1,Rapor,5,Raportör,1,Rashida Tlaib,1,Rebwar Kerim Weli,1,Rebwar Talabani,1,Recep Tayyip Erdoğan,189,Referandum,17,Reformistler,2,Rehber Seyit İbrahim,1,Rekor,4,Resepsiyon,1,Resmi Gazete,6,Resmi Hesapları,1,Reşat Gelali,2,Reuters,3,Revandiz,1,Reyhanlı Saldırısı,4,Reza Zarrab,2,Rıza Sarraf,3,Rıza Türmen,1,Richard Black,1,Rick Perry,1,Rihanna,1,Risin,1,Risk,1,Riyad,1,Rizan Hido,1,Robert Fisk,1,Robert Palladino,1,Roboski,4,Roboski Katliamı,2,Rojava,216,Rojava Asayişi,3,Rojhılat,2,Rojhilat,18,Roman,1,Ronald Reagan,1,Rossmann,1,Röportaj,5,RTÜK,1,Rudaw,1,Ruhsar Pekcan,1,Ruken Turhallı,1,Rusya,206,Ruşen Alkar,1,Rümeysa Kadak,1,Rüşvet,1,Rüzgar Enerjisi,1,S-300,10,S-400,9,Saadet Partisi,15,Saat,1,Sabah,3,Sabah el Ahmed el Caber el Sabah,1,Sabah Gazetesi,3,Sabiha İrem Çevik,2,Saddam Hüseyin,4,Sadi Pire,1,Sadr Hareketi,4,Safiye İnci,2,Sağlık,21,Sağlık Bakanlığı,3,Sağlık Örgütleri,1,Sairun,3,Sairun Koalisyonu,2,Sakaryaspor,2,Saldırı,24,Salih Müslim,4,Salt Lake Tribune,1,Saman Siweyli,1,SAMER,1,Sami-ül Hak,1,Samsun,1,SANA,1,Sanat,17,Sanatçı,7,Sansür,2,Sara Seppala,1,Saray,1,Sarıyer,1,Saro Qadir,1,Saruhan Oluç,11,Satıcı,1,Savaş,67,Savaş Uçakları,4,Savcı,2,Savlava,1,Sayıştay,3,Sçeimler,1,SDG,1,Sean J.Ryan,3,Seçim,5,Seçim Sonuçları,4,Seçimler,37,Seçmen,1,Seda Taşkın,1,Seferberlik,1,Sefin Dizayi,3,SEGBİS,2,Sehîm Omer Xelîfe,1,Seid Veroj,1,Selahaddin,2,Selahaddin Vilayeti,1,Selahattin Demirtaş,38,Selahattin Eyyubi Kürt mi?,1,Selçuk Kozağaçlı,2,Selda Bağcan,2,Selefi Örgütler,1,Selim Osman,1,Semerkand,1,Semih Yalçın,1,Sen Kimsin?,1,Senato,1,Serbest Seçim Hakkı,1,Serdar Abdullah,1,Serekani,2,Sergei Skripal,1,Sergey Lavrov,11,Serhat Varto,1,Serkan Köse,1,Serkewt Şemseddin,1,Serpil Kemalbay,1,Sevilay Yılman,1,Sevr Anlaşması,1,Sevtap Akdağ,1,Seyit Evran,1,Sezai Temelli,21,Sezgin Tanrıkulu,2,Sıdkı Zilan,1,Sıla Gençoğlu,1,Sınır,6,Sınır Muhafızları,1,Sırbistan,5,Sırrı Süreyya Önder,6,Sibel Yiğitalp,1,Siber Saldırı,1,Sibirya,1,Sidekan,1,Sigara,1,Sigorta,1,Siirt,1,Silah Sesleri,1,Silah Sevkiyatı,1,Silah Taşıma Ruhsatı,1,Silah Ticareti,5,Silahlanma,2,Silahlı Gruplar,4,Silikon Vadisi,1,Silopi,3,Silvan,2,Sinan Çifteyürek,1,Sinan Oğan,1,Sincar,2,Sine,7,Sinema,8,Sinopec,1,Sirwe Abdulvahid,1,Sise Bingöl,3,Sisi,2,Sistani,1,Sitav Yayınevi,1,Siverek,1,Sivilleşme,1,Siyaset,690,Siyasi Partiler,1,Soçi,2,Soğuk Savaş,1,SOHR,1,Sokağa Çıkma Yasağı,8,Sokak,2,Sol,1,Son Dakika,11,Soner Çağaptay,1,Soner Yalçın,1,Sooronbay Ceenbekov,1,Soran,3,Soranî,1,Soru Önergesi,3,Soruşturma,5,Sosyal Deney,1,Sosyal Medya,12,Sosyalizm,1,Sotoro,1,Sözcü,1,Sözcü Gazetesi,4,Sözlük,2,Spiker,1,Spor,12,Star Gazetesi,3,Stephen Hawking,2,Strateji,1,Stratejik Anlaşma,1,Su Krizi,1,Su Sorunu,1,Su-57 Savaş Uçakları,1,Suç,1,Suç Duyurusu,2,Suikast,7,Sultan,1,Sur,3,Suriye,457,Suriye Anayasası,5,Suriye Batı,1,Suriye Gelecek Partisi,1,Suriye İstihbaratı,1,Suriye Ordusu,4,Suriye Rejimi,17,Suriye Zirvesi,2,Suriyeliler,2,Suruç,1,Suruçta Polisler Yaralandı,1,Suudi Arabistan,96,Suudi Gazeteci,7,Süddeutsche Zeitung,1,Süleyman Demirel,1,Süleyman Soylu,11,Süleymaniye,14,Süleymaniye Film Festivali,1,Sümeyra Ordu,1,Sünniler,8,Sünnilik,1,Sürücüsüz Araç,1,Şaho Dağı,2,Şahoz Hasan,1,Şahoz Hesen,1,Şaklava,1,Şam,9,Şanlıurfa,1,Şans Oyunları,1,Şarbon,2,Şarbon Salgını,2,Şarkı,1,Şarkıcı,2,Şart,1,Şarz,1,Şasiwar Abdulvahid,2,Şasiwar Abdülvahid,1,Şattülarap,1,Şecel,1,Şehrezor,1,Şelal Gedo,1,Şemdinli,2,Şengal,16,Şengal Demokratik Özerk Meclisi,1,Şerava,1,Şerif Paşa,1,Şervan Derviş,1,Şeyh Ahmed Barzani,1,Şeyh Nizar Temimi,1,Şeyh Said,1,Şeyh Said Hareketi,1,Şeyh Said isyanı,1,Şeyh Ubeydullah Nehri,1,Şeytan,1,Şırnak,10,Şifre,1,Şii Dini Merci,1,Şii Milisler,3,Şiiler,8,Şiir,1,Şilan Şakir,1,Şino,1,Şivan Perwer,1,Şoriş Haci,2,Tabka,1,Tablet,1,Taciz,1,Taha Akyol,1,Tahir Elçi,4,Tahliye,5,Tahran,1,Tahran Zirvesi,2,Tahsin Şahinkaya,1,Takas,1,Taktik,1,Takvim Gazetesi,1,Taliban,3,Tampon Bölge,4,Tanıtım Filmi,1,Tank,1,Tape,1,Tapu,1,Tarafsızlık,1,Tarih,19,Tarihte Bugün,4,Tarim,1,Tartışma,3,Tartışmalı Bölgeler,9,Tatbikat,2,Tatil,1,Tavırsızlık,1,Taziye,3,Tazminat,2,Tazminat Davası,2,TBMM,26,Tebliğ,1,Tecavüz,2,Tecrit,1,Tehdit,8,Tehlike,1,Tekirdağ,1,Teknokrat Hükümet,1,Teknoloji,13,Teknoloji Bakanlığı,1,Tel Abyad,1,Tel Aviv,1,Tel-Aviv,1,Telefon,4,TEM,1,Temel Karamollaoğlu,6,Temsilciler Meclisi,1,Tepki,8,Terör Örgütü,2,Terörist,1,Terörizm,2,TEV-DEM,13,Tevgera Azadi,1,TGS,1,The Guardian,1,The Independent,1,The Times,1,THKO,1,THY,3,Tıp,1,TİB,1,Ticaret,4,Ticaret Bakanlığı,1,Tikrit,1,Til Ebyad,9,Til Hamis,1,Tilezer,1,TİP,5,Tirbespiye,1,Tiyatro,1,TL,11,Tone Allers,1,Toptancılar,1,Toz Bulutu,1,Tören,1,Trabzon,1,Trafik,1,Trafik Kazası,1,Traktör,1,TRT,3,Trump,6,TSK,29,Tuba Çiçek,3,TUGVA,1,Tuhaf,1,Tunceli,2,Tunceli Valiliği,2,Turist,1,Turizm,5,Tutuklama,11,Tutuklu Gazeteciler,2,Tutukluluk,1,Tuzhurmatu,1,Tüccarlar,1,TÜİK,5,Tüketim,1,Tükürük,1,Tümen,2,Türk,1,Türk Bayrağı,1,Türk Medyası,3,Türk Milliyetçiliği,1,Türk Okulları,1,Türk Ordusu,4,Türk Solu,1,Türk Telekom,1,Türkçe,1,Türkçe Ezan,2,Türkçülük,6,Türki,1,Türkiye,694,Türkiye Gazetesi,2,Türkiye İşçi Partisi,1,Türkiye Kamu Sen,1,Türkler,5,Türkmen Cephesi,2,Türkmenler,9,Türkye,1,TÜYAP,1,TV,1,Twitter,11,Uçak,6,Uçak Gemileri,1,Uçak Kazası,4,Uçaklar,1,UEFA,2,Uganda,1,Ukrayna,3,Ulaşım,1,Uludere,3,Uluslararası Katalonya Ödülü,1,Uluslararası Koalisyon Güçleri,25,Uluslararası Komplo,1,Uluslararası Şeffaflık Derneği,1,Umman,1,Umre,1,Umut Oran,1,Un,2,Urdular,1,Urfa,8,Urfalı İsrail Askeri,2,Urmiye,4,Uros Balov,1,Ursula von der Leyen,1,Uyarı,4,Uygulama,1,Uygurlar,1,Uzay,1,Üç Hilal,1,Ülkücüler,2,Ümit Özdağ,1,Ümmet,1,Üniversite,5,Ürdün,5,üvenlik Protokolü,1,Vahap Munyar,1,Vali,2,Valilik,1,Vallabhbhai Chaverbhai Patel,1,Van,8,Varabistan,1,Varlık Fonu,3,Varşova,1,Vatan Partisi,1,Vate Yayınları,1,Vedat Milor,1,Vefa Kartal,2,Vefat,4,Vefik Samarai,1,Veli Saçılık,2,Velid Muallim,10,Venezuela,4,Vergi,1,Video,6,Vilayet Meclisi,1,Virüs,1,Viyana,1,Vladimir Cabbarov,1,Vladimir Putin,18,Wafiq al Samarai,1,Wall Street Journal,6,Washington,4,Washington Post,3,Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü,1,Welt Gazetesi,1,Westa Resul,1,Whatsapp,1,Whatsapp Gold,1,William Roback,1,William Urban,1,Wing Loong-II,1,WWF,1,Xakurk,1,Xaneqin,1,Xatu Elmas,1,Xerîb Hiso,1,Yabancı Dil,1,Yağmalama,1,Yahya Munis,1,Yalanlama,2,Yalova,1,Yandaş,1,Yangın,1,Yapay Zeka,1,Yaptırım,16,Yaptırımlar,17,Yaratılış,1,Yardım,4,Yargı,2,Yargılama,2,Yasa Teklifi,2,Yasak,8,Yasaklar,1,Yasemin İnceoğlu,1,Yaşam,84,Yaşar Güler,1,Yaşar Kemal,2,Yaşar Topçu,1,Yaşar Yakış,1,Yaşlılık,1,Yavuz Oğhan,1,Yayıncılık,1,Yayınevi,1,Yaz Bayramı,1,Yaz Gazeteci,1,Yaz Saati,3,Yazar,1,Yazarlar,15,YBŞ,2,Yekgirtû,2,Yemek,1,Yemen,7,Yemin,1,Yeni,2,Yeni Akit,17,Yeni Ekonomik Program,2,Yeni Nesil Hareketi,11,Yeni Özgür Politika,1,Yeni Şafak,4,Yeni Yaşam,2,Yenilenebilir Enerji,1,Yenilik,1,YEP,1,Yerel Seçimler,126,Yerli Milli,1,Yeşil Kundura,1,Yıkım,1,Yılmaz Erdoğan,1,Yiğit Bulut,2,Yiyecek,1,YNK,79,Yobazlık,1,Yoksulluk,2,Yolsuzluk,6,Yong Yang,1,Yorum,4,Youtube,1,Yörsan,1,YPG,84,YPJ,5,Yunanistan,5,Yunanlılar,1,Yuriy Nabiyev,1,Yury Borisov,1,Yusuf Kavaklı,1,Yusuf Nazik,2,Yüksekova,1,Yüksel Direnişi,1,Zafer Çağlayan,1,Zagros,1,Zam,12,Zaman Aşımı,1,Zamira Haciyeva,1,Zanyar,1,Zanyar Moradi,5,Zanyar Muradi,2,Zarok Tv,1,Zazaca,1,Zernews Uygulaması,1,Ziraat Bankası,1,Zirve,1,Ziya Selçuk,2,Zorla Getirilme,1,
ltr
item
ZERnews: "40 yıl içinde Kemalistleşen Kürt hareketi..."
"40 yıl içinde Kemalistleşen Kürt hareketi..."
"40 yıl içinde karşıtlarına benzeyen Kürt hareketi jakobenci bir sosyal mühendislik olarak Kemalist rejim ve Sovyet rejimi gibi geleceğin ideolojik ideal insan üretimine girişti. Bunun sonucu ise ideolojik makineye dönüşen bireyler."
https://2.bp.blogspot.com/-IgH2P4cz5zk/W93Zwi_VgmI/AAAAAAAAC8A/TTMFVI23KJUJM8DoajTwJR-Hg2MlgGTgwCLcBGAs/s640/turkiyelilesme.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-IgH2P4cz5zk/W93Zwi_VgmI/AAAAAAAAC8A/TTMFVI23KJUJM8DoajTwJR-Hg2MlgGTgwCLcBGAs/s72-c/turkiyelilesme.jpg
ZERnews
https://haber.zer.news/2018/11/40-yil-icinde-kemalistlesen-kurt-hareketi.html
https://haber.zer.news/
https://haber.zer.news/
https://haber.zer.news/2018/11/40-yil-icinde-kemalistlesen-kurt-hareketi.html
true
5336407197777723246
UTF-8
Tüm yayınlar yüklendi Hiç bir yayın bulunmadı TÜMÜNÜ GÖR Oku Cevapla Boşver Sil Editör: ANASAYFA SAYFALAR YAYINLAR Tümünü Gör Önerilen KONU ARŞİV KONU ARA TÜM YAYINLAR İsteğinizle ilgili hiç bir yayın bulunamadı ANASAYFA'YA DÖN Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Ptesi Salı Çarş Perş Cuma Ctesi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan önce Takipçiler Takip Et Bu premium içerik olup kilitlidir ADIM 1: Paylaş. ADIM 2: kilidini açmak için paylaştığınız bağlantıyı tıklayın Tüm kodları kopyalayın Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Kodları / metinleri kopyalayamıyorum, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac ile CMD + C) tuşlarına basın