$type=ticker$count=4$cols=4$cate=0

Diyanet İşleri Başkanlığı Kürt alim üzerinden Allah'ın ayetlerini inkar etti

Paylaş:


Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde Afrika tarihine damgasını vuran Kürt alim Ebu Bekir Şehrezori'nin hayatını yayınladı. Söz konusu makale Dr. Selim Argun'a ait.

Makale: Mirza Mihemed / ZERnews

"Afrika’da Din Hizmetine Adanmış bir Ömür: Ebu Bekir Efendi" ismi ile yayınlanan makalede Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde yaşayan müslümanların talebi üzerine, din eğitimine katkıda bulunması ve müslümanlar arasında ortaya çıkan bazı ihtilafları gidermek amacıyla 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından gönderilmiş, aslen Kürdistan'ın Şehrizor bölgesinden bir alimin hayatı  eşe alındı.

Söz konusu alimin Kürt kimliğinin inkar eden Diyanet İşleri Başkanlığı, hayatı anlatılan alim eğer Türk ise onlarca defa Türklüğünü vurgu yapar. Bunu en çok Kemalistler ve FETÖ'ye bağlı yayın organları yapardı.

Allah-ı Teala, Kuran-ı Kerim'de tüm diller ve kavimler için "ayetimdir" diyor. Örneğin bir milletin varlığını inkar etmek, örtbas etmek için gayret içine girişmek, Allah'ın ayetlerini inkar etmek dolayısı ile Allah'ı inkar etmekle eşdeğerdir. Şu da var birisi "Ben falan dilin resmi dil olmasına karşıyım" derse açıkça (resmen) Allah'ı inkar etmiş olur. "Ben Allah'tan daha iyi bilirim" demiş olur. Tek kendi dilini yücelterek yalnız tek olan Allah'a şirk koşmuş olur.

Özellikle "Tek dil, tek millet" diyenler ve onların peşinden gidenler için "Müslüman" demek, -haşa- Kur'an-ı Kerim'in yalan söylediğini iddia etmek anlamına gelir.

Diğer yandan Osmanlı döneminde yaşayan alimin hayatı anlatılırken "Kuzey Iraklı" denilmiş. Halbuki o zaman "Irak" diye bir ülke veya devlet yoktu, Osmanlı söz konusu alimin ülkesine resmi olarak, açıkça "Kürdistan" diyordu.

"Irak" ismini oraya veren dönemin en büyük İslam düşmanı Britanya rejimiydi. Şimdi de birilerinin İslam düşmanlarının uydurdukları sınır ve ülke isimlerini İslam adına kutsaması, Kürdistan gibi tarihi  ve tabii bir ismi inkar etmesi hem insani hem de imani bir felakettir.

Allah her dönem insanları başka bir şeyle imtihan eder. Öyle görülüyor ki, Kürtlerle imtihan edilen bir çok toplum ziyandadır, imanını kaybetmiş bulunmaktadır. En önemlisi karşımızdaki en büyük sorun "Türk ırkçılığı sorunu"dur.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı faşizan, partici ve ırkçı yaklaşımları ile Müslüman gençlerin dinden çıkmasının ve dine uzak kalmasının en büyük müsebbibi olarak ahirette hesap verecektir.

özellikle  Kürt gençlerinin son zamanlarda sorduğu en can alıcı soru şu: "Biz Kürtlerin kimliğini inkar eden ırkçı bir kurum var. Bu kurumun emrindeki imamların arkasında neden namaz kılalım!? Onların arkasında namaz kılarsak HAKK'ı inkar etmiş olmaz mıyız!?"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İnternet Sitesi'ndeki söz konusu inkar ve çarpıtmaya dayalı makale şudur:

Afrika’da Din Hizmetine Adanmış bir Ömür: Ebu Bekir Efendi - Dr. Selim Argun

Afrika’da Din Hizmetine Adanmış bir Ömür: Ebu Bekir Efendi Ebu Bekir Efendi, Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde yaşayan müslümanların talebi üzerine, din eğitimine katkıda bulunması ve müslümanlar arasında ortaya çıkan bazı ihtilafları gidermek amacıyla 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından gönderilmiş, aslen Kuzey Irak’ın Şehrizor bölgesinden bir alimdir ve baba tarafından Seyyid’dir.

Ebu Bekir Efendi, imparatorluğun bu sıkıntılı yüzyılında, sürekli toprak kaybettiği ve buna bağlı olarak o bölgelerde görev yapan ilmiye teşkilatı mensuplarının, mülâzemet sistemi gereği İstanbul’a dönerek atanma bekledikleri bir dönemde, Ahmed Cevdet Paşa’nın tavsiyesi üzerine Erzurum’daki görev yerinden çağırılmış ve Cenûb-i Afrika’ya yola çıkmasını öngören emr-i Sultani devrin hâriciye nâzırı Âlî paşa tarafından kendisine tevdî edilmiştir.

Neden Ebu Bekir Efendi sorusunun cevabını, yedi ay içerisinde hem İngilizceyi hem de yerel halkın konuştuğu Afrikansça’yı eser telif edecek derecede öğrenmesinde, ya da vefatından yaklaşık otuzbeş yıl sonra Çanakkale savaşına giden ANZAK askerlerinin mola vermek için yanaştıkları Cape Town limanında, ahalinin kılık kıyafetinden şehrin Türklerin eline geçmiş olduğunu zannederek silahlarına sarılmalarında arayabiliriz. Ebu Bekir Efendi’nin hayatı, bu bağlamda ilim ve gayret sahibi, idealist bir din görevlisinin tek başına bir toplumu nasıl dönüştürebileceğinin canlı bir örneği olarak okunabilir. Ancak Efendi’nin ıslah adına değiştirmekte zorlandığı şeyler de olmuştur. Tarihin garip bir cilvesi olarak bu noktada kendisine zorluk çıkartan taraf sanılanın aksine İngiliz koloni idaresi değil, müslüman toplumun önde gelen bazı imamlarıdır. Jean van Riebeeck’in ayak bastığı 1652 tarihinden, 1805’e kadar süren 152 yıllık Hollanda sömürge yönetiminde Endonezya’nın Cava Adalarından getirdikleri müslümanlara engizisyonvari bir asimilasyon politikası uygulayan Hollandalılar, din adına her türlü eğitim faaliyetini yasaklamış ve aksi davrananları ölüm cezasına çarptırmıştır.

İlk mahkumlardan Şeyh Yusuf Cava’nın ileride Nelson Mandela’nın da 27 yılını geçireceği Robin Island hapishanesinde gizlice ezberden yazdığı Kur’an-ı Kerim nüshaları, dilden dile aktarılan bazı şifâhî bilgiler ve çeşitli tasavvufî ritüeller dışında bölge müslümanlarının gelenekle irtibatları maalesef kopmuştur. Bunun bir sonucu olarak bir kaç nesil sonra, bidatler ve hurafeler türemiş, din bir kazanç kapısı haline gelmiş ve Ebu Bekir Efendi’nin kendi ifadesiyle Kaf Dağı (Table Mountain) Müslümanları bilgisi kıt imamların pençesinde bir cahiliye devri yaşamaya başlamıştır.  Mahkemelik olan imamlar arası tayin kavgaları yanında, ahalinin büyük borç yükü altına girmek zorunda kaldığı yedi gün yedi gece süren cenaze ve düğün ziyafetleri sayesinde imamların senede ancak bir kaç gün evinde yemek yediğini beyan eden Efendi, bu ve benzeri birçok yozlaşmış uygulamalara karşı sesini yükseltmiş ve haliyle de bazı çıkar gruplarının menfaatlerine zarar vermeye başlamıştır.

Kaynaklarda “akrepleri ve inatçı insanları ile ünlü bir şehir” olarak tarif edilen Şehrizor’da doğup büyümüş olması, mahkeme kayıtlarına düşen bu çekişmelerde ne kadar rol oynadı bilinmez ama, menfaatleri zarar gören imamların, aralarında imza toplayarak İngiliz koloni valisinden Ebu Bekir Efendi'nin geldiği ülkeye geri gönderilmesini istemeleri tarihe düşülmüş acı bir kayıttır. Samimiyetle ve ihlâsla din hizmeti yürüten insanların karşılaşabilecekleri mukadder imtihanlara bir örnektir. Ancak ne İngiliz valisi Sir Philip Wodehouse’un ülkesi ile Osmanlı devleti arasında kriz çıkartabilecek böyle bir girişimle ne de Ebu Bekir Efendi gibi bir misyon adamının bu tür işlerle kaybedecek vakitleri yoktur. Kendi geliştirdiği bazı ses ve harflerle semantik zenginlik kattığı Hollandalı dil bilimciler tarafından teslim edilen Ebu Bekir Efendi Afrikansça dînî eserler telif eder, kız ve erkek öğrenciler için din eğitimi veren okullar açar, cami ve evlerde irşad faaliyetlerinde bulunup durmaksızın nesil yetiştirir.

İstanbul’dan fes imali için makinalar getirtip, kölelik sembolü olan hasır şapka yerine kırmızı fesin yaygın şekilde kullanılmasını sağlar. Kadın ve erkeklerin devrin İstanbulundakiler gibi giyinmeye başlaması, dönemin seyyahlarının gözünden kaçmaz. Ancak din hizmetine ömrünü adamış bir alim olarak Ebu Bekir Efendi’nin en büyük katkısı, bir asrı aşkın devam eden sömürge döneminden sonra İslam toplumunun kaybolmaya yüz tutan kimlik bilincini ve medeniyet değerlerine olan özgüven ve aidiyetini yeniden inşa etmesidir.

Kendisinin günümüz insanına örneklik teşkil edecek diğer bir yönü ise,  kısıtlı iletişim imkânlarına rağmen, abone olduğu Takvim-i Vekâyi vasıtasıyla Payitahttaki gelişmeleri yakından takip etmesi, buna ilaveten bölgeyi daha iyi tanımak için Sahra Altındaki civar ülkelere geziler tertip etmesi ve gözlemlerini düzenli olarak İstanbul gazetelerinde yayımlamasıdır. Ebu Bekir Efendi’nin Güney Afrika’ya giderken beraberinde götürdüğü yeğeni Ömer Lütfi Efendi tarafından kaleme alınan seyahatnamede ifade edildiği üzere, İstanbul’dan yola çıkan ikili Güney Afrika’ya İngiltere’nin Liverpool şehrinden kalkan bir gemi ile giderler. Büyüklüğünden ve hızından çok etkilendiklerini belirttikleri, Liverpool-Cape Town arasını kırkdört günde katederek Ümit Burnu limanına giren buharlı gemi, aslında İngiltere’nin o dönemde Afrika’da yeni sömürgeler arayışı içinde olan asker-tüccar-seyyah ve misyonerleri ile dolu bir gemidir.

Bir anlamda geminin Osmanlı tabiiyyetindeki yolcuları ile diğer yolcuları arasındaki fark, sahip olduğu ateşli silah üstünlüğü ile Afrika’da gittigi her coğrafyayı ekonomik anlamda iliklerine kadar sömürüp, kültürel anlamda genetiğini bozan Avrupa Emperyalizmi ile, idaresi altına aldığı ülke halklarına dillerini ve dinlerini özgürce yaşama hakkı tanıyan Osmanlı fütûhat geleneği arasındaki farktır. Ebu Bekir Efendi merkezine adaleti ve hukuku koyan, hatasıyla-sevabıyla, nomokratik bir devlet geleneğinin ehl-i İslam’a hizmet için taşraya giden bir alimini temsil ederken, gemideki misyoner din adamları, kolonyalizmin bir anlamda öncü kuvveti olan ve Emperyalizmin militer kanadıyla birlikte hareket eden Oryantalist gelenegi temsil eder. XIX. yüzyılın ikinci yarısında Ebu Bekir Efendi'nin öncülüğünde bölge halkıyla başlayan ikili münasebetler Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar devam etmiştir.

1875’te iflasını ilan etmesine rağmen İstanbul hükümeti bir yıl sonra Güney Afrikalı müslümanlara yüklü miktarda kitap bastırıp göndermiş, bölgedeki bir çok caminin yapımı için maddi destekte bulunmuş, oradaki müslümanlara Osmanlı pasaportu vererek rahat bir şekilde Hacca gitmelerini sağlamıştır. Siyasi olarak da bölge meselelerine ilgisiz kalmayan Osmanlı devleti, Güney Afrika’da İngilizlerle Hollandalılar arasında cereyan eden meşhur Boer savaşlarına askeri gözlemci göndermiş, hayatlarında silah sesi dahi duymayan Afrika yerlilerine mitralyözlerle saldıran İngilizlere karşı Zulu kabilesinin cesur askerlerini eğitmiş ve  çeşitli maddi yardımlarda bulunmuştur.

Kısaca Osmanlı Devleti zor günler geçirdiği dönemlerde dahi bu mazlum kıtanın sorunlarına gücü nispetince ilgili kalmaya özen göstermiştir.

Buna mukabil, Güney Afrika müslümanlarının bir aidiyet duygusu içinde kendilerini Osmanlı olarak tanımladıklarını, bu kimliği sadece duygusal olarak sahiplenmekle yetinmeyip Trablusgarb savaşına gönüllü asker olarak yazıldıklarını, Hicaz demiryolu inşası için ciddi miktarlarda para toplayıp İstanbul’a gönderdiklerini, Hindistan’daki ‘Hilafet Hareketi’ne benzer şekilde Milli Mücadeleye ekonomik yardımlarda bulunduklarını, bunlara mukabil olarak da Devlet-i Aliyye’nin onlara has özel madalya bastırarak gayretlerini takdir ettiğini görüyoruz. Ebu Bekir Efendi, bekar olarak gittiği Güney Afrika’da İngiliz asilzadesi bir hanımla evlenir.

Kanada kıyılarını keşfeden meşhur İngiliz Kaptan James Cook’un yeğeni olan ve Tahire ismini alan bu İngiliz hanımefendisi, Ebu Bekir Efendi'ye beş erkek evladı verdiği gibi, Cape Town’daki müslüman gençlere yönelik açmış olduğu iki kolejden kızlara yönelik olanında yıllarca müdîrelik yapar. Diğer taraftan Ebu Bekir Efendi, evlatlarının hepsini ilim irfan sahibi kimseler olarak yetiştirmiştir.  Büyük oğlu Ahmet Atâullah Efendi Ezher’deki eğitimini tamamladıktan sonra Sultan II. Abdulhamid’in emri üzerine Güney Afrika’da politikaya atılır ve parlemento seçimlerine adaylığını koyar.

Kazanmasına kesin gözüyle bakılan, İngilizce, Afrikansça, Arapça, Farsça ve Türkçe hitabeti dillere destan olan Ahmet Atâullah Efendinin seçimlere katılamaması için seçime çok az bir süre kala seçim kanunu değişitirilir ve böylelikle Güney Afrikadaki ilk müslüman politikacı parlementoya giremez. Sultan Abdülhamid bunun üzerine kendisini İstanbul’a çağırır ve Singapur’a Osmanlı elçisi olarak tayin eder.

Sri Lanka ve Singapur başta olmak üzere bölge ülkelerindeki Pan-İslamizm siyasetinin güçlenmesinden korkan İngilizler, düzenledikleri bir suikastla Ahmet Atâullah Efendi’yi  şehit ederler. Kabri bugün Singapur devlet büyüklerinin defnedildiği mezarlıktadır. Diğer evlatları ise Güney Afrikada kalır, kimisi babaları gibi ilâhiyat alanında eserler verir, eğitim faaliyetlerine devam eder.

Torunlarından bir kısmı ata yurdu Türkiye’ye döner, bir kısmı ise Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada ve Amerikaya dağılır. Efendi soyismi ise bugün dahi Güney Afrikada, özellikle Cape Town civarında yaygın olarak kullanılan bir soyisimdir. Şüphesiz herşeyden önemlisi, Şehrizor’dan çıkan, kısa hizmet hayatına başarılı bir ihya hareketini sığdıran ve ardında kalıcı bir iz bırakarak 67 yaşında Cape Town’da Hakk’a yürüyen bu Osmanlı aliminin geride bıraktığı zengin kültür mirası Güney Afrikalı müslümanlarının gönlünde hala yaşamaktadır. Mekanı cennet olsun...

YORUMLAR

$show=phone

| YENİ HABERLER_$type=blogging$count=24$color=red$pg=1$show=post$h=140

Ad

1 Eylül Barış Mitinleri,2,1. Dünya Savaşı,1,10 Ekim Gar Patlaması,2,1071,1,11 Eylül Devrimi,1,12 Eylül Darbesi,4,148. Liste,1,15 Temmuz,12,16 Ekim,6,17-25 Aralık,1,24 Haziran Seçimleri,4,28 Şubat,1,3.Dünya Savaşı,1,3.Havalimanı,13,30 Ağustos Menüsü,1,30 Eylül,1,30 Eylül Seçimleri,12,4 Kasım Darbesi,3,5 Kasım,2,700.Hafta,4,A Haber,2,A101,1,AA,2,Aachen Maliyesi,1,Aaron Stein,1,AB,10,AB Ordusu,1,Abadi,2,ABD,524,ABD Adalet Bakanlığı,1,ABD Büyükelçiliği,1,ABD Ordusu,1,ABD Yaptırımları,10,Abdulfettah Sisi,2,Abdulkadir Karaduman,1,Abdulkadir Selvi,4,Abdullah Gül,1,Abdullah Öcalan,10,Abdurrahman Dilipak,2,Abdurrahman Gök,1,Abdülhamit Gül,1,Abdülhamit Han,1,Abdülkadir Selvi,11,Abdülkerim Saruhan,1,Abdüllatif Şener,3,Abid Şemdin,1,Abu Ali Hasan,1,Açıklama,95,Açlık,1,Açlık Grevi,2,Açlık Orucu,1,Açlık Sınırı,1,Adalet,1,Adalet Bakanlığı,2,Adalet ve Demokrasi Koalisyonu,2,Adana,5,Aday,3,Adaylık,1,Adıyaman,3,Adil Abdulmehdi,25,Adil Murat,1,Adli Yıl,1,Adnan Hüseyin,1,Adnan Oktar,5,Af,14,Af Örgütü,2,Afganistan,7,Afram İshak,1,Afrika,4,Afrin,58,Afrin Yerel Meclisi,1,Agos,1,Agos Gazetesi,1,Ağır Ceza,1,Ağlama Dersleri,1,Ahlak,1,Ahmed Askeri,1,Ahmed Halil,1,Ahmet Davutoğlu,4,Ahmet Haci Raşid,1,Ahmet Hakan,11,Ahmet Halan,1,Ahmet Kaya,3,Ahmet Kural,1,Ahmet Şık,3,Ahmet Tahir Mustafa,1,Ahmet Takan,3,Ahmet Türk,4,Ahraruş Şam,1,Ahvaz,4,AIVD,1,AİHM,6,Aile,1,Ajan,2,Ak Parti,8,Akademi,1,Akademisyen,1,Akdamar Adası,1,Akdeniz,3,Akif Hamzaçebi,1,Akit Tv,2,AKP,175,Al Jazeera,1,Alaattin Çakıcı,3,Aldar Xelil,5,Aleksandr Lavrentyev,1,Aleksis Çipras,1,Aleviler,2,Alevilik,3,Aleyna Tilki,1,Alıkoyma,2,Ali Babacan,1,Ali Ekber Salihi,1,Ali Erbaş,2,Ali Hasan,1,Ali Haydar,2,Ali İhsan Karahasanoğlu,1,Ali Javanmardi,3,Ali Laricani,1,Alican Önlü,1,Aliye Cihandide,1,Alkol,2,Almanya,60,Alparslan Kuytul,1,Altın,1,Altın Kuvvetler,1,Altun Kuvvetleri,1,Amasya,1,Ambargo,3,Amed,2,Amed Ahmed,1,Amed Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası,1,Amedspor,5,Amerika,28,Amerika Bayrağı,1,Amerika Birleşik Devletleri,8,Amerika Kongresi,1,Amerikanın Sesi,1,Amine Kadiri,1,Amjad Hossein Panahi,1,Ammar Hakim,1,Ana Akım Medya,1,Anaakım Medya,2,Anadilde İbadet,1,Anadolu,1,Anadolu Ajansı,1,Analiz,2,Anatoliy Antonov,1,Anavatan Partisi,1,Anayasa Mahkemesi,3,Anbar,3,Andımız,4,Andrew Brunson,52,Andrey Novikov,1,Android,1,Andy-Ar,1,Angela Merkel,6,ANHA,2,Anıtkabir,1,Ankara,29,Ankara Barosu,1,Ankara Büyükelçisi,1,Ankara Gar Saldırısı,1,Ankara Garı,2,Ankara Valiliği,1,Anket,17,Anlaşma,3,Anna Politkovskaya,1,Anne,1,Antalya,1,Antiterör,1,AP,3,Apê Musa,1,Apple,2,Ara Güler,1,Arama,1,Arap,1,Arap Aşiretleri,2,Arap Birliği,1,Arap Medyası,1,Arap Ülkeleri,2,Araplar,15,Araplaştırma,2,Aras Şeyh Cengi,1,Araştırma,4,Arda Turan,4,Ardahan,1,Arıcılık,1,Arjantin,2,Arkeoloji,1,Arpa,1,Artuklu,1,Asayiş,3,Asgari Ücret,2,Asimilasyon,2,Asker,10,Askeri Araç,2,Askeri Devriye,2,Askeri Meclis,1,Askeri Sevkiyat,4,Askeri Tatbikat,4,Askeri Tören,3,Askeri Üs,8,Askeri Yardım,2,Asliye Hukuk Mahkemesi,1,Asrın Hukuk Bürosu,1,Astana Zirvesi,1,Aşiretler,2,Atama,4,Atanmayan Öğretmenler,1,Atatürk,4,Atatürk'e Hakaret,3,Atatürkçülük,1,Ateizm,4,Atilla Taş,1,Atom Bombası,1,Avam Kamarası,1,Avan Necmeddin,1,Avesta Yayınları,2,Avidgor Liberman,1,AVM,1,Avrupa,12,Avrupa Birliği,22,Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi,1,Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi,1,Avrupa Parlamentosu,1,Avukat,1,Avustralya,2,Avusturalya,1,Avusturalya Marşı,1,Avusturya,1,Ay,1,Ayakkabı,2,Ayaklanma,1,Ayasofya,1,Aydın,1,Aydınlık,1,Ayetullah Ali Hamaney,12,Ayetullah Ali Sistani,5,Ayetullah Humeyni,1,Ayhan Bilgen,7,Aykut Erdoğdu,2,AYM,3,Ayn İsa,1,Ayrılık,1,Ayşe Acar Başaran,8,Ayşe Çelik,1,Ayşe Hiso,1,Ayşegül Akgün,1,Azad Barış,1,Azerbaycan,5,Azeriler,1,Azez,2,Aziz Sancar,2,Badinan,1,Bafil Talabani,1,Bağdadi,2,Bağdat,8,Bağımsız Devletler Topluluğu,1,Bağımsızlık,6,Bahman Ghobadi,1,Bahoz,1,Bahoza,2,Bahreyn,4,Bahtiyar Ali,1,Bakanlık,2,Bakırköy Cezaevi,1,Bal,1,Balistik Füze,4,Balkanlar,1,Bangladeş,1,Bankacılık,3,Baraj,1,Barcelona,1,Barış,5,Barış Akademisyenleri,1,Barış Anneleri,2,Barış Atay,7,Barış Mitingi,3,Barış Yarkadaş,1,Barrack Obama,2,Bartın,1,Barzani,2,Barzani Hareketi,1,Barzaniler,1,Basın,5,Basın Açıklaması,1,Basra,23,Basra Körfezi,3,Basra Valisi,1,Başak Demirtaş,4,Başaran Holding,1,Başbakan,4,Başik,1,Başkan Erdoğan,1,Başörtüsü,1,Başur,2,Batı Kürdistan,6,Batman,6,Bavyera,1,Bayram,1,BBC,5,BBP,2,BDDK,1,BDT,1,Bebek,1,Bedel Boseli,4,Bedel Encu,1,Bedelli Askerlik,16,Bediüzzaman,1,Begerd Dilşad Talabani,1,Behdinan,1,Behram Kasımi,4,Behruz Çomani,1,Bekir Bozdağ,2,Bekir Kaya,2,Bekir Pakdemirli,1,Belçika,2,Belediye,1,Belediye Başkanı,1,Belgesel,1,Belh,1,Belucistan,3,Benyamin Netanyahu,3,Beraat,1,Berat Albayrak,20,Berhem Salih,38,Beritan,1,Berkay,4,Bernard Henri Luvy,1,Bernard Hevi Levy,1,Besna Tosun,1,Beşar Caferi,1,Beşar Esad,16,Beşir Haddad,1,Beta Ayakkabı,1,Beyaz Miğferler,1,Beyaz Saray,4,Beyaz Tv,1,Bîblîyografyaya Kirmanckî (Zazakî),1,Bienal,1,Bienale,1,Bilal Erdoğan,1,Bilgi,2,Bilim,14,Bilim İnsanları,4,Binali Yıldırım,5,Biradost,1,Birakuji,1,Birkar Koçer,1,Birlik,1,Birma,1,Bitcoin,2,Bitkiler,2,Bitlis,3,Biyometri,1,Bloomberg Markets,1,BM,30,Bokan,1,Boks,2,Bombalı Saldırı,3,Boykot,2,Bozkurt İşareti,1,Brain Hook,1,Brent Petrol,1,Brett Mcgurk,8,Brezilya,2,Britanya İşçi Partisi,1,Brunson,4,Buğday,1,Burhan Kuzu,2,Bursa,2,Bülent Arınç,4,Bülent Parlak,1,Bülent Turan,1,Büst,1,Bütçe,6,Büyük Kürdistan,1,Büyükelçi,1,Cabbar Yaver,1,Cambridge Üniversitesi,1,Camii,3,Can Dündar,10,Canlı Bomba,1,Casusluk,1,CDU,1,Celal Şengör,2,Celal Talabani,6,Celevla,1,Celp Dönemi,3,Cemal Abdulnasır,1,Cemal Enginyurt,2,Cemal Kaçıkçı,12,Cemal Kaşıkçı,50,Cemevi,1,Cemil Bayık,9,Cenaze,1,Cenaze Töreni,1,Cenevre,3,Ceng Sağnıç,1,CENTCOM,2,Cerablus,2,Ceza,2,Cezaevi,17,Cezaevleri,1,Cezire Kantonu,1,Chael Sonnen,1,Charles Aznavour,1,Charles Baudelaire,1,CHP,81,CIA,3,Cihan Aydın,1,Cihan Kolivar,1,Cihangir Haciyev,1,Cihangir İslam,6,Cihatçı Gruplar,4,Cinayet,4,Cinderes,2,Cinsel İlişki,1,Ciwan Mustafa,1,Cizire Kantonu,1,Cizre,3,Cizre Fırtınası,7,Cizre Kantonu,1,CNN,1,CNN International,1,CNPS,1,CPT,1,Cristiano Ronaldo,2,Cuma Namazı,3,Cumartesi Anneleri,6,Cumhur İttifakı,9,Cumhurbaşkanı,12,Cumhurbaşkanı Adayı,3,Cumhurbaşkanlığı,6,Cumhurbaşkanlığı Külliyesi,2,Cumhuriyet,1,Cumhuriyet Gazetesi,10,Cumhuriyet Vakfı,1,Cumhuriyetçiler,1,Cübbeli Ahmet,2,Cüppeli Ahmet,1,Çağdaş Edebiyat,1,Çağdaşlık,1,Çamur,1,Çarşema Sor,1,Çatışma,17,Çav Bella,4,Çekilme,1,Çerkesler,1,ÇHD,2,Çıplak Arama,1,Çiftçiler,2,Çile,1,Çilê Havinê,1,Çin,29,Çocuk,3,Çocuk işçi,1,Çocuk İşçiler,1,Çocuklar,4,Çoğunluk Hükümeti,1,Çopi Fettah,1,Çözüm Süreci,6,Çukurca,1,DAEŞ,1,Danıştay,9,Danimarka,1,Darbe,3,DARPA,1,Dava,18,Dava Partisi,1,DBP,3,Deistler,1,Deizm,2,Deizm Derneği,1,Demet Akalın,1,Demirci Kawa,1,Demirören Grubu,1,Demirtaş,1,Demiryolu,1,Demografi,2,Demokrasi,3,Demokratlar,1,Deney,1,Dengbej,1,Dengir Mir Mehmet Fırat,1,Denis Mukwege,3,Deniz Baykal,1,Deniz Yücel,1,Deniz Zeyrek,2,Deprem,4,Derbendîxan,1,Dergi,1,Dernekler,1,Dersim,4,Deryas û Laşekan,1,Destek,5,Devir,1,Devlet Bahçeli,45,Devlet Bakanı,1,Devlet Kurumları,1,Deyrezzor,36,DGM,1,DHKP/C,1,Dış Borç,1,Dış Güçler,1,Dış Siyaset,9,Dihok,1,Din,20,Dindar,2,Dirayet Dilan Taşdemir,1,Diriliş Ertuğrul,1,Disiplin Cezası,1,Diyala,2,Diyanet,2,Diyanet İşleri,5,Diyarbakır,51,Diyarbakır Barosu,4,Diyarbakır Barosu Başkanı,1,Diyarbakır Cezaevi,1,Diyarbakır Kitap Fuarı,2,Dmitry Peskov,1,DNA,1,Doğa,1,Doğa Felaketi,1,Doğal Ürünler,1,Doğalgaz,2,Doğu Anadolu Bölgesi,1,Doğu Kürdistan,21,Doğu Perinçek,5,Doğu Suriye,1,Doğum,3,Dolandırıcılık,1,Dolar,36,Domates,1,Domuz Gribi,1,Dona,1,Donald Trump,80,Dougla Siliman,1,Döviz,11,Dr. Quantum,1,Dr. Rewaz Fayeq,1,DSG,139,DSM,25,DTK,3,Dubai,1,Duhok,4,Duhok Üniversitesi,1,Duran Kalkan,9,Durand Hattı,1,Dursun Çiçek,2,Duruşma,3,Düğün,2,Dünya,32,Dünya Basını,1,Dünya Doğayı Koruma Vakfı,1,Dünya Ekonomi Fonu,1,Dürziler,1,DW,1,DYP,1,E-devlet,1,Ebru Gündeş,2,Ebu Adil,2,Ebu Bekir Efendi,1,Ecstasy,1,Edebiyat,5,Edebiyat Ödülleri,1,Edinburh,1,Edip Yüksel,1,Edirne,1,Edirne Cezaevi,2,Ege Denizi,1,Eğitim,28,Eğlence,1,Ehmedê Mala Musa,1,Ehmedê Xanî,1,Ekmek,3,Ekmek Kuyruğu,1,Ekoloji,1,Ekonomi,209,Ekonomik Kriz,21,Ekrem Ahmed,1,El Bab,1,El Bukemal,1,El Kaide,2,El Kaim,1,El Nusra,3,El Suse,1,El Vataniyye,1,El-Bukemal,1,El-Meyadin,1,El-Nusra,2,Elazığ,1,Elektrik,1,Elektrik Kabloları,1,Elementler,1,Eleştiri,3,Elin Ersson,1,Eliot Engel,1,Elisabetta Trenta,1,Emce Huseyn Penahi,1,Emek,3,Emek ve Demokrasi Platformu,1,Emeklilik,2,Emine Erdoğan,1,Emine Umer,1,Emmanuel Macron,14,Emniyet,1,Endêşe,1,Endonezya,1,Enerji,3,Enfal,1,Enfal Harekatı,1,Enflasyon,10,Engin Altan Düzyatan,1,Enis Berberoğlu,5,ENKS,14,ENSAR Vakfı,1,Enver Yılmaz,1,Erbil,29,Erbil Kitap Fuarı,1,Erdem Gül,1,Erdoğan,5,Eren Erdem,1,Eric Pahon,1,Erkan Baş,7,Ermeni Soykırımı,1,Ermeniler,3,Ermenistan,2,Ersin Turhan,1,Erşad Salihi,1,Ertuğrul Kürkçü,3,Esad,5,Esed Adani,1,Esir,1,Eskişehir,2,Esma Esad,1,Esnaflar,1,Eşkan,1,Eşref Fakıbaba,1,Etiyopya,1,Euro,11,Ev,1,Ev Hapsi,4,Evanjelik,1,Evrensel,1,Evrim,1,Eyalet,1,Eylem,6,Eymen Şemeri,1,Ezan,2,Ezdihan,1,Ezidi,4,Ezidiler,6,F-16,1,F-22,1,F-35,3,Faik Öztrak,1,Faili Meçhul,1,Faiz,4,Fakirlik,1,Falling Stars,1,Farsça,1,Farz,1,Faşizm,4,Fatih Mehmet Maçoğlu,3,Fatih Portakal,3,Fatma Bostan Ünsal,1,Fatma Kurtalan,1,Fazıl Berwari,1,Fazıl Mirani,4,Federalizm,3,Federasyon,1,Federica Mogherini,1,Fehim Taştekin,2,Fehmi Tosun,1,Ferhat Aktaş,1,Ferhat Tunç,3,Ferit Eseserd,1,Ferman,1,Fethullah Gülen,5,Fetih,1,Fetih Koalisyonu,1,FETÖ,29,Fettullah Gülen,1,Feylak'uş Şam,1,FHKC,1,Fıntık,1,Fırat Bölgesi,1,Fırat Kalkanı,1,Fırat'ın Doğusu,15,Fırın,2,Fırtına,1,Fields Madalyası,1,Figen Yüksekdağ,4,Filipinler,1,Filistin,5,Filiz Kerestecioğlu,1,Film,1,Film Festivali,2,Financial Times,1,Firar,2,First Lady,1,Fitch Ratings,4,Fizik,1,Foreign Affairs,1,Fotoğrafçı,1,FOX TV,3,Francis Fukuyama,1,Frank-Walter Steinmeier,1,Fransa,41,Friedrich Ebert,1,Fuad Eliko,1,Fuad Hüseyin,12,Fuad Masum,2,Fuat Hüseyin,5,Fuat Masum,4,Furkan Vakfı,1,Futbol,11,Füze,3,Fyodor Yemelyanenko,1,G,1,Galatasaray Lisesi,1,GAP,1,Garantör Ülkeler,1,Gardiyan,1,Garo Paylan,1,Gazeteci,13,Gazeteciler,4,Gazetecilik,3,Gazeteler,3,Gaziantep,2,Gazze,2,Gelo İsa,2,Gemi,1,Genel Grev,7,Genel Seçimler,3,General,2,Geng Şuang,1,Geniş Kapsamlı Meclis,1,Gerry Rice,1,Gezi,3,Ghassan Kadi,1,Gıda,4,Gıda Fiyatları,1,Gire Spi,7,Girê Spî,6,Girespi,1,Gizem,1,Gizli Tanık,1,Golshifteh Farahani,1,Google,1,Goran,7,Goran Hareketi,19,Göç,7,Göçmen,1,Görüşme,7,Gözaltı,13,Grev,4,Gulan Avcı,1,Gurme,1,Gülnaz Karataş,1,Gültan Kışanak,4,Gümrük,1,Günay Kubilay,3,Gündem,52,Güneş Enerjisi,1,Güney Afrika,1,Güney Asya,1,Güney Kore,6,Güney Sudan,1,Güneydoğu Anadolu Bölgesi,2,Gürsel Tekin,1,Güvanlik,1,Güven,1,Güvenlik,432,Güvenlik Soruşturması,1,Güvenlik Zirvesi,1,Haber,1,Haber Türk Gazetesi,1,Habertürk,1,Habib Nurmuhammedov,1,Hac,1,Haci Omeran Sınır Kapısı,1,Hacin,6,Haciz,1,Hadi Amiri,9,Hain,1,Hajin,5,Hak İhlalleri,1,HAK-PAR,3,Hakan Albayrak,1,Hakan Atilla,2,Hakaret,2,Hakimullah Mesud,1,Hakkari,8,Halebce,2,Halep,1,Halkbank,3,Halkevleri,1,Haluk Levent,1,Haluk Pekşen,1,Hamas,2,Hambach Ormanı,2,Hamdi Ulukaya,1,Hami Aksoy,1,Hamide Yiğit,1,Hamilelik,1,Hamilelik Testi,1,Hamrin Dağı,2,Hanekin,2,Hangaw,1,Hani,2,Hapis Cezası,5,Hapishane,2,Haras el-Din,1,Harita,1,Harper Nielsen,1,Harran Üniveristesi,2,Harun Yahya,1,Hasan Nasrallah,2,Hasan Ruhani,9,Hasan Sivri,1,Hasankeyf,1,Haseke,4,Hastalık,1,Haşdi Şabi,28,Hatay,4,Hatice,1,Hatice Cengiz,2,Hava Durumu,1,Hava Saldırısı,4,Hava Savunma Sistemi,3,Havaalanı,6,Havayolu,1,Havuz Medyası,3,Hawarî Kurd,1,Hayata Dönüş,1,Hayati Yazıcı,1,Haydar Abadi,18,Haydar Şeşo,1,Haymana,1,Hayrullah Abdulkerim,1,Hayvanlar,2,Hazine Bakanlığı,5,HDK,8,HDKA,3,HDP,209,HDP Kadın Meclisi,1,HDP Şanlıurfa 2. Olağan Kongresi,1,Heather Nauert,2,Hecin,3,Hediye,2,Heiko Mass,4,Hejin,1,Helikopter,3,Hemin Hawrami,3,Hendek,3,Hendrên Muhammed,1,Hengaw,1,Hesen Mihemed Elî,1,Hevi Mustafa,2,Hewreman,1,Heyet Tahrir Şam,3,Heykel,4,HHB,1,Hıncal Uluç,2,Hıristiyanlar,3,Hıristiyanlık,1,Hırsızlık,1,Hidayet Abdullahpur,1,Hilal Cebeci,4,Hillary Clinton,2,Hindistan,9,Hiper Enflasyon,1,Hipersonik Füzeler,1,Hisse,1,Hîwa Xizirî,1,Hizan,1,Hizbullah,9,Hollanda,3,Hortum,1,Hoşyar Siveyli,1,Hotiç,1,HPG,2,Hrant Dink,2,HSK,1,HTŞ,1,Hukuk,8,Hulusi Akar,12,Humus,1,Husiler,1,Huzistan,4,Hüda-Par,5,Hükümet,12,Hürriyet,1,Hürriyet Gazetesi,5,Hüseyin Avni Mutlu,1,Hüseyin Kaçmaz,1,Hüsnü Mahalli,1,Hüsnü Ordu,1,Iğdır,1,Ilısu Barajı,1,Imer Kalo,1,IMF,8,Instagram,2,INTERPOL,4,Iphone,3,Irak,288,Irak Başbakanı,5,Irak Cumhurbaşkanı,28,Irak Halkları,1,Irak Hava Kuvvetleri,2,Irak Meclis Başkanı,1,Irak Meclisi,1,Irak Ordusu,9,Irak Petrol,1,Irkçı,2,Irkçılık,5,ISNA,1,IŞİD,122,İbadet,1,İbrahim Ayhan,5,İbrahim Biro,3,İbrahim Caferi,1,İbrahim Halil Baran,3,İbrahim Halil Gümrük Kapısı,1,İbrahim Halil Sınır Kapısı,1,İbrahim Kalın,7,İbrahim Sediyani,1,İç Savaş,5,İçişleri Bakanlığı,7,İdam,22,İddia,14,İddianame,1,İdlib,168,İdlip,1,İdris Baluken,1,İdris Mahmudzade,1,İfade,2,İflas,2,İHA,3,İhbar,1,İHD,2,İhlal,1,İhracat,2,İhraç,1,İhsan Eliaçık,1,İhsan Şenocak,1,İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması,1,İl-20,3,İlam,1,İlber Ortaylı,2,İletişim,1,İlginç,8,İlginç Haberler,1,İlham Ahmed,1,İlhan Omar,1,İmam,1,İmam Hatip Lisesi,1,İmam Taşçıer,1,İmar Affı,1,İmralı,3,İmralı Notları,1,İncirlik Üssü,2,İnfaz,1,İngiltere,20,İnsan Dışkısı,1,İnsan Hakları,24,İnsan Hakları Derneği,2,İnsan Hakları İhlalleri,13,İnsani Koridor,1,İnsanlık Suçu,1,İnsansız Hava Aracı,1,İnşa Koalisyonu,3,İnşaat-İş,1,İnternet,3,İntikam,1,İOS,1,İphone,1,iPhone Xr,1,iPhone Xs,1,iPhone Xs Max,1,İran,282,İran Büyükelçiliği,1,İran Devrim Muhafızları,9,İran Pasdarları,3,İran Rejimi,4,İrfan Kerküklü,2,İrlanda,2,İshak Sağlam,1,İskoçya,2,İslam,12,İslam Alimleri,1,İslam Dünyası,1,İslam Kardeşliği,1,İslamabad,1,İslamcılık,1,İslami Aşırı Gruplar,1,İsmail Beşikçi,11,İsmail Cem Halavurt,1,İsmail Devrim,2,İsmail Hurmali,1,İsmail Metin Temel,1,İsmail Metin Temelli,1,İsmet Yüce,1,İspanya,5,İsrail,44,İstanbul,46,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,2,İstanbul Büyükşehir Belediyesi,1,İstanbul Kürt Enstitüsü,1,İstasyon Meydanı,1,İstatistik,1,İstifa,8,İstihbarat,1,İsveç,4,İsviçre,2,İş Bankası,5,İş Kazaları,2,İşçi,1,İşçi Partisi,1,İşçiler,7,İşid,1,İşkence,5,İşsizlik,5,İtalya,2,İtlaat,4,İttifak,21,İttlaat,1,İYİ Parti,31,İzmir,8,İzzet Abdulaziz,1,Jacob Kirkegaard,1,James Jeffrey,9,James Mattis,2,Jan Kubil,1,Jane Marriott,1,Japonya,6,JDP,1,Jens Stoltenberg,1,Jim Carrey,1,Jim Mattis,2,JİT,1,JİTEM,2,John Bolton,3,John Ging,1,John Sullivan,2,John Wilkes,1,Jon Wilks,1,Jordan Random,1,Joseph Anderson,1,Joseph Dunford,2,Joseph Votel,1,JÖH,2,Justin Trudeau,2,K24,1,Kabil,1,Kabine Toplantısı,1,Kaçakçılık,2,Kadıköy,1,Kadın,2,Kadın Hakları,1,Kadınlar,7,Kadir kasırga,1,Kahraman,1,Kahvaltı,1,Kahve,1,Kamçı Cezası,1,Kamışlo,4,Kamiran Haco,1,Kamişlo,1,Kanada,4,Kanal,1,Kanal D,1,Kandil,2,Kanser,1,Kanun,2,Kanun Devleti,1,Kara Para,1,Karadeniz,1,Karar Gazetesi,1,Karargah,1,Karikatür,1,Karlov,1,Kars,1,Karşı Gazetesi,1,Karwan Haşim,1,Kasım Süleymani,7,Kasırga,1,Kaşar Bank,1,Katalonya,3,Katar,8,Kathryn Mayorga,1,Katılım Bankaları,1,Katılım Oranları,2,Kati Piri,1,Kavga,3,Kavmiyetçilik,1,Kawa Azizi,1,Kayhan Kalhor,1,Kayıp,3,Kayseri,2,Kayseri Belediyesi,1,Kayyım,3,Kayyum,11,Kaza,9,Kazak Pen,1,Kazakistan,1,KCK,6,KDP,99,KDP-İ,6,KDP-S,1,Kedicikler,1,Kehanet,1,Kelime,1,Kelly Berneado,1,Kemal Ahmednejad,2,Kemal Göktaş,2,Kemal Kılıçdaroğlu,13,Kemal Kurkut,2,Kemal Öztürk,1,Kemalizim,1,Kemalizm,2,Kenan Evren,1,Kenevir,1,Kepenk Kapatma,1,Kerbela,2,Kerim Dawid Köyü,1,Kerim Has,1,Kerim Husami,1,Kerim Şengari,1,Kerkük,54,Kerkük Güvenli,1,Kerkük Meclis Başkanı,1,Kerkük Tarihi,1,Kerkük'ün İşgali,1,Kermes,1,KGB,1,KHK,2,Kıble,1,Kınama,4,Kıpti,1,Kırgızistan,2,Kırsal Alan,1,Kış Saati,2,Kızıltepe,2,Kilis,1,Kilise,1,Kimlik,1,Kimyasal Silah,6,Kindar,1,Kino Gabriel,4,Kira,2,Kirmanckî,1,Kirmaşan,4,Kitap,9,Kitap Fuarı,1,KKP,1,Klasik Edebiyat,1,Klasik Müzik,1,Klip,1,KNK,1,Koalisyon,1,Kobani,30,Kobani Üniversitesi,1,Koçer Birkar,3,Kolber,1,Kolombiya,1,Komando,1,Komel,5,Komela,1,Kommersant Gazetesi,1,Komplo,1,Komutan,1,Komünist Partisi,1,Komünler,2,KONDA,1,Konfederalizm,1,KONGRA-GEL,1,Kongre,1,Kongre Seçimleri,1,Konkordato,2,Konser,1,Konsolosluk,4,Kooperatif,1,Koray Aydın,2,Korucu,2,Korucular,1,Kosalan,1,Kosova,2,Kosret Resul,3,Koye,10,Kozluk,1,Körfez Ülkeleri,3,Köşe Yazısı,26,Köşk,1,Kral Selman,1,Kredi Kartı,1,Kremlin,1,Kriz,10,Kubad Talabani,3,Kudüs,2,Kudüs Gücü,2,Kulis,1,Kumar,1,Kumarhane,1,Kur'an,1,Kuraklık,1,Kurdane,3,Kurdistan,1,Kurdistan Petrol,1,Kurs,1,Kutbettin Nurlubaş,1,Kutsal Savunma Haftası,1,Kuveyt,2,Kuzey Kore,5,Kuzey Suriye,96,Kuzey ve Doğu Suriye Hükümeti,1,Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi,2,Kültür,11,Kürdistan,242,Kürdistan Antiterör Gücü,1,Kürdistan Bağımsızlık Referandumu,3,Kürdistan Bayrağı,1,Kürdistan Bölgesi,239,Kürdistan Bölgesi Başkanı,1,Kürdistan Bölgesi Parlamento Seçimleri,9,Kürdistan Cumhuriyeti,1,Kürdistan Demokrat Partisi,1,Kürdistan İslami Toplum Partisi,1,Kürdistan Komünist İşçi Partisi,1,Kürdistan Komünist Partisi,1,Kürdistan Parlamento Seçimleri,1,Kürdistan Parlamentosu,1,Kürdistan Partileri,1,Kürdistan Seçim ve Referandum Komisyonu,1,Kürdistan Üniversitesi,1,Kürdistani Partiler,1,Kürt,10,Kürt Aydınları,2,Kürt Devleti,1,Kürt Dili,3,Kürt Edebiyatı,2,Kürt Enstitüsü,1,Kürt Halkı,2,Kürt Hareketi,1,Kürt İlleri,1,Kürt Milletvekili,1,Kürt Partileri,7,Kürt Seçmen,2,Kürt Sorunu,3,Kürt Tarihi,2,Kürt Toplumu,1,Kürt Tutsak,2,Kürt Ulusal Birliği,2,Kürt Yayınevleri,1,Kürt Yazarlar,1,Kürtaj,2,Kürtçe,20,Kürtçe Ezan,1,Kürtçe Rap,1,Kürtçe Sözlük,1,Kürtçülük,1,Kürtle,1,Kürtler,165,KYB,14,Laleş,2,Latif Reşid,3,Lawen Redar,1,Lazkiye,2,Levent Gültekin,1,Levent Üzümcü,1,Leyla Güven,6,Leyla Zana,1,LGBT,1,Libya,3,Lice,7,Liderler Zirvesi,1,Liliane Maury Pasquier,1,Lisa Çalan,1,Liza Kakei,1,Loghman,1,Loghman Moradi,5,Lokman Muradi,1,Londra,1,Lorna Harries,1,Ludwig van Beethoven,1,Luqman Muradi,1,Lübnan,5,Maarif Vakfı,1,Maaş,2,Mabata,1,Mabeta,1,Macar Kameraman,1,Macaristan,2,Mafya,1,Magazin,16,Mahabad,3,Mahabad Kürdistan Cumhuriyeti,1,Mahfi Eğilmez,1,Mahkeme,43,Mahkum,2,Mahmud Abbas,1,Mahmud Ahmedinejad,1,Mahmur,2,Mahmut Alınak,2,Mahmut Toğrul,1,Mahsuni Karaman,1,Mainichi,1,Makale,38,Makedonya,2,Makele,4,Maliye Bakanı,1,Mam Celal,1,Manisa,1,Mansur Yavaş,2,Manşet,1,Manşetler,1,Maraş,2,Mardin,7,Mariya Zaharova,4,Mark Harris,1,Maruf Aydın,1,Matematik,2,Mavi Işık,1,Mazlum Ebdi,1,Mazlum Kobani Görüşme,1,McGurk,1,McKinsey,3,MEB,2,Meclis,8,Meclis Seçimleri,1,Mecliste Yemin Töreni,1,Medeni Yıldırım,1,Medicis Edebiyat Ödülleri,1,Medya,28,Medya Oscarları Ödül Töreni,1,Mehdi Eker,1,Mehmet Akif Ersoy,1,Mehmet Ali Aslan,1,Mehmet Ali Erbil,1,Mehmet Ali Tosun,1,Mehmet Barlas,4,Mehmet Dokbay,1,Mehmet Metiner,8,Mehmet Özhaseki,3,Mehmet Rüştü Tiryaki,1,Mehmet Şerif Çamcı,1,Mehmet Şimşek,2,Mehmet Toğrul,1,Mehmet Yavuz,2,Mehtap Yılmaz,4,Meksika,4,Mela Bahtiyar,4,Melania Trump,3,Melih Altınok,1,Melih Gökçek,11,Menbic,28,Menbiç,1,Meng Hongwei,4,Menü,1,Menzil,1,Menzil Şeyhi Diyaüddin,1,Meral Akşener,15,Meral Akşener'in Evi,1,Meral Danış Beştaş,2,Meriwan,3,Merkez Bankası,15,Mersin,2,Mesrur Barzani,11,Mesut Barzani,38,Meteoroloji,1,Metin Dağı,1,Mevlüt Çavuşoğlu,19,Mevlüt Mert Altıntaş,1,Mezar Taşı,1,Mezopotamya Ajansı,2,Mezzeh,1,MGK,1,MHP,106,Mıgırdiç Margosyan,1,Mısır,12,Michael Rubin,1,Mihemed Elî Etrûşî,1,Mihraç Ural,1,Mihyedin İbrahim,1,Mike Pence,2,Mike Pompeo,24,Military Times,1,Millet Kıraathanesi,1,Milletvekilleri,2,Milli Eğitim Bakanı,2,Milli Savunma Bakanlığı,4,Milliyetçilik,2,Milyarder,1,Mimarlar Odası,1,Minbiç,15,Minye,1,Miras,1,Mirza Mihemed,1,MİT,9,MİT Tırları,1,Mithat Sancar,1,Miting,1,Miyanduab,1,Mizah,1,Moda,1,Molla Ömer,1,Moody's,2,Mordem,1,Moskova,2,MSD,1,Muammer Güler,1,Muammer Kaddafi,2,Muhalefet,4,Muhalifler,2,Muhammed Ali Caferi,1,Muhammed Bakıri,1,Muhammed bin Selman,4,Muhammed Cevad Zarif,1,Muhammed Halbusi,2,Muhammed Mahsub,1,Muhammed Selman,1,Muhammet Kutsi,1,Muharrem Ayı,1,Muharrem İnce,10,Muhsin Yazıcıoğlu,1,Muhtarlar,3,Mukiryan,1,Mukteda es-Sadr,8,Murat Çelikkan,1,Murat Emir,1,Murat Karayılan,10,Murat Sabuncu,1,Murtaza Abadi,1,Musa Anter,1,Musavvat Dervişoğlu,1,Mustafa Bali,1,Mustafa Barzani,3,Mustafa Destici,1,Mustafa Karasu,2,Mustafa Kemal Atatürk,1,Mustafa Sarıgül,1,Mustafa Tuna,2,Mustafa Xoşnaw,1,Musul,3,Müebbet,2,Müge Anlı,1,Mühimmat,1,Mülteci,4,Mülteciler,3,Münbiç,5,MÜSİAD,1,Müslümanlar,3,Müzakere,1,Müzik,9,MYK,4,Nadia Murad,9,Nakşibendi Cemaati,1,Namaz,1,Napolyon Bonapart,1,Nasıl Yapılır,1,Nasr Koalisyonu,4,Nasrallah,3,NATO,21,Nazım Debax,1,Nazlı Ilıcak,1,Necef,1,Neçirvan Barzani,19,Nedim Şener,2,Neolitik Kafe,1,Neşe Karaböcek,1,Netanyahu,2,Netflix,1,Neues Deutschland,1,Nevşin Mengü,1,New York,1,New York Times,6,Newey Nu,1,Newroz,2,Nezavisimaya,1,Nicholas Rion Lonnie,1,Nicolás Maduro,3,Nihat Doğan,2,Nihat Hatipoğlu,1,Nike,1,Nikki Haley,3,Nikolay Surkov,1,Nikos Nikos,1,Nimetullah Erdoğmuş,1,Ninova,2,Nobel,2,Nobel Barış Ödülü,6,Nobel Ödülü,5,Norveç,6,Noşirvan Mustafa,1,Numan Kurtulmuş,4,Nurettin Turgay,1,Nurettin Yıldız,1,Nuri Mahmud,3,Nuri Maliki,5,Nursel Aydoğan,1,Nurullah Edemen,1,Nusr-Et,3,Nüfus,2,Nükleer Silah,3,Nükleer Silah Anlaşması,1,Nükleer Silah Antlaşması,3,Obezite,1,ODTÜ,1,Odunpazarı,1,OECD,1,OHAL,1,Okullar,2,Operasyon,24,Optimar,1,Orak Meclisi,1,ORC Araştırma Şirketi,1,Ordu,3,Organ Mafyası,1,Orhan Gencebay,2,Orhan Miroğlu,1,Orhan Pamuk,1,Ori Asia,1,Orman Yangını,2,Orta Asya,1,Ortadoğu,115,Ortak Devriyeler,3,Osman Öcalan,1,Osmanlı,1,Otlu Peynir,1,Otomotiv,2,Otonomi,1,Ovacık,2,Oxford,1,Oy Pusulası,1,Oyama Karate Şampiyonası,1,Oyuncu,2,Öcalan,1,Ödemeler,1,Ödül,2,Ödül Töreni,1,Öğrenciler,4,Öğretim,4,Öğretmen,1,Öğretmenler,1,Ölüm İlanı,1,Ölüm Oruç,1,Ömer Ali Seyid,1,Ömer Çelik,6,Ömer Faruk Gergerlioğlu,1,ÖNDER,1,ÖSO,37,ÖSP,1,Özel Güvenlik Bölgesi,2,Özel Harekat,1,Özerklik,3,Özgür Mumcu,1,Özgürlük Heykeli,1,Özgürüz,1,Öztürk Yılmaz,2,Pacel Talabani,1,Pahalılık,1,Pakistan,2,Papa,2,Papaz,1,Papirus,1,Para,1,Paraguay,1,Paris,1,Parlamento,2,Parlamento Seçimleri,7,Parti,1,Pasdaran Ordusu,2,Pasifik Okyanusu,1,Patlama,10,Patriot Füzeleri,1,Pavel Sorokin,1,Pavel Talabani,1,Pawe,1,Pazar,1,PDK,5,PDK-İ,5,Pencwin,1,Pensilvanya,1,Pentagon,9,Pervin Buldan,16,Pervin Muhammed,1,Peşmerge,33,Peşmerge Kıyafeti,1,Petra Laszlo,1,Petrol,20,Petrol Fiyatları,1,Petrol İhracatı,1,Pınar Aydınlar,1,PİAR,1,Piramitler,2,Piranşar,2,Pirde Savaşı,1,Piremerd,1,Pirmam,1,Piştiwan Sadık,1,Piyasa,2,Piyasalar,2,PJAK,2,PKK,60,Polanya,1,Polis,4,Polisler,1,Posta,1,PressTV,1,Profesör,1,Proje,1,Protesto,15,Protez Kol,1,Provokatör,1,Psikolojik Savaş,2,Putin,3,PYD,25,Qaim,1,Qamişlo,9,Qereçox Dağı,1,Qubad Talabani,1,R-37M Füzeleri,1,Raco,2,Radar,1,Radar Sistemi,1,Radyo,1,Rahip Brunson,25,Rahip Brunson'un Avukatı,1,Rahşan Affı,1,Rakan Sait,2,Rakka,3,Ramazan Taşaltın,1,Ramazan Tosun,1,Ramin Hisen Penahi,4,Ramin Hossein Panahi,8,Ramin Huseyn Penahi,2,Ramin Hüseyin Penahi,10,Rap,1,Rapor,5,Raportör,1,Rashida Tlaib,1,Rebwar Kerim Weli,1,Rebwar Talabani,1,Recep Tayyip Erdoğan,189,Referandum,17,Reformistler,2,Rehber Seyit İbrahim,1,Rekor,4,Resepsiyon,1,Resmi Gazete,6,Resmi Hesapları,1,Reşat Gelali,2,Reuters,3,Revandiz,1,Reyhanlı Saldırısı,4,Reza Zarrab,2,Rıza Sarraf,3,Rıza Türmen,1,Richard Black,1,Rick Perry,1,Rihanna,1,Risin,1,Risk,1,Riyad,1,Rizan Hido,1,Robert Fisk,1,Robert Palladino,1,Roboski,4,Roboski Katliamı,2,Rojava,216,Rojava Asayişi,3,Rojhılat,2,Rojhilat,18,Roman,1,Ronald Reagan,1,Rossmann,1,Röportaj,5,RTÜK,1,Rudaw,1,Ruhsar Pekcan,1,Ruken Turhallı,1,Rusya,206,Ruşen Alkar,1,Rümeysa Kadak,1,Rüşvet,1,Rüzgar Enerjisi,1,S-300,10,S-400,9,Saadet Partisi,15,Saat,1,Sabah,3,Sabah el Ahmed el Caber el Sabah,1,Sabah Gazetesi,3,Sabiha İrem Çevik,2,Saddam Hüseyin,4,Sadi Pire,1,Sadr Hareketi,4,Safiye İnci,2,Sağlık,21,Sağlık Bakanlığı,3,Sağlık Örgütleri,1,Sairun,3,Sairun Koalisyonu,2,Sakaryaspor,2,Saldırı,24,Salih Müslim,4,Salt Lake Tribune,1,Saman Siweyli,1,SAMER,1,Sami-ül Hak,1,Samsun,1,SANA,1,Sanat,17,Sanatçı,7,Sansür,2,Sara Seppala,1,Saray,1,Sarıyer,1,Saro Qadir,1,Saruhan Oluç,11,Satıcı,1,Savaş,67,Savaş Uçakları,4,Savcı,2,Savlava,1,Sayıştay,3,Sçeimler,1,SDG,1,Sean J.Ryan,3,Seçim,5,Seçim Sonuçları,4,Seçimler,37,Seçmen,1,Seda Taşkın,1,Seferberlik,1,Sefin Dizayi,3,SEGBİS,2,Sehîm Omer Xelîfe,1,Seid Veroj,1,Selahaddin,2,Selahaddin Vilayeti,1,Selahattin Demirtaş,38,Selahattin Eyyubi Kürt mi?,1,Selçuk Kozağaçlı,2,Selda Bağcan,2,Selefi Örgütler,1,Selim Osman,1,Semerkand,1,Semih Yalçın,1,Sen Kimsin?,1,Senato,1,Serbest Seçim Hakkı,1,Serdar Abdullah,1,Serekani,2,Sergei Skripal,1,Sergey Lavrov,11,Serhat Varto,1,Serkan Köse,1,Serkewt Şemseddin,1,Serpil Kemalbay,1,Sevilay Yılman,1,Sevr Anlaşması,1,Sevtap Akdağ,1,Seyit Evran,1,Sezai Temelli,21,Sezgin Tanrıkulu,2,Sıdkı Zilan,1,Sıla Gençoğlu,1,Sınır,6,Sınır Muhafızları,1,Sırbistan,5,Sırrı Süreyya Önder,6,Sibel Yiğitalp,1,Siber Saldırı,1,Sibirya,1,Sidekan,1,Sigara,1,Sigorta,1,Siirt,1,Silah Sesleri,1,Silah Sevkiyatı,1,Silah Taşıma Ruhsatı,1,Silah Ticareti,5,Silahlanma,2,Silahlı Gruplar,4,Silikon Vadisi,1,Silopi,3,Silvan,2,Sinan Çifteyürek,1,Sinan Oğan,1,Sincar,2,Sine,7,Sinema,8,Sinopec,1,Sirwe Abdulvahid,1,Sise Bingöl,3,Sisi,2,Sistani,1,Sitav Yayınevi,1,Siverek,1,Sivilleşme,1,Siyaset,690,Siyasi Partiler,1,Soçi,2,Soğuk Savaş,1,SOHR,1,Sokağa Çıkma Yasağı,8,Sokak,2,Sol,1,Son Dakika,11,Soner Çağaptay,1,Soner Yalçın,1,Sooronbay Ceenbekov,1,Soran,3,Soranî,1,Soru Önergesi,3,Soruşturma,5,Sosyal Deney,1,Sosyal Medya,12,Sosyalizm,1,Sotoro,1,Sözcü,1,Sözcü Gazetesi,4,Sözlük,2,Spiker,1,Spor,12,Star Gazetesi,3,Stephen Hawking,2,Strateji,1,Stratejik Anlaşma,1,Su Krizi,1,Su Sorunu,1,Su-57 Savaş Uçakları,1,Suç,1,Suç Duyurusu,2,Suikast,7,Sultan,1,Sur,3,Suriye,457,Suriye Anayasası,5,Suriye Batı,1,Suriye Gelecek Partisi,1,Suriye İstihbaratı,1,Suriye Ordusu,4,Suriye Rejimi,17,Suriye Zirvesi,2,Suriyeliler,2,Suruç,1,Suruçta Polisler Yaralandı,1,Suudi Arabistan,96,Suudi Gazeteci,7,Süddeutsche Zeitung,1,Süleyman Demirel,1,Süleyman Soylu,11,Süleymaniye,14,Süleymaniye Film Festivali,1,Sümeyra Ordu,1,Sünniler,8,Sünnilik,1,Sürücüsüz Araç,1,Şaho Dağı,2,Şahoz Hasan,1,Şahoz Hesen,1,Şaklava,1,Şam,9,Şanlıurfa,1,Şans Oyunları,1,Şarbon,2,Şarbon Salgını,2,Şarkı,1,Şarkıcı,2,Şart,1,Şarz,1,Şasiwar Abdulvahid,2,Şasiwar Abdülvahid,1,Şattülarap,1,Şecel,1,Şehrezor,1,Şelal Gedo,1,Şemdinli,2,Şengal,16,Şengal Demokratik Özerk Meclisi,1,Şerava,1,Şerif Paşa,1,Şervan Derviş,1,Şeyh Ahmed Barzani,1,Şeyh Nizar Temimi,1,Şeyh Said,1,Şeyh Said Hareketi,1,Şeyh Said isyanı,1,Şeyh Ubeydullah Nehri,1,Şeytan,1,Şırnak,10,Şifre,1,Şii Dini Merci,1,Şii Milisler,3,Şiiler,8,Şiir,1,Şilan Şakir,1,Şino,1,Şivan Perwer,1,Şoriş Haci,2,Tabka,1,Tablet,1,Taciz,1,Taha Akyol,1,Tahir Elçi,4,Tahliye,5,Tahran,1,Tahran Zirvesi,2,Tahsin Şahinkaya,1,Takas,1,Taktik,1,Takvim Gazetesi,1,Taliban,3,Tampon Bölge,4,Tanıtım Filmi,1,Tank,1,Tape,1,Tapu,1,Tarafsızlık,1,Tarih,19,Tarihte Bugün,4,Tarim,1,Tartışma,3,Tartışmalı Bölgeler,9,Tatbikat,2,Tatil,1,Tavırsızlık,1,Taziye,3,Tazminat,2,Tazminat Davası,2,TBMM,26,Tebliğ,1,Tecavüz,2,Tecrit,1,Tehdit,8,Tehlike,1,Tekirdağ,1,Teknokrat Hükümet,1,Teknoloji,13,Teknoloji Bakanlığı,1,Tel Abyad,1,Tel Aviv,1,Tel-Aviv,1,Telefon,4,TEM,1,Temel Karamollaoğlu,6,Temsilciler Meclisi,1,Tepki,8,Terör Örgütü,2,Terörist,1,Terörizm,2,TEV-DEM,13,Tevgera Azadi,1,TGS,1,The Guardian,1,The Independent,1,The Times,1,THKO,1,THY,3,Tıp,1,TİB,1,Ticaret,4,Ticaret Bakanlığı,1,Tikrit,1,Til Ebyad,9,Til Hamis,1,Tilezer,1,TİP,5,Tirbespiye,1,Tiyatro,1,TL,11,Tone Allers,1,Toptancılar,1,Toz Bulutu,1,Tören,1,Trabzon,1,Trafik,1,Trafik Kazası,1,Traktör,1,TRT,3,Trump,6,TSK,29,Tuba Çiçek,3,TUGVA,1,Tuhaf,1,Tunceli,2,Tunceli Valiliği,2,Turist,1,Turizm,5,Tutuklama,11,Tutuklu Gazeteciler,2,Tutukluluk,1,Tuzhurmatu,1,Tüccarlar,1,TÜİK,5,Tüketim,1,Tükürük,1,Tümen,2,Türk,1,Türk Bayrağı,1,Türk Medyası,3,Türk Milliyetçiliği,1,Türk Okulları,1,Türk Ordusu,4,Türk Solu,1,Türk Telekom,1,Türkçe,1,Türkçe Ezan,2,Türkçülük,6,Türki,1,Türkiye,694,Türkiye Gazetesi,2,Türkiye İşçi Partisi,1,Türkiye Kamu Sen,1,Türkler,5,Türkmen Cephesi,2,Türkmenler,9,Türkye,1,TÜYAP,1,TV,1,Twitter,11,Uçak,6,Uçak Gemileri,1,Uçak Kazası,4,Uçaklar,1,UEFA,2,Uganda,1,Ukrayna,3,Ulaşım,1,Uludere,3,Uluslararası Katalonya Ödülü,1,Uluslararası Koalisyon Güçleri,25,Uluslararası Komplo,1,Uluslararası Şeffaflık Derneği,1,Umman,1,Umre,1,Umut Oran,1,Un,2,Urdular,1,Urfa,8,Urfalı İsrail Askeri,2,Urmiye,4,Uros Balov,1,Ursula von der Leyen,1,Uyarı,4,Uygulama,1,Uygurlar,1,Uzay,1,Üç Hilal,1,Ülkücüler,2,Ümit Özdağ,1,Ümmet,1,Üniversite,5,Ürdün,5,üvenlik Protokolü,1,Vahap Munyar,1,Vali,2,Valilik,1,Vallabhbhai Chaverbhai Patel,1,Van,8,Varabistan,1,Varlık Fonu,3,Varşova,1,Vatan Partisi,1,Vate Yayınları,1,Vedat Milor,1,Vefa Kartal,2,Vefat,4,Vefik Samarai,1,Veli Saçılık,2,Velid Muallim,10,Venezuela,4,Vergi,1,Video,6,Vilayet Meclisi,1,Virüs,1,Viyana,1,Vladimir Cabbarov,1,Vladimir Putin,18,Wafiq al Samarai,1,Wall Street Journal,6,Washington,4,Washington Post,3,Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü,1,Welt Gazetesi,1,Westa Resul,1,Whatsapp,1,Whatsapp Gold,1,William Roback,1,William Urban,1,Wing Loong-II,1,WWF,1,Xakurk,1,Xaneqin,1,Xatu Elmas,1,Xerîb Hiso,1,Yabancı Dil,1,Yağmalama,1,Yahya Munis,1,Yalanlama,2,Yalova,1,Yandaş,1,Yangın,1,Yapay Zeka,1,Yaptırım,16,Yaptırımlar,17,Yaratılış,1,Yardım,4,Yargı,2,Yargılama,2,Yasa Teklifi,2,Yasak,8,Yasaklar,1,Yasemin İnceoğlu,1,Yaşam,84,Yaşar Güler,1,Yaşar Kemal,2,Yaşar Topçu,1,Yaşar Yakış,1,Yaşlılık,1,Yavuz Oğhan,1,Yayıncılık,1,Yayınevi,1,Yaz Bayramı,1,Yaz Gazeteci,1,Yaz Saati,3,Yazar,1,Yazarlar,15,YBŞ,2,Yekgirtû,2,Yemek,1,Yemen,7,Yemin,1,Yeni,2,Yeni Akit,17,Yeni Ekonomik Program,2,Yeni Nesil Hareketi,11,Yeni Özgür Politika,1,Yeni Şafak,4,Yeni Yaşam,2,Yenilenebilir Enerji,1,Yenilik,1,YEP,1,Yerel Seçimler,126,Yerli Milli,1,Yeşil Kundura,1,Yıkım,1,Yılmaz Erdoğan,1,Yiğit Bulut,2,Yiyecek,1,YNK,79,Yobazlık,1,Yoksulluk,2,Yolsuzluk,6,Yong Yang,1,Yorum,4,Youtube,1,Yörsan,1,YPG,84,YPJ,5,Yunanistan,5,Yunanlılar,1,Yuriy Nabiyev,1,Yury Borisov,1,Yusuf Kavaklı,1,Yusuf Nazik,2,Yüksekova,1,Yüksel Direnişi,1,Zafer Çağlayan,1,Zagros,1,Zam,12,Zaman Aşımı,1,Zamira Haciyeva,1,Zanyar,1,Zanyar Moradi,5,Zanyar Muradi,2,Zarok Tv,1,Zazaca,1,Zernews Uygulaması,1,Ziraat Bankası,1,Zirve,1,Ziya Selçuk,2,Zorla Getirilme,1,
ltr
item
ZERnews: Diyanet İşleri Başkanlığı Kürt alim üzerinden Allah'ın ayetlerini inkar etti
Diyanet İşleri Başkanlığı Kürt alim üzerinden Allah'ın ayetlerini inkar etti
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde Afrika tarihine damgasını vuran Kürt alim Ebu Bekir Şehrezori'nin hayatını yayınladı. Söz konusu makale Dr. Selim Argun'a ait.
https://1.bp.blogspot.com/-I-znImV_Tas/W7j-RUfzqcI/AAAAAAAAAk0/PXvh0N9Qvx8QHrtgfKAFloEvq4lFteQXQCLcBGAs/s640/diyanet_isleri_kurtler_alimler_din_islam_ebu_bekir_efendi_sehrezor.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-I-znImV_Tas/W7j-RUfzqcI/AAAAAAAAAk0/PXvh0N9Qvx8QHrtgfKAFloEvq4lFteQXQCLcBGAs/s72-c/diyanet_isleri_kurtler_alimler_din_islam_ebu_bekir_efendi_sehrezor.jpg
ZERnews
https://haber.zer.news/2018/10/diyanet-isleri-kurtler-inkar.html
https://haber.zer.news/
https://haber.zer.news/
https://haber.zer.news/2018/10/diyanet-isleri-kurtler-inkar.html
true
5336407197777723246
UTF-8
Tüm yayınlar yüklendi Hiç bir yayın bulunmadı TÜMÜNÜ GÖR Oku Cevapla Boşver Sil Editör: ANASAYFA SAYFALAR YAYINLAR Tümünü Gör Önerilen KONU ARŞİV KONU ARA TÜM YAYINLAR İsteğinizle ilgili hiç bir yayın bulunamadı ANASAYFA'YA DÖN Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Ptesi Salı Çarş Perş Cuma Ctesi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan önce Takipçiler Takip Et Bu premium içerik olup kilitlidir ADIM 1: Paylaş. ADIM 2: kilidini açmak için paylaştığınız bağlantıyı tıklayın Tüm kodları kopyalayın Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Kodları / metinleri kopyalayamıyorum, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac ile CMD + C) tuşlarına basın