$type=ticker$count=4$cols=4$cate=0

Barzani Hareketine niçin dünya saygı gösteriyor? - İbrahim Sediyani

Paylaş:


Başlıktaki soruya, Türk siyaseti ve Türk entelijansiyası doğru cevap verebilir. Çünkü sorunun doğru cevabını biliyorlar. İran siyaseti ve Fars entelijansiyası da doğru cevap verebilir. Sorunun doğru cevabını onlar da biliyorlar çünkü. Arap dünyası ve Arap entelijansiyası da doğru cevap verebilir. Zirâ sorunun doğru cevabını onlar da biliyorlar.

Makale: İbrahim Sediyani    

Başlıktaki soruyu, Alman, Fransız, İngiliz, ABD’li, Yunan, İsrailli, Filistinli, Mısırlı, Pakistanlı, Bengal, Çinli, Uygur, Japon, Rus... hangi milletin siyasetçisine ve entelektüeline sorarsanız sorun, size doğru yanıtı vereceklerdir.

     Başlıktaki soruya doğru yanıt veremeyecek tek gürûh, ideolojilerle beyni yıkanmış, tüm hücrelerine ideoloji zehiri şırınga edilmiş, bunun sonucu olarak kendi millî ve manevî değerlerine düşman olmuş, kendi milletinden ve ırkından utandığı için bu kimlikten sıyrılmaya, etnik ve kavmî kimliğinden kurtulmaya çalışan Kürt siyaseti ve Kürt entelijansiyasıdır.

     Sorunun doğru cevabını bilmedikleri için, yaptıkları konuşmalarda ve yazdıkları yazılarda şöyle diyorlar: “Çünkü devlettir. Devlet olduğu için herkes saygı duyuyor.” Bir kısmı da rıhle-i terbiyesini Kemalist Türk Solu’ndan aldığı için, şöyle diyor: “Petrol var ya, o yüzden. Çıkarları var çünkü.”


     Ağızdan dökülen söz, kişilerin yalnızca çapını değil, tıynetini de ortaya döker.

     Bunun sebebini “devlet olma”ya bağlamak, sığ bir bakış açısı. Çünkü öyle olsa, aynı sevgi ve saygıyı örneğin Arap devletleri, Türkiye, İran veya Komünist devletler de görürdü.

     Dünyada 200 küsûr devlet var (federal değil, bağımsız devlet) ve hatta bunların bazıları da “süper güç”tür. Önemli bir kısmı da petrol zenginidir. Onların bile dünyada görmediği saygıyı ve hatta sevgiyi, sempatiyi, alt tarafı “federal bir devlet” olan, bağımsızlığını dahi elde etmemiş ve yalnızca birkaç ilden ibaret küçük bir coğrafyaya sahip Kürdistan Federe Devleti neden görüyor? Dünyada geniş topraklara sahip bağımsız devletlere, güçlü bir orduya ve ekonomiye sahip devletlere bile gösterilmeyen saygı, sevgi, sempati, muhabbet, bunların hiçbirine sahip olmayan Irak Kürt Federe Devleti’ne neden gösteriliyor?

     Bunu “çıkar ilişkisi”yle, “petrol”le bağdaştırmak ise hem sığ bir bakış açısı, hem de edep ve hâyâdan yoksun bir yorum. Şayet Hewlêr (Erbil) merkezli Kürdistan Federe Devleti’ne ve başkanı Sayın Mesud Barzanî’ye sözünü ettiğimiz saygı ve sevgiyi yalnızca devletler ve siyasetçiler göstermiş olsaydı, bunu “çıkar ilişkisi”ne bağlamak tutarlı bir değerlendirme olurdu. Ama aynı sevgi ve saygıyı milletler de gösteriyor, adı geçen ülkelerin halkı da gösteriyor. Özellikle de o toplumların aydınları gösteriyor.

     Dikkat ederseniz, Türk, Arap ve Fars toplumlarında, bağımsız bir Kürt devletine şiddetle karşı olan kesimler dahi, konu Barzanî hareketi olduğunda saygı ve hürmette bulunurlar. Bunun sebepleri üzerinde ciddî ciddî düşünmek, tefekkür etmek gerekiyor.     Biz bu çalışmamızda, siz sevgili okurlarla bunu hasbihâl edeceğiz. Bunu yaparken de, aynı zamanda 100 yıllık bir geçmişi bulunan Barzanî hareketini daha yakından tanımaya çalışacağız.

     Barzanî hareketinin tüm dünyada saygı ve sevgi görmesinin başlıca iki sebebi vardır. Bunların dışındaki tüm özellikler, talî faktörlerdir. Asıl sebep, bu iki özelliktir:

     1 – İdeolojik değil, millî bir hareket olması

     2 – Erdem ve güzel ahlâk

     Şimdi bu iki vasfı açarak, tanımaya ve anlamaya çalışalım. Gayret bizden, tevfik Cenab-ı Allah’tandır…

     1) BARZANÎ HAREKETİ İDEOLOJİK DEĞİL, MİLLÎ BİR HAREKETTİR

     Barzanî hareketi ideolojik değil, millî bir harekettir. Bu, bu hareketin hem Kürtler’in geneli tarafından hem de diğer milletler tarafından hürmet ve teveccühe mazhar olmasının ana sebebidir.

     Millî hareketler (Kürt, Katalon, Abhaz, Rohingya, Uygur…), kendi halkının kurtuluşu ve bağımsızlığı için mücadele eder. İdeolojik hareketler ise (İslamcılık, Sosyalizm, Liberalizm, Feminizm…), kendi halkına bir dünya görüşü ve yaşam biçimini kabul ettirmek için mücadele eder. Dolayısıyla ideolojik hareketlerin – istedikleri kadar “dış güçler”den veya “karşıdaki faşist güçler”den bahsederlerse bahsetsinler – asıl savaşı, ideolojik hareketlerin asıl savaşı, kendi halkına karşıdır.

     Ancak Barzanî hareketi millî bir harekettir, ideolojik değil. Yani amaç, Kürt halkına belli bir ideolojiyi dayatmak, bir dünya görüşünü ve yaşam biçimini benimsetmek değildir. Bunun mücadelesini vermiyor. Verdiği mücadele Kürt halkının hürriyeti ve Kürdistan vatanının istiklâli mücadelesidir.


     Mesud Barzanî ve Pêşmerge, doğrudur ki oldukça dîndardırlar ve cephede bile ibadetlerini aksatmayan ihlaslı Müslüman’dırlar. Fakat asla ve asla İslamcı değildirler! Doğrudur ki sosyal adalete inanan ve eşitlikten yana demokrat insanlardırlar aynı zamanda. Fakat asla ve asla Sosyalist değildirler! Onların da şahıs olarak, her insan evladı gibi farklı farklı düşünceleri, ideolojileri ve dünya görüşleri olabilir, bu normaldir de, fakat ortaya koydukları mücadelenin yalnızca bir kimliği vardır: Millî kimlik.

     Millî bir harekettir, çünkü amaç hürriyet ve istiklâldir, Kürdistan’ın bağımsızlığıdır. Qazî Muhammed’in amacı Tahran’daki rejimi değiştirmek, İran’ı “demokratikleştirmek” değildi; İran’ın tahakkümü altında bulunan Doğu Kürdistan’ı bağımsızlığına kavuşturmaktı. Bugün Mesud Barzanî’nin de amacı Bağdat’taki rejimi değiştirmek, Irak’ı “demokratikleştirmek”, “Ekolojik, demokratik, cinsel eşitlikçi” bir Irak değildir; amaç Irak’ın tahakkümü altında bulunan Güney Kürdistan’ı bağımsızlığına kavuşturmaktır.

     Böyle olduğu için, yeryüzündeki hemen hemen tüm halklardan ve toplumlardan saygı ve gönül desteği görüyor. Zira Bağdat’a karşı fikir mücadelesi vermiyor. Dînci bir mücadele vermiyor, mezhepçi bir mücadele vermiyor, ideolojik bir mücadele vermiyor. Verdiği mücadele, toprak mücadelesidir. Özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veriyor. Bu yüzden de, sadece Kürtler’den değil, dünyadaki diğer toplumlar tarafından da saygı görüyor. Hatta, düşmanlarından bile.     Yukarıda da dikkat çektiğim üzere, Türk, Arap ve Fars toplumlarında, bağımsız bir Kürdistan devletine şiddetle karşı olan kesimler dahi, konu Barzanî hareketi olduğunda saygı ve hürmette bulunurlar. Bunun sebepleri üzerinde ciddî ciddî düşünmek, tefekkür etmek gerekiyor. Bunun başlıca sebebi, Mesud Barzanî’nin ideolojik bir mücadele vermemesi, dolayısıyla kendi halkına ve egemenliği altında tuttuğu topraklarda insanlara herhangi bir ideolojiyi dayatmaması, sadece ve sadece kendi halkının özgürlük ve bağımsızlığını hedefleyen millî bir mücadele veriyor olmasıdır.

     “İdeolojik hareketler”, yalnızca kendi tabanları tarafından saygı görürler; onlara sadece kendi sempatizanları ve gönüldaşları sevgi besler, destekler. “Millî hareketler” ise dünyadaki hemen tüm milletler tarafından saygı görürler; onlara yalnızca kendi ırktaşları, kendi milleti değil, başka ırktan ve coğrafyadan insanlar da sevgi ve sempati beslerler, gönül desteğinde bulunurlar. (Hatta bazen öyle ki, “düşmanları” bile saygı gösterirler)

     Bunun sebebi, ideolojik hareketler belli bir fikir / akide etrafında ve bunun hakimiyeti için mücadele verirken, millî hareketlerin esaretten kurtulma ve özgür kimlikleriyle var olma mücadelesi veriyor olmalarıdır. Daha öz bir ifadeyle, ideolojik hareketler “rejim değişikliği” mücadelesi verirken, millî hareketler “hürriyet ve istiklâl” mücadelesi verirler.

     Azadlık (özgürlük) ve karajsızlık (bağımsızlık) mücadelesi, yeryüzündeki tüm halklar tarafından saygı görür, desteklenir. Dîni veya ideolojisi ne olursa olsun, fıtratı bozulmamış ve rûhu kirlenmemiş her insan, dünyanın herhangi bir yerindeki özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine gönül desteğinde bulunur. Çünkü özgür ve bağımsız olmanın fıtrî bir mes’ele olduğunu bilir, her insan gibi her toplumun da buna hakkı olduğuna inanır.

     Sayın Barzanî ve azîz Pêşmerge, şayet “İslamcı” olsaydı veya “Sosyalist” olsaydı, dünyanın saygı ve sevgisini asla kazanamazlardı. Eğer bu hareket, Sayın Barzanî ve azîz Pêşmerge, hangi dînden, mezhepten ve ırktan olursa olsun bütün dünya milletleri nezdinde bu kadar saygı görüyor ve bu denli büyük bir sempatiye mazhar oluyorlarsa, bunun sebebi, sadece ve sadece “Kürt” olmayı seçtikleri içindir.

     2) BARZANÎ HAREKETİNE DÜNYA MİLLETLERİNİN SAYGI VE SEVGİ GÖSTERMESİNİN EN BÜYÜK SEBEBİ, BU HAREKETİN SAHİP OLDUĞU ERDEMLİ ÇİZGİ VE GÜZEL AHLÂKTIR

     Barzanî hareketine karşı dünya milletlerinin gösterdiği saygı ve sevgi, sempati, muhabbetin en büyük sebebi, Mesud Barzanî’nin ve Pêşmerge’nin, bu kutlu mücadelenin sahip olduğu erdemli çizgi ve güzel ahlâktır.

     “Erdem” ve “güzel ahlâk”, Barzanî hareketinin “millî olmak”tan hemen sonra taşıdığı ikinci ve üçüncü temel vasıflardır.

     Bu hakikat, millî bir şuur ve bilinç edinmek isteyen her bireyin / hareketin mutlaka ve hatta en başta öğrenmesi gereken husustur.

     İdeolojik hareketlerin sıklıkla başvurduğu ve alışkanlık, hatta “mücadele stratejisi” haline getirdiği pekçok gayr-i ahlakî davranış ve eylemler (terör, amaçsız şiddet, halkın zarar göreceği şekilde ve yerleşim yerleri dahilinde silahlı çatışmalara girme, “düşman”a karşı savaşırken en büyük zararı kendi halkına ve topraklarına verme, kurtuluşu için savaştığını iddiâ ettiği kendi halkına baskı uygulama, bizzat kendi halkına yönelik şiddet ve dikta, her tür eleştiriye kapalı olma ve en ufak bir eleştiriye dahi kaba kuvvetle mukabele etme, hitap ettiği tabanın değer yargılarına taban tabana zıt olan ideolojik fikir ve söylemlerini propaganda ederek bizzat kendi halkını bölme ve böylece halkın temel ve hayatî ihtiyacı olan “millî birlik”i baltalama, “millî birlik” umudunu ideolojik fantezilere kurban etme, kendisine bağlı medya organlarını birer yalan, iftira ve çamur aygıtlarına çevirerek bizzat düşmanına benzemeye çalışma), asla ve asla millî hareketlerin ahlâkında yoktur, olmaması gerekir. Millî hareketleri ideolojik hareketlerden ayıran en belirgin vasıflardan biri, hangi şart altında olursa olsun, ister zayıf durumda olsunlar isterse tamamen yok olma tehlikesi geçirsinler, yine de “güzel ahlâk” ve “erdem” çizgisinden sapmamalarıdır.

     Millî bir hareketin nasıl bir ahlâka sahip olması gerektiğini, dünyadaki tüm “kimliksiz halklar” içinde en çok Kürtler’in, Kürtler arasında da en çok Kuzey (Türkiye) Kürtleri’nin bilmesi gerekir. Çünkü en fazla onlar bu “millî ahlâk ve erdem” çizgisinden uzaklaştırıldığı için, en başta ve ivedi olarak onların bilmesi gerekir.

     Barzanî hareketinin nasıl bir erdem ve ahlâka sahip olduğuna bakalım şimdi…

     Aralık 2015’te Türkiye’ye resmî bir ziyarette bulunan Irak Kürdistan Federal Devlet Başkanı Mesud Barzanî, başkent Ankara’da Kürt siyasî parti ve hareketleriyle biraraya gelmişti. Bu buluşmada Sayın Barzanî, Irak Kürdistanı’nda Baas rejimine karşı verdikleri millî mücadele ile ilgili olarak çok ilginç ve ibretâmiz bir anısını paylaşmıştı. Oldukça düşündürücü ve ders verici niteliktedir:

     “Biz Rewanduz’u alacak güçteydik. Bunu babama (Mella Mustafa Barzanî) ilettik. Babam, ‘Biz oradaki sivilleri koruyamayız, onlara bakamayız’ dedi ve bu isteğimizi kabul etmedi.”

     Rewanduz gibi büyük ve Kürtler için son derece önemli bir şehri alabilecek güçte oldukları halde, böyle bir girişimde bulunmuyorlar. Neden? Çünkü şehri aldıktan sonra, orada yaşayan insanlara bakabilecek, onları mutlu edebilecek, güzel bir yaşam sunabilecek güçten ve imkândan yoksun oldukları için.

     Kendilerini düşünmüyorlar, partiyi / örgütü düşünmüyorlar, hareketin kazanımlarını düşünmüyorlar, bu zaferin ülke ve dünya medyasında yapılacak reklâmını, dünyada yol açacağı sansasyonel etkiyi düşünmüyorlar. Sadece ve sadece bir şeyi düşünüyorlar: Halkı, halkın zarar görmemesini.

     Şimdi, böyle bir millî ahlâka sahip, özgürlüğü için savaştığı mazlum halkının iyilik ve hayrını her şeyin üzerinde tutan bir hareketle, kendi parti / örgüt çıkarları için mazlum halkını ateşe atan, özgürlüğü için mücadele ettiğini iddiâ ettiği mazlum halkına örgüt / parti kazanımları için yaşamı zindan eden, Batı’daki, Cihangir’deki Kemalist Türk Solu’ndan bir – iki “aferin” almak için Kürdistan şehirlerinin viraneye dönmesine sebebiyet veren, savaşı ilçelerin, mahallelerin içine taşıyan, kadınların ve çocukların yaşadığı evlerin penceresinden polislere ateş açan, evlerin altına tüneller kazan ideolojik hareketleri bir kıyaslayınız lütfen…

     Kürt millî lideri ve Kürdistan devlet başkanı Mesud Barzanî’nin kaleme aldığı iki ciltlik bir kitap var. Adı, “Barzanî ve Kürt Millî Özgürlük Hareketi”.

     Kitapta, Barzanî hareketinin bütün serencamı gözler önüne seriliyor. Nasıl bir harekettir, neler yaşadılar, nasıl mücadele ettiler, hareketin ilkeleri ve uydukları kurallar nelerdir, bütün bunları Mesud Barzanî’nin kaleme aldığı “Barzanî ve Kürt Millî Özgürlük Hareketi” adlı iki ciltlik kitapta bulmak mümkün.

     Kitapta anlatılan ilginç anekdotlardan biri şöyle: 1960’lı yıllarda Irak merkezî hükûmeti, dîn adamlarından oluşan bir heyeti müzakerelerde bulunmak üzere Hecî Umran bölgesinde bulunan Mella Mustafa Barzanî’ye gönderir. Heyetteki dîn adamlarından birinin ses kayıt cihazına onun haberi olmadan bomba yerleştirilmiştir. Heyet görüşme halinde iken bomba patlar ve Mella Mustafa da yaralanır. Yapılan araştırmalarda, bunu planlayanın, zamanın istihbarat teşkilâtı başkanı olduğu tespit edilir. Bunun üzerine, başkent Bağdat’taki bazı Kürtler adamın evine bomba yerleştirir ve Barzanî’nin emrini beklerler.

     Konu Barzanî’ye açılınca, Barzanî’nin ilk sorduğu soru nedir, biliyor musunuz? Şunu sorar, o ölümsüz erdemli insan: “Evde adamın eşi, çocukları var mı?” Bu soruya “Var” cevabını alınca, erdemli lider Barzanî ikinci soruyu sorar: “Bombayı patlatırsanız, hânımının ve çocuklarının kurtulma şansları var mı?” Sorusuna “Hayır” cevabını alınca, adamlarına verdiği emir şudur, Barzanî’nin: “Vazgeçin! Sakın o bombayı patlatmayın! Düşmanın acımasız, vahşî barbar Baas rejimi de olsa, savaşın bir ahlâkı vardır. Bizim için o ahlâk, düşmana üstün gelmekten daha kıymetlidir.”

     100 yıldır Güney Kürdistan’da düşmana, hem de tarihin şahîd olduğu en gaddar ve acımasız düşmana karşı mücadele eden Barzanî hareketinin 3 temel ilkesi vardır ve bunlar, bu hareketin her savaşçısının / üyesinin uymakla mükellef olduğu resmî ilkeleridirler. Bu ilkeler şunlardır:

     1 – Her zaman adaleti gözetmek,

     2 – Kibirden uzak durmak,

     3 – Zafer kazanmaktan emin olmadıkça düşmanla sıcak temasa girmemek. (Mesud Barzanî, Barzanî ve Kürt Millî Özgürlük Hareketi, c. 1, s. 79)

     Bu üç ilkeden özellikle üçüncüsü, bütün bir mücadele boyunca ve neredeyse bir asra yakın süren savaşta titizlikle izlenip yaşama geçirilmiştir. Bunun neticesi olarak birçok askerî ve siyasî kazanımlar sağlanmıştır. Barzanî hareketi incelendiğinde, verilen mücadelede insan kaynağına verilen önem gereği, millî enerji ve kan tasarrufunun olabildiğince ekonomik kullanıldığı çok açık bir biçimde ortaya çıkıyor. İnsanlar uluorta savaş alanına itilmemiş, eldeki kaynaklar özenle korunarak, gerektiğinde ve çok az kullanma yeteneğiyle bu mücadele yürütülmüştür.

     İzlenen bu yöntem sayesinde, millî mücadelenin düşman güçleriyle göğüs göğüse çarpışmalarda ve giriştiği çatışmalarda hep pêşmerge güçlerinin düşmana kıyasla daha az zayiat verdiğini ve üstünlük kurduğunu müşâhade etmekteyiz (Mesud Barzanî, Barzanî ve Kürt Millî Özgürlük Hareketi, c. 1, s. 31, 35, 41, 84, 125, 127, 129, 181, 208, 225).

     Düşman güçlerine verdirdikleri kayıplar, alınan esirler ve ele geçirilen askerî araç ve mühimmata karşın pêşmerge güçlerinin verdiği kayıp ve zayiatlar şaşırtıcı oranda azdır. Bunlar oransal bakımdan karşılaştırıldığında, eldeki verilere göre % 1’e bile tekabül etmemektedir. Girişilen hemen tüm çatışma ve çarpışmalarda bu sonucun değişmemesi oldukça ilgi çekicidir. Bunlardan sadece bir örnek: Geliyé Zeviyé Savaşı… Bu savaşta Irak ordusunun içine düştüğü durum gerçekten trajiktir: 600 ölü, 500 esir, ele geçirilen bir o kadar askerî araç, erzak ve sair mühimmat. Pêşmerge kaybıysa sadece 6’dır. (Mesud Barzanî, Barzanî ve Kürt Millî Özgürlük Hareketi, c. 2, s. 55, 61, 70, 83, 160, 179, 199)

     Sadece bu da değil. Bunlar askerî üstünlükler ve elbette ki çok önemlidir, ancak yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, yerküresinin ve insanlık tarihinin tanık olduğu en erdemli ve faziletli hareketlerden biri olan Barzanî hareketi için asıl önemli olan askerî üstünlük değil, ahlakî üstünlüktür. Esirlere yapılanlar çok ahlakî ve insanîdir. Pêşmergeler, kendileri ne yiyorsa, esirlere de aynı yemekten vermek zorundadır. Herkese yetecek yemek yoksa, pêşmerge esirleri doyuracak ama kendisi aç kalacaktır! Her türlü insanî ve ahlakî kuralın tedavülden kalktığı günümüz dünyasında ve içinde yaşadığımız çağda bu anlattıklarıma inanmanız belki çok güç olabilir, bana inanmıyor da olabilirsiniz, fakat anlattıklarım gerçektir ve bütün bunlar Barzanî hareketinin yazılı kurallarıdır. Hiçbir pêşmerge, istese de bu kuralların dışına çıkamaz! Barzanî hareketinde esirlere kötü muamele, işkence, itip kakma, aşağılama gibi davranışlar kesinlikle yasaklanmıştır.

     Düşünün ki, 5 yıl 10 yıl değil, yaklaşık 100 yıldır düşmana karşı mücadele eden, üstelik hiçbir ahlakî ve insanî kural tanımayan ve en ufak bir acıma / merhamet duygusu da bulunmayan bir düşmana karşı mücadele eden Barzanî hareketinin, bu 100 yıllık tarihi boyunca bir tane sivili bilerek öldürdüğü, bir tane bile esire kötü muamelede bulunduğuna dair hiçbir kayıt yoktur. Dünyada hiçbir siyasetçi, asker, yazar veya gazeteci, çıkıp böyle bir iddiâda bulunmamıştır ve bulunmaz da. Çünkü Barzanî hareketinin erdemli bir hareket olduğunu ve savaş esnasında tüm dînî ve ahlakî ilkelere riâyet ettiğini düşmanları dahi ikrar ederler.

     Barzanî hareketinde, bırakın Araplar’dan, Farslar’dan veya Türkler’den bir sivili öldürmeyi, kendilerine saldırmak amacıyla harekete geçmemiş olduğu müddetçe, düşman askerine saldırmak dahi yasaktır! Yani diyelim ki Baas rejiminin bir askerini, üst düzey bir generalini öldürmek istiyorsanız ve elinize bu fırsat geçmiş olsa dahi, onu öldürebilmeniz için, o düşman askerinin o anda sizi öldürmek için hareket ediyor olması şarttır. İdeolojik hareketlerde olduğu gibi, polisler evinde uykudayken öldürülmez, bir asker çarşıda ailesiyle gezip alışveriş yaparken karısının ve çocuklarının yanında öldürülmez, Barzanî hareketinde.

     Barzani hareketinin savaş tarihinde sivillere yönelik bir tane bile saldırıya yer yoktur. Mübalağa değil, Barzanî hareketinin 100 yıllık tarihinde sivillere yönelik bir tane bile saldırı yoktur. Hiç yoktur! Bağdat hükûmeti ve Baas rejimi ordu güçlerinin Kürt millî hareketinin pêşmergelerine ve taraftarlarına karşı uyguladıkları insanlıkdışı teröre ve kuralsızlıklara rağmen, ölümsüz lider ve erdem timsali Barzanî rehberliğindeki Kürtler, dünyada ve insanlık vicdanında “terör” olarak nitelendirilebilecek hiçbir eylem biçimine başvurmamayı esas almışlardır ve zaten böyle nitelenebilecek hiçbir eylemleri de olmamıştır.

     Dost – düşman, bağımsız Kürdistan’a karşı dahi olsun, dünyadaki hemen her toplumun ve erdemli insanların Barzanî hareketine sevgi ve saygı göstermesinin asıl sebebi işte budur, kardeşlerim, budur. Düşünün ki, Halepçe Katliâmı’nın ve Enfal Soykırımı’nın faili Saddam Hüseyin zalimi bile, kendi ailesine, “Bir gün iktidarımız devrilir ve sıkıntılı duruma düşerseniz, sığınacak yer ararsanız, Mesud Barzanî’ye ve Kürtler’e sığının” diye vasiyet etmiştir. Bunun üzerine söylenecek söz var mı?

     Mustafa Barzanî ve oğlu Mesud Barzanî, hiçbir zaman rahat köşklerde ve villalarda oturarak, komşu ülkelerin başkentlerinde oturarak uzaktan kumandayla millî mücadeleyi yürütmediler. Her savaşta ve çarpışmada pêşmergelerinin önünde ya da yanıbaşında oldular. (Mesud Barzanî, Barzanî ve Kürt Millî Özgürlük Hareketi, c. 1, s. 84)

     Rahatını seven bir lider değildir, Mesud Barzanî. O’nun için en başta, hatta ailesinden bile önce pêşmergeleri gelir. Zor ve zahmetli durumlarda, açlık ortamında, kendi payına düşen yiyeceği almayıp pêşmergelerine verilmesini istemiş, aç kalmayı yeğlemiştir. (Mesud Barzanî, Barzanî ve Kürt Millî Özgürlük Hareketi, c. 2, s. 109)

     Sayın Mesud Barzanî’nin üslûbunda oldukça saygılı, düşmanını bile övecek, onun tutum ve kişiliğini yüceltecek kadar güzel bir ahlâk sahibi olduğunu, O’nu iyi tanıyan ve aynı ahlâk ve terbiyeye sahip Kürt aydınları iyi bilirler. Ancak böyle bir ahlâk ve terbiyeden nasiplenmemiş, Kemalist Türk Solu’nun zehirlediği ve “mücadele” kelimesinden yalnızca sağa sola küfür edip saldırmayı, yakıp yıkmayı anlayan kişiliksiz ve karaktersiz tipler anlayamazlar.

     Kullandığı dil, seçtiği üslûp ve anlatımdaki saygılı ifadeleriyle iyi bir ahlâk sahibi olduğu kuşku götürmeyen Sayın Mesud Barzanî’nin bu yüksek ahlâkını ve erdemli şahsiyetini her Kürt aydını örnek almalıdır.

     Sayın Mesud Barzanî’nin nasıl bir ahlâka ve Barzanî hareketinin nasıl bir erdeme sahip olduğunu, bu büyük rehbere ve şerefli hareketine dil uzatan kendinibilmezlere hitaben General Rawan İdris Barzanî’nin kaleme aldığı bir yazı, net bir biçimde ifşâ etmektedir.

      General Rawan İdris Barzanî’nin – okuyan herkesi duygulandıracak ve ağlatacak olan – tarihî yazısı:

     “Büyük dedem Şeyh Abdusselam darağacında can verirken, dedeleri Çanakkale’de Türkler için ölenler bugün bize ‘Türk ortağı’ diyorlar.

     1947’de İran’ın kuşatması ile 1500 çocuğumuz açlıktan ölürken, İran ile kolkola olanlar, bize ‘İrancı’ diyorlar.

     Dedem Mella Mustafa Barzanî, 57 yılını dört parça Kürdistan için dağlarda harcarken, bize ‘ağa’ dediler.

     1983 yılında 8 bin Barzanî’yi Saddam diri diri toprağa gömerken, ona ‘Ya Seyyîd’ deyip saygıya duranlar, utanmadan bize ‘Saddam’ın tankı ile Kürtler’e saldırdınız’ dediler.

     14 yaşında herşeyi terkedip halkı için eline silah alan ve 69 yaşında hâlâ cephede olan, hayatı boyunca herhangi bir Kürt parti veya kurumu hakkında olumsuz bir söz dahi söylemeyen, tek hayâli ve amacı Bağımsız Kürdistan olan amcam, rehberim, bin canım olsa uğrunda fedâ edeceğim Sayın Mesud Barzanî’ye yüzlerce kez hakaret ve iftira ettiler, yine sustuk.

     Biz yüz yıldır düşman ile savaşıyoruz ama mertçe savaşıyoruz. Ne zaman masaya otursak, düşmanımızdan bile saygı gördük. Çünkü sözümüz ve icraatımız hep bir oldu.

     Barzanî ailesinin 13 bin 850 şehîdi var. Ona rağmen, ne Kürtler’in ne de başka bir ırkın bilerek öldürdüğümüz tek çocuk ve kadını yoktur.

     Hiçbir zaman köy ve şehirler etrafında, halkın zarar göreceği yerlerde düşmana saldırmadık ve savaşmadık. Çünkü bizim için öncelik halk oldu ve hep en ön safta savaştık. Bugün de iki kardeşim 17 amcamoğlu ve binlerce akrabam ile en ön safta savaşıyoruz.

     Bugün Sayın Barzanî dünyada saygı görüyorsa, sözüne sadık olduğu ve yapmayacağı şeyi vaadetmediği içindir.

     Meselâ siz hiç O’nun birilerini tehdit ettiğini gördünüz mü? Ve TV’ye çıkıp şunu bunu yaptım dediğine şahîd oldunuz mu? Hep sakin ve soğukkanlı durur. Oysa O’nun içinde ne fırtınalar kopar…

     Ben iki kez O’nun gece hüngür hüngür ağladığına şahîd olmuşum. 2011 yılında Roboskî için ve 2014’te Şengal için ağladığına şahîd oldum. Buna rağmen hep ciddî durur.

     Bugün utanmadan O’na laf atanlar bilsinler ki, O 55 yıldır halkı için savaşan bir pêşmerge.

     O Barzan’da yağmur gibi yağan bombalara rağmen partinin evrakları için ölüme atlayan gençti.

     O 1991’de Kore köyünde tankın önüne atlayıp patlatan kahramandı.

     O 1992’de Özal’a, ‘Bize ister yardım edin ister etmeyin, ayakta kalacağız ve tarih bunu yazar. Tarih sizi ya ezilen bir halka sırt çeviren zalim bir devlet başkanı, ya da kardeşe elini uzatan adaletli bir başkan olarak yazacak. Biz devlet kuracağız, karşı durmak size zarar, yanında olmak kârdır’  diyen bir liderdi.

     O Pentagon’da Obama’ya, ‘Ben ve sen, kabul etsek de etmesek de, Kürt çocukları devletini kuracak’ diyen bir başkandı.

     O IŞİD’e karşı 3 oğlu ve 2 bin 360 yeğen ve akrabasını en ön cepheye yollayan yürekli bir komutandır.

     O bütün kirli ve yalan dolana karşı susan asil bir babadır. O’nu karalamak ve iftira atmak, Kürtler’in yararına değil zararınadır.

     İnanın siz O’na ne kadar küfür ve hakaret etseniz de O duymaz, çünkü ne yaptığını çok iyi biliyor.

     Bugün kaç Kürt onlarca devlette saygı ile karşılanıyor ve itibar görüyor. Kürtler O’nun itibarı ve saygısını kullanmalı. Bu tarihî bir fırsattır.

     Kürtler’in önünde iki yol var: Ya Rehber Barzanî’nin arkasında Bağımsız Kürdistan’a giderler, ya da şunun bunun peşinde koşup Türk, Arap, Fars’ın bayrağı altında ezilirler.”

     Barzanî hareketi, böyle bir hareket.

     Böyle bir harekete, böyle bir erdem ve güzel ahlâka sahip olan mücadeleye, Müslüman, Sünnî, Şiî, Hristiyan, Yahudî, Zerdüşt, Budist, Türk, Fars, Arap, Yunan, Alman, Japon, dünyadaki her ümmet, her millet ve her topluluk saygı duyar. Eğer saygı duymaz ve bir de düşmanlık ederse, en başta kendi inanç ve akidesine ihanet ediyor demektir.

     Evet… Bir yandan insanlığın ve mazlum halkların başına felâket ve musibet getirmekten başka bir şey yapmayan, hayatı yaşanmaz kılan ve şehirleri harabeye çevirten ideolojik hareketler, bir yandan da halkın iyilik ve hayrını her şeyin üstünde tutan, en gaddar ve zalim düşmanlara karşı savaşsalar dahi ahlâk ve erdemi elden bırakmayan, kötülüğe iyilikle, zûlme adaletle karşılık veren millî hareketler…

     Allah-û Teâlâ bizlere de böyle erdemli bir kişilik ve güzel ahlâk nasip etsin.

     Sözlerimizin ve sohbetimizin başı da sonu da Allah’a hamd ve senadır. Gerçek bilgi ve hakikat, ancak O’nun katındadır.  İbrahim Sediyani

İBRAHİM SEDİYANİ'NİN DİĞER MAKALELERİ İÇİN BURAYI TIKLAYIN

DİĞER YAZAR MAKALELERİ İÇİN BURAYI TIKLAYIN

YORUMLAR

$show=phone

| YENİ HABERLER_$type=blogging$count=24$color=red$pg=1$show=post$h=140

Ad

1 Eylül Barış Mitinleri,2,1. Dünya Savaşı,1,10 Ekim Gar Patlaması,2,10 Kasım,1,1071,1,11 Eylül Devrimi,1,12 Eylül Darbesi,4,148. Liste,1,15 Temmuz,13,16 Ekim,7,17-25 Aralık,1,24 Haziran Seçimleri,4,28 Şubat,1,3.Dünya Savaşı,1,3.Havalimanı,13,30 Ağustos Menüsü,1,30 Eylül,1,30 Eylül Seçimleri,12,4 Kasım Darbesi,3,5 Kasım,2,700.Hafta,4,A Haber,2,A101,1,AA,2,Aachen Maliyesi,1,Aaron Stein,1,AB,10,AB Ordusu,1,Abadi,2,ABD,551,ABD Adalet Bakanlığı,1,ABD Büyükelçiliği,1,ABD Ordusu,1,ABD Yaptırımları,10,Abdulfettah Sisi,2,Abdulkadir Karaduman,1,Abdulkadir Selvi,5,Abdullah Gül,1,Abdullah Öcalan,10,Abdurrahman Dilipak,2,Abdurrahman Gök,1,Abdülhamit Gül,1,Abdülhamit Han,1,Abdülkadir Selvi,11,Abdülkerim Saruhan,1,Abdüllatif Şener,3,Abid Şemdin,1,Abo Chicho,1,Abu Ali Hasan,1,Açıklama,97,Açlık,1,Açlık Grevi,2,Açlık Orucu,1,Açlık Sınırı,1,Adalet,1,Adalet Bakanlığı,2,Adalet ve Demokrasi Koalisyonu,2,Adana,5,Aday,5,Adaylık,1,Adıyaman,3,Adil Abdulmehdi,27,Adil Murat,1,Adli Yıl,1,Adnan Hüseyin,1,Adnan Oktar,5,Adolf Hitler,1,Af,14,Af Örgütü,2,Afganistan,7,Afram İshak,1,Afrika,4,Afrin,62,Afrin Yerel Meclisi,1,Agos,1,Agos Gazetesi,1,Ağır Ceza,1,Ağlama Dersleri,1,Ahlak,1,Ahmed Askeri,1,Ahmed Halil,1,Ahmet Davutoğlu,4,Ahmet Haci Raşid,1,Ahmet Hakan,11,Ahmet Halan,1,Ahmet Kaya,3,Ahmet Kural,1,Ahmet Şık,3,Ahmet Tahir Mustafa,1,Ahmet Takan,3,Ahmet Türk,6,Ahraruş Şam,1,Ahvaz,4,AIVD,1,AİHM,8,Aile,1,Ajan,2,Ak Parti,9,Akademi,1,Akademisyen,1,Akdamar Adası,1,Akdeniz,3,Akif Hamzaçebi,1,Akit Tv,2,AKP,185,Al Jazeera,1,Alaattin Çakıcı,3,Aldar Xelil,6,Aleksandr Lavrentyev,1,Aleksis Çipras,1,Aleviler,2,Alevilik,3,Aleyna Tilki,1,Alıkoyma,2,Ali Babacan,1,Ali Ekber Salihi,1,Ali Erbaş,2,Ali Hasan,1,Ali Haydar,2,Ali İhsan Karahasanoğlu,1,Ali Javanmardi,3,Ali Laricani,1,Alican Önlü,1,Alişan,1,Aliye Cihandide,1,Alkol,2,Almanya,61,Alparslan Kuytul,1,Altın,1,Altın Kuvvetler,1,Altun Kuvvetleri,1,Amasya,1,Ambargo,4,Amed,2,Amed Ahmed,1,Amed Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası,1,Amedspor,6,Amerika,31,Amerika Bayrağı,1,Amerika Birleşik Devletleri,8,Amerika Kongresi,1,Amerikanın Sesi,1,Amine Kadiri,1,Amjad Hossein Panahi,1,Ammar Hakim,1,Amude,2,Amude Sineması,1,Ana Akım Medya,1,Anaakım Medya,2,Anadilde İbadet,1,Anadolu,1,Anadolu Ajansı,1,Analiz,2,Anatoliy Antonov,1,Anavatan Partisi,1,Anayasa,4,Anayasa Mahkemesi,3,Anbar,3,Andımız,4,Andrew Brunson,52,Andrey Novikov,1,Android,1,Andy-Ar,1,Angela Merkel,6,ANHA,2,Anıtkabir,1,Ankara,30,Ankara Barosu,1,Ankara Büyükelçisi,1,Ankara Gar Saldırısı,1,Ankara Garı,2,Ankara Valiliği,1,Anket,21,Anlaşma,3,Anma,2,Anna Politkovskaya,1,Anne,1,Antalya,1,Antiterör,1,AP,3,Apê Musa,1,Apple,2,Ara Güler,1,Arama,1,Arap,1,Arap Aşiretleri,2,Arap Birliği,1,Arap Medyası,1,Arap Ülkeleri,2,Araplar,16,Araplaştırma,2,Aras Şeyh Cengi,1,Araştırma,4,Arda Turan,4,Ardahan,1,Arıcılık,1,Arjantin,2,Arkeoloji,1,Arpa,1,Artuklu,1,Asayiş,3,Asgari Ücret,2,Asimilasyon,2,Asker,10,Askeri Araç,2,Askeri Devriye,2,Askeri Meclis,1,Askeri Sevkiyat,4,Askeri Tatbikat,4,Askeri Tören,3,Askeri Üs,8,Askeri Yardım,2,Asliye Hukuk Mahkemesi,1,Asrın Hukuk Bürosu,1,Astana Zirvesi,1,Aşiretler,2,Atama,4,Atanmayan Öğretmenler,1,Atatürk,5,Atatürk'e Hakaret,3,Atatürkçülük,1,Ateizm,4,Atilla Taş,1,Atom Bombası,1,Avam Kamarası,1,Avan Necmeddin,1,Avesta Yayınları,2,Avidgor Liberman,1,AVM,1,Avrupa,12,Avrupa Birliği,25,Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi,1,Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi,1,Avrupa Parlamentosu,1,Avukat,1,Avustralya,2,Avusturalya,1,Avusturalya Marşı,1,Avusturya,1,Ay,1,Ayakkabı,2,Ayaklanma,1,Ayasofya,1,Aydın,1,Aydınlık,1,Ayetullah Ali Hamaney,12,Ayetullah Ali Sistani,5,Ayetullah Humeyni,1,Ayhan Bilgen,8,Aykut Erdoğdu,2,AYM,3,Ayn İsa,1,Ayrılık,1,Ayşe Acar Başaran,8,Ayşe Çelik,1,Ayşe Hiso,1,Ayşegül Akgün,1,Azad Barış,1,Azerbaycan,5,Azeriler,1,Azez,2,Aziz Sancar,2,Badinan,1,Bafil Talabani,1,Bağdadi,2,Bağdat,8,Bağımsız Devletler Topluluğu,1,Bağımsızlık,6,Bahman Ghobadi,1,Bahoz,1,Bahoza,2,Bahreyn,4,Bahtiyar Ali,1,Bakanlık,2,Bakırköy Cezaevi,1,Bakur,1,Bal,1,Balistik Füze,4,Balkanlar,1,Bamerni,1,Bangladeş,1,Bankacılık,3,Baraj,1,Barcelona,1,Barış,5,Barış Akademisyenleri,1,Barış Anneleri,2,Barış Atay,7,Barış Gücü,1,Barış Mitingi,3,Barış Yarkadaş,1,Barrack Obama,2,Bartın,1,Barzan,1,Barzani,2,Barzani Hareketi,1,Barzaniler,1,Basın,5,Basın Açıklaması,1,Basra,23,Basra Körfezi,3,Basra Valisi,1,Başak Demirtaş,4,Başaran Holding,1,Başbakan,4,Başik,1,Başkan Erdoğan,1,Başörtüsü,1,Başur,2,Batı Kürdistan,6,Batman,6,Bavyera,1,Bay Kürt,1,Bayram,1,BBC,5,BBP,2,BDDK,1,BDT,1,Bebek,1,Bedel Boseli,4,Bedel Encu,1,Bedelli Askerlik,17,Bediüzzaman,1,Begerd Dilşad Talabani,1,Behdinan,1,Behram Kasımi,4,Behruz Çomani,1,Bekir Bozdağ,2,Bekir Kaya,2,Bekir Pakdemirli,2,Belçika,2,Belediye,2,Belediye Başkanı,2,Belgesel,1,Belh,1,Beluc,1,Belucistan,4,Benyamin Netanyahu,4,Beraat,1,Berat Albayrak,20,Berhem Salih,38,Beritan,1,Berkay,4,Bernard Henri Luvy,1,Bernard Hevi Levy,1,Besna Tosun,1,Beşar Caferi,1,Beşar Esad,17,Beşir Haddad,1,Beta Ayakkabı,1,Beyaz Miğferler,1,Beyaz Saray,5,Beyaz Tv,1,Bîblîyografyaya Kirmanckî (Zazakî),1,Bienal,1,Bienale,1,Bilal Erdoğan,1,Bilgi,2,Bilim,14,Bilim İnsanları,4,Binali Yıldırım,7,Biradost,1,Birakuji,1,Birkar Koçer,1,Birlik,1,Birma,1,Bismil,1,Bitcoin,2,Bitkiler,2,Bitlis,3,Biyometri,1,Bloomberg Markets,1,BM,33,Bokan,1,Boks,2,Bombalı Saldırı,3,Boykot,2,Bozkurt İşareti,1,Brain Hook,1,Brent Petrol,1,Brett Mcgurk,8,Brezilya,2,Britanya İşçi Partisi,1,Brunson,4,Buğday,1,Burhan Kuzu,2,Bursa,2,Bülent Arınç,4,Bülent Parlak,1,Bülent Turan,1,Büst,1,Bütçe,6,Büyük Kürdistan,1,Büyükelçi,1,Cabbar Yaver,1,Cambridge Üniversitesi,1,Camii,3,Can Dündar,10,Canlı Bomba,1,Casusluk,1,CDU,1,Celal Şengör,2,Celal Talabani,6,Celevla,1,Celp Dönemi,3,Cemal Abdulnasır,1,Cemal Enginyurt,2,Cemal Kaçıkçı,12,Cemal Kaşıkçı,52,Cemevi,1,Cemil Bayık,9,Cenaze,1,Cenaze Töreni,1,Cenevre,3,Ceng Sağnıç,1,CENTCOM,2,Cerablus,3,Ceyş el Adl,1,Ceza,2,Cezaevi,17,Cezaevleri,1,Cezayir,1,Cezire Kantonu,1,Chael Sonnen,1,Charles Aznavour,1,Charles Baudelaire,1,CHP,91,CIA,4,Cihan Aydın,1,Cihan Kolivar,1,Cihangir Haciyev,1,Cihangir İslam,6,Cihatçı Gruplar,4,Cinayet,4,Cinderes,2,Cinsel İlişki,1,Ciwan Mustafa,1,Cizire Kantonu,1,Cizre,3,Cizre Fırtınası,7,Cizre Kantonu,1,CNN,1,CNN International,1,CNPS,1,CPT,1,Cristiano Ronaldo,2,Cuma Namazı,3,Cumartesi Anneleri,6,Cumhur İttifakı,9,Cumhurbaşkanı,13,Cumhurbaşkanı Adayı,3,Cumhurbaşkanlığı,6,Cumhurbaşkanlığı Külliyesi,2,Cumhuriyet,1,Cumhuriyet Gazetesi,10,Cumhuriyet Vakfı,1,Cumhuriyetçiler,1,Cübbeli Ahmet,2,Cüppeli Ahmet,1,Çağdaş Edebiyat,1,Çağdaşlık,1,Çağlayan Adliyesi,1,Çamur,1,Çarşema Sor,1,Çatışma,18,Çav Bella,4,Çekilme,1,Çerkesler,1,ÇHD,2,Çıplak Arama,1,Çiftçiler,2,Çile,1,Çilê Havinê,1,Çin,30,Çocuk,3,Çocuk işçi,1,Çocuk İşçiler,1,Çocuklar,4,Çoğunluk Hükümeti,1,Çopi Fettah,1,Çözüm Süreci,6,Çukurca,1,DAEŞ,1,Danıştay,9,Danimarka,1,Darbe,3,DARPA,1,Dava,18,Dava Partisi,1,David Hockney,1,David Pollock,1,DBP,3,Deistler,1,Deizm,2,Deizm Derneği,1,Demet Akalın,1,Demirci Kawa,1,Demirören Grubu,2,Demirtaş,1,Demiryolu,1,Demografi,2,Demokrasi,3,Demokratlar,1,Deney,1,Dengbej,1,Dengir Mir Mehmet Fırat,1,Denis Mukwege,3,Deniz Baykal,1,Deniz Yücel,1,Deniz Zeyrek,2,Deprem,4,Derbendîxan,1,Dergi,1,Dernekler,1,Dersim,5,Deryas û Laşekan,1,Destek,6,Devir,1,Devlet Bahçeli,45,Devlet Bakanı,1,Devlet Kurumları,1,Deyrezzor,38,DGM,1,DHKP/C,1,Dış Borç,1,Dış Güçler,1,Dış Siyaset,9,Dışişleri Bakanlığı,1,Dihok,1,Din,20,Dindar,2,Dirayet Dilan Taşdemir,1,Diriliş Ertuğrul,1,Disiplin Cezası,1,Diyala,2,Diyanet,2,Diyanet İşleri,5,Diyar Berwari,1,Diyarbakır,53,Diyarbakır Barosu,4,Diyarbakır Barosu Başkanı,1,Diyarbakır Cezaevi,1,Diyarbakır Kitap Fuarı,2,Dmitry Peskov,1,DNA,1,Doğa,2,Doğa Felaketi,1,Doğal Ürünler,1,Doğalgaz,2,Doğu Anadolu Bölgesi,1,Doğu Kürdistan,22,Doğu Perinçek,6,Doğu Suriye,1,Doğum,3,Dolandırıcılık,1,Dolar,36,Domates,1,Domuz Gribi,1,Dona,1,Donald Trump,84,Dougla Siliman,1,Döviz,11,Dr. Quantum,1,Dr. Rewaz Fayeq,1,DSG,151,DSM,31,DTK,3,Dubai,1,Duhok,5,Duhok Üniversitesi,1,Duran Kalkan,9,Durand Hattı,1,Dursun Çiçek,2,Duruşma,3,Düğün,2,Dünya,34,Dünya Basını,1,Dünya Doğayı Koruma Vakfı,1,Dünya Ekonomi Fonu,1,Dürziler,1,DW,1,DYP,1,E-devlet,1,Ebru Gündeş,2,Ebu Adil,2,Ebu Bekir Efendi,1,Ebu Çiço,1,Ecstasy,1,Edebiyat,5,Edebiyat Ödülleri,1,Edinburh,1,Edip Yüksel,2,Edirne,2,Edirne Cezaevi,2,Ege Denizi,1,Eğitim,30,Eğlence,1,Ehmedê Mala Musa,1,Ehmedê Xanî,1,Ekmek,3,Ekmek Kuyruğu,1,Ekoloji,2,Ekonomi,212,Ekonomik Kriz,21,Ekrem Ahmed,1,El Bab,1,El Bukemal,1,El Kaide,2,El Kaim,1,El Nusra,3,El Suse,1,El Vataniyye,1,El-Bukemal,1,El-Meyadin,1,El-Nusra,2,Elazığ,1,Elektrik,1,Elektrik Kabloları,1,Elementler,1,Eleştiri,3,Elin Ersson,1,Eliot Engel,1,Elisabetta Trenta,1,Emce Huseyn Penahi,1,Emek,3,Emek ve Demokrasi Platformu,1,Emeklilik,2,Emine Erdoğan,1,Emine Umer,2,Emmanuel Macron,16,Emniyet,1,Endêşe,1,Endonezya,1,Enerji,7,Enfal,1,Enfal Harekatı,1,Enflasyon,10,Engin Altan Düzyatan,1,Enis Berberoğlu,5,ENKS,15,ENSAR Vakfı,1,Enver Yılmaz,1,Erbil,30,Erbil Kitap Fuarı,2,Erdem Gül,1,Erdoğan,5,Eren Erdem,2,Eric Pahon,1,Erkan Baş,7,Erken Seçim,1,Ermeni Soykırımı,1,Ermeniler,3,Ermenistan,2,Ersin Turhan,1,Erşad Salihi,1,Ertuğrul Kürkçü,3,Esad,5,Esed Adani,1,Esir,1,Eskişehir,2,Esma Esad,1,Esnaflar,1,Eşkan,1,Eşref Fakıbaba,1,Etiyopya,1,Euro,11,Ev,1,Ev Hapsi,4,Evanjelik,1,Evrensel,1,Evrim,1,Eyalet,1,Eylem,6,Eymen Şemeri,1,Ezan,2,Ezdihan,1,Ezidi,4,Ezidiler,6,F-16,1,F-22,1,F-35,3,Facebook,1,Faik Öztrak,1,Faili Meçhul,1,Faiz,4,Fakirlik,1,Falling Stars,1,Farsça,1,Farz,1,Faşizm,4,Fatih Mehmet Maçoğlu,3,Fatih Portakal,3,Fatma Bostan Ünsal,1,Fatma Kurtalan,1,Fazıl Berwari,1,Fazıl Mirani,4,Federalizm,4,Federasyon,1,Federica Mogherini,1,Fehim Taştekin,2,Fehmi Tosun,1,Ferhat Aktaş,1,Ferhat Tunç,3,Ferit Eseserd,1,Ferman,1,Fethullah Gülen,7,Fetih,1,Fetih Koalisyonu,1,FETÖ,29,Fettullah Gülen,1,Feylak'uş Şam,1,Fezleke,1,FHKC,1,Fıntık,1,Fırat Bölgesi,1,Fırat Kalkanı,1,Fırat'ın Doğusu,17,Fırın,2,Fırtına,1,Fields Madalyası,1,Figen Yüksekdağ,4,Filipinler,1,Filistin,7,Filiz Kerestecioğlu,1,Film,1,Film Festivali,2,Financial Times,1,Firar,2,First Lady,1,Fitch Ratings,5,Fizik,1,Foreign Affairs,1,Fotoğrafçı,1,FOX TV,3,Francis Fukuyama,1,Frank-Walter Steinmeier,1,Fransa,47,Friedrich Ebert,1,Fuad Eliko,1,Fuad Hüseyin,12,Fuad Masum,2,Fuat Hüseyin,5,Fuat Masum,4,Furkan Vakfı,1,Futbol,12,Füze,3,Fyodor Yemelyanenko,1,G,1,Galatasaray Lisesi,1,GAP,1,Garantör Ülkeler,1,Gardiyan,1,Garo Paylan,1,Gazeteci,13,Gazeteciler,4,Gazetecilik,3,Gazeteler,3,Gaziantep,2,Gazze,2,Gelo İsa,2,Gemi,1,Genel Grev,7,Genel Seçimler,3,General,2,Geng Şuang,1,Geniş Kapsamlı Meclis,1,Gerry Rice,1,Gezi,3,Ghassan Kadi,1,Gıda,4,Gıda Fiyatları,1,Gire Spi,8,Girê Spî,6,Girespi,1,Gizem,1,Gizli Tanık,1,Golan Tepeleri,1,Golshifteh Farahani,1,Google,1,Goran,8,Goran Hareketi,19,Göç,7,Göçmen,1,Görüşme,7,Gözaltı,13,Grev,4,Gulan Avcı,1,Gurme,1,Gülnaz Karataş,1,Gültan Kışanak,4,Gümrük,1,Günay Kubilay,3,Gündem,52,Güneş Enerjisi,1,Güney Afrika,2,Güney Asya,1,Güney Kore,6,Güney Sudan,1,Güneydoğu Anadolu Bölgesi,2,Gürsel Tekin,1,Güvanlik,1,Güven,1,Güvenlik,446,Güvenlik Soruşturması,1,Güvenlik Zirvesi,1,Haber,1,Haber Türk Gazetesi,1,Habertürk,1,Habib Nurmuhammedov,1,Hac,1,Haci Omeran Sınır Kapısı,1,Hacin,7,Haciz,1,Hadi Amiri,9,Hain,1,Hajin,5,Hak İhlalleri,1,HAK-PAR,3,Hakan Albayrak,1,Hakan Atilla,2,Hakaret,2,Hakimullah Mesud,1,Hakkari,8,Halebce,2,Halep,2,Halkbank,3,Halkevleri,1,Haluk Levent,1,Haluk Pekşen,1,Hamas,2,Hambach Ormanı,2,Hamdi Ulukaya,1,Hami Aksoy,1,Hamide Yiğit,1,Hamilelik,1,Hamilelik Testi,1,Hamrin Dağı,2,Hanekin,3,Hangaw,1,Hani,2,Hapis Cezası,5,Hapishane,2,Haras el-Din,1,Harita,1,Harper Nielsen,1,Harran Üniveristesi,2,Harun Yahya,1,Hasan Nasrallah,2,Hasan Ruhani,9,Hasan Sivri,1,Hasankeyf,1,Haseke,4,Hastalık,1,Hastane,1,Haşdi Şabi,30,Hatay,4,Hatice,1,Hatice Cengiz,2,Hava Durumu,1,Hava Saldırısı,5,Hava Savunma Sistemi,3,Havaalanı,6,Havayolu,1,Havice,1,Havuz Medyası,3,Hawarî Kurd,1,Hayata Dönüş,1,Hayati Yazıcı,1,Haydar Abadi,18,Haydar Şeşo,1,Haymana,1,Hayrullah Abdulkerim,1,Hayvanlar,3,Hazine Bakanlığı,5,HDK,8,HDKA,3,HDP,227,HDP Kadın Meclisi,1,HDP Şanlıurfa 2. Olağan Kongresi,1,Heather Nauert,3,Hecin,3,Hediye,2,Heiko Mass,4,Hejin,1,Helikopter,3,Hemin Hawrami,3,Hendek,3,Hendrên Muhammed,1,Hengaw,1,Hesen Mihemed Elî,1,Hevi Mustafa,2,Hewreman,1,Heyet Tahrir Şam,3,Heykel,4,HHB,1,Hıncal Uluç,2,Hıristiyanlar,3,Hıristiyanlık,1,Hırsızlık,1,Hidayet Abdullahpur,1,Hilal Cebeci,4,Hillary Clinton,2,Hindistan,9,Hiper Enflasyon,1,Hipersonik Füzeler,1,Hisse,1,Hîwa Xizirî,1,Hizan,1,Hizbullah,9,Hollanda,3,Hortum,1,Hoşyar Siveyli,1,Hotiç,1,HPG,2,Hrant Dink,2,HSK,1,HTŞ,1,Hukuk,9,Hulusi Akar,15,Humus,1,Husiler,1,Huzistan,4,Hüda-Par,5,Hükümet,12,Hürriyet,1,Hürriyet Gazetesi,5,Hüseyin Avni Mutlu,1,Hüseyin Kaçmaz,1,Hüsnü Mahalli,1,Hüsnü Ordu,1,Iğdır,1,Ilısu Barajı,1,Imer Kalo,1,IMF,8,Instagram,3,INTERPOL,4,Iphone,3,Irak,307,Irak Başbakanı,5,Irak Cumhurbaşkanı,28,Irak Federal Polisi,1,Irak Federal Yüksek Mahkemesi,1,Irak Halkları,1,Irak Hava Kuvvetleri,2,Irak Meclis Başkanı,1,Irak Meclisi,1,Irak Ordusu,9,Irak Petrol,1,Irkçı,2,Irkçılık,5,ISNA,1,IŞİD,130,İbadet,1,İbrahim Ayhan,5,İbrahim Biro,3,İbrahim Caferi,1,İbrahim Halil Baran,3,İbrahim Halil Gümrük Kapısı,1,İbrahim Halil Sınır Kapısı,1,İbrahim Kalın,7,İbrahim Sediyani,1,İç Savaş,5,İçişleri Bakanlığı,7,İdam,22,İddia,14,İddianame,1,İdlib,170,İdlip,1,İdris Baluken,1,İdris Mahmudzade,1,İfade,2,İflas,2,İHA,3,İhbar,1,İHD,2,İhlal,1,İhracat,2,İhraç,1,İhsan Eliaçık,1,İhsan Şenocak,1,İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması,1,İl-20,3,İlam,1,İlber Ortaylı,2,İletişim,1,İlginç,8,İlginç Haberler,1,İlham Ahmed,2,İlhan Omar,1,İmam,2,İmam Hatip Lisesi,1,İmam Taşçıer,1,İmar Affı,1,İmralı,3,İmralı Notları,1,İncirlik Üssü,2,İnfaz,1,İngiltere,24,İnsan Dışkısı,1,İnsan Hakları,25,İnsan Hakları Derneği,2,İnsan Hakları İhlalleri,15,İnsani Koridor,1,İnsanlık Suçu,1,İnsansız Hava Aracı,1,İnşa Koalisyonu,3,İnşaat-İş,1,İnternet,3,İntikam,1,İOS,1,İphone,1,iPhone Xr,1,iPhone Xs,1,iPhone Xs Max,1,İran,292,İran Büyükelçiliği,1,İran Devrim Muhafızları,9,İran Pasdarları,4,İran Rejimi,4,İrfan Kerküklü,2,İrlanda,2,İshak Sağlam,1,İskoçya,2,İslam,12,İslam Alimleri,1,İslam Dünyası,1,İslam Kardeşliği,1,İslamabad,1,İslamcılık,1,İslami Aşırı Gruplar,1,İsmail Beşikçi,11,İsmail Cem Halavurt,1,İsmail Devrim,2,İsmail Hurmali,1,İsmail Metin Temel,1,İsmail Metin Temelli,1,İsmet Yüce,1,İspanya,5,İsrail,48,İstanbul,48,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,2,İstanbul Büyükşehir Belediyesi,1,İstanbul Kürt Enstitüsü,1,İstasyon Meydanı,1,İstatistik,1,İstifa,10,İstihbarat,1,İsveç,5,İSveç Parlamentosu,1,İsviçre,2,İş Bankası,5,İş Kazaları,2,İşçi,1,İşçi Partisi,1,İşçiler,7,İşid,1,İşkence,5,İşsizlik,5,İtalya,2,İtlaat,4,İttifak,22,İttlaat,1,İYİ Parti,38,İzmir,8,İzzet Abdulaziz,1,Jacob Kirkegaard,1,James Jeffrey,12,James Mattis,2,Jan Kubil,1,Jane Marriott,1,Japonya,6,JDP,1,Jens Stoltenberg,1,Jim Carrey,1,Jim Mattis,2,JİT,1,JİTEM,2,John Bolton,4,John Ging,1,John Sullivan,2,John Wilkes,1,Jon Wilks,1,Jordan Random,1,Joseph Anderson,1,Joseph Dunford,3,Joseph Votel,1,JÖH,2,Justin Trudeau,2,K24,1,Kabil,1,Kabine Toplantısı,1,Kaçakçılık,2,Kadıköy,1,Kadın,2,Kadın Hakları,1,Kadınlar,7,Kadir kasırga,1,Kadir Topbaş,2,Kahraman,1,Kahvaltı,1,Kahve,1,Kamçı Cezası,1,Kamışlo,4,Kamiran Haco,1,Kamişlo,1,Kanada,4,Kanal,1,Kanal D,1,Kandil,2,Kanser,1,Kanun,2,Kanun Devleti,1,Kara Para,1,Karadeniz,1,Karar Gazetesi,1,Karargah,1,Karikatür,1,Karlov,1,Kars,1,Karşı Gazetesi,1,Karwan Haşim,1,Kasım Süleymani,8,Kasırga,1,Kaşar Bank,1,Katalonya,3,Katar,9,Kathryn Mayorga,1,Katılım Bankaları,1,Katılım Oranları,2,Kati Piri,1,Kavga,3,Kavmiyetçilik,1,Kawa Azizi,1,Kayhan Kalhor,1,Kayıp,3,Kayseri,2,Kayseri Belediyesi,1,Kayyım,4,Kayyum,11,Kaza,9,Kazak Pen,1,Kazakistan,1,KCK,6,KDP,103,KDP-İ,6,KDP-S,2,KDSP,1,Kedicikler,1,Kehanet,1,Kelime,1,Kelly Berneado,1,Kemal Ahmednejad,2,Kemal Göktaş,2,Kemal Kılıçdaroğlu,16,Kemal Kurkut,2,Kemal Öztürk,1,Kemalizim,1,Kemalizm,2,Ken Loach,1,Kenan Evren,1,Kenevir,1,Kepenk Kapatma,1,Kerbela,2,Kerim Dawid Köyü,1,Kerim Has,1,Kerim Husami,1,Kerim Şengari,1,Kerkük,62,Kerkük Güvenli,1,Kerkük Meclis Başkanı,1,Kerkük Tarihi,1,Kerkük'ün İşgali,1,Kermes,1,KGB,1,KHK,2,Kıble,1,Kınama,4,Kıpti,1,Kırgızistan,2,Kırsal Alan,1,Kış Saati,2,Kızıltepe,2,Kilis,1,Kilise,1,Kimlik,1,Kimyasal Silah,6,Kindar,1,Kino Gabriel,4,Kira,2,Kirmanckî,1,Kirmaşan,4,Kitap,10,Kitap Fuarı,1,KKP,2,Klasik Edebiyat,1,Klasik Müzik,1,Klip,1,KNK,1,Koalisyon,1,Kobani,31,Kobani Üniversitesi,1,Koçer Birkar,3,Kolber,1,Kolombiya,1,Komando,1,Komel,5,Komela,1,Kommersant Gazetesi,1,Komplo,1,Komutan,1,Komünist Partisi,1,Komünler,2,KONDA,1,Konfederalizm,1,KONGRA-GEL,1,Kongre,1,Kongre Seçimleri,1,Konkordato,2,Konser,1,Konsolosluk,4,Kooperatif,1,Koray Aydın,2,Korucu,2,Korucular,1,Kosalan,1,Kosova,2,Kosret Resul,3,Koye,10,Kozluk,1,Körfez Ülkeleri,3,Köşe Yazısı,26,Köşk,1,Kral Selman,1,Kredi Kartı,1,Kremlin,1,Kriz,10,Kubad Talabani,3,Kudüs,2,Kudüs Gücü,2,Kulis,1,Kumar,1,Kumarhane,1,Kur'an,1,Kuraklık,1,Kurdane,3,Kurdistan,1,Kurdistan Petrol,1,Kurs,1,Kutbettin Nurlubaş,1,Kutsal Savunma Haftası,1,Kuveyt,2,Kuzey Kore,5,Kuzey Suriye,108,Kuzey Suriye Federasyonu,1,Kuzey ve Doğu Suriye Hükümeti,1,Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi,2,Küba,1,Kültür,12,Kürdistan,280,Kürdistan Antiterör Gücü,1,Kürdistan Bağımsızlık Referandumu,4,Kürdistan Bayrağı,1,Kürdistan Bölgesi,257,Kürdistan Bölgesi Başkanı,1,Kürdistan Bölgesi Parlamento Seçimleri,9,Kürdistan Cumhuriyeti,1,Kürdistan Demokrat Partisi,1,Kürdistan İslami Toplum Partisi,1,Kürdistan Komünist İşçi Partisi,1,Kürdistan Komünist Partisi,2,Kürdistan Parlamento Seçimleri,1,Kürdistan Parlamentosu,1,Kürdistan Partileri,1,Kürdistan Seçim ve Referandum Komisyonu,1,Kürdistan Üniversitesi,1,Kürdistani Partiler,1,Kürt,10,Kürt Aydınları,2,Kürt Devleti,1,Kürt Dili,3,Kürt Edebiyatı,2,Kürt Enstitüsü,1,Kürt Halkı,2,Kürt Hareketi,1,Kürt İlleri,1,Kürt Milletvekili,1,Kürt Partileri,7,Kürt Seçmen,2,Kürt Sorunu,3,Kürt Tarihi,2,Kürt Toplumu,1,Kürt Tutsak,2,Kürt Ulusal Birliği,2,Kürt Yayınevleri,1,Kürt Yazarlar,1,Kürtaj,2,Kürtçe,22,Kürtçe Ezan,1,Kürtçe Rap,1,Kürtçe Sözlük,1,Kürtçülük,1,Kürtle,1,Kürtler,182,KYB,14,Laleş,2,Latif Reşid,3,Lawen Redar,1,Lazkiye,2,Levent Gültekin,1,Levent Üzümcü,1,Leyla Güven,6,Leyla Zana,1,LGBT,1,Libya,3,Lice,7,Liderler Zirvesi,1,Liliane Maury Pasquier,1,Lisa Çalan,1,Liza Kakei,1,Loghman,1,Loghman Moradi,5,Lokman Muradi,1,Londra,1,Lorna Harries,1,Ludwig van Beethoven,1,Luqman Muradi,1,Lübnan,5,Maarif Vakfı,1,Maaş,2,Mabata,1,Mabeta,1,Macar Kameraman,1,Macaristan,2,Mafya,1,Magazin,16,Mahabad,3,Mahabad Kürdistan Cumhuriyeti,1,Mahfi Eğilmez,1,Mahkeme,47,Mahkum,2,Mahmud Abbas,1,Mahmud Ahmedinejad,1,Mahmur,2,Mahmut Alınak,2,Mahmut Toğrul,1,Mahsuni Karaman,1,Mainichi,1,Makale,38,Makedonya,2,Makele,4,Maliye Bakanı,1,Mam Celal,1,Manisa,1,Mansur Yavaş,3,Manşet,1,Manşetler,1,Maraş,3,Mardin,7,Mariya Zaharova,5,Mark Harris,1,Maruf Aydın,1,Matematik,2,Matthew Toller,1,Mavi Işık,1,Mazlum Ebdi,1,Mazlum Kobani Görüşme,1,McGurk,1,McKinsey,3,MEB,2,Meclis,8,Meclis Seçimleri,1,Mecliste Yemin Töreni,1,Medeni Yıldırım,1,Medicis Edebiyat Ödülleri,1,Medya,29,Medya Oscarları Ödül Töreni,1,Mehdi Eker,1,Mehmet Akif Ersoy,1,Mehmet Ali Aslan,1,Mehmet Ali Erbil,1,Mehmet Ali Tosun,1,Mehmet Barlas,4,Mehmet Dokbay,1,Mehmet Metiner,8,Mehmet Müezzinoğlu,1,Mehmet Özhaseki,3,Mehmet Rüştü Tiryaki,1,Mehmet Şerif Çamcı,1,Mehmet Şimşek,2,Mehmet Toğrul,1,Mehmet Yavuz,2,Mehtap Yılmaz,4,Meksika,4,Mela Bahtiyar,4,Melania Trump,3,Melih Altınok,1,Melih Gökçek,11,Menbic,31,Menbiç,1,Meng Hongwei,4,Menü,1,Menzil,1,Menzil Şeyhi Diyaüddin,1,Meral Akşener,17,Meral Akşener'in Evi,1,Meral Danış Beştaş,2,Meriwan,3,Merkez Bankası,15,Mersin,2,Mesrur Barzani,11,Mesut Barzani,40,Meteoroloji,1,Metin Dağı,1,Metropoll,1,Mevlüt Çavuşoğlu,20,Mevlüt Mert Altıntaş,1,Mezar Taşı,1,Mezopotamya Ajansı,2,Mezzeh,1,MGK,1,MHP,109,Mıgırdiç Margosyan,1,Mısır,13,Michael Rubin,1,Mihail Bogdanov,2,Mihemed Elî Etrûşî,1,Mihraç Ural,1,Mihyedin İbrahim,1,Mike Pence,2,Mike Pompeo,26,Military Times,1,Millet Kıraathanesi,1,Milletvekilleri,2,Milli Eğitim Bakanı,2,Milli Savunma Bakanlığı,4,Milliyetçilik,2,Milyarder,1,Mimarlar Odası,1,Minbiç,16,Minye,1,Miras,1,Mirza Mihemed,1,MİT,9,MİT Tırları,1,Mithat Sancar,1,Miting,1,Miyanduab,1,Mizah,1,Moda,1,Molla Ömer,1,Moody's,2,Mordem,1,Moskova,2,Mr. Kurd,1,MSD,1,Muammer Güler,1,Muammer Kaddafi,2,Muhalefet,4,Muhalifler,2,Muhammed Ali Caferi,1,Muhammed Bakıri,1,Muhammed bin Selman,5,Muhammed Cevad Zarif,1,Muhammed Haci Mahmud,1,Muhammed Halbusi,2,Muhammed Mahsub,1,Muhammed Selman,1,Muhammet Kutsi,1,Muharrem Ayı,1,Muharrem İnce,10,Muhsin Yazıcıoğlu,1,Muhtarlar,3,Mukiryan,1,Mukteda es-Sadr,8,Murat Çelikkan,1,Murat Emir,1,Murat Karayılan,10,Murat Sabuncu,1,Murtaza Abadi,1,Musa Anter,1,Musavvat Dervişoğlu,1,Mustafa Bali,1,Mustafa Barzani,3,Mustafa Destici,1,Mustafa Karasu,3,Mustafa Kemal Atatürk,1,Mustafa Sarıgül,1,Mustafa Tuna,2,Mustafa Xoşnaw,1,Musul,3,Müebbet,2,Müge Anlı,1,Mühimmat,1,Mülteci,4,Mülteciler,3,Münbiç,5,MÜSİAD,1,Müslümanlar,3,Müzakere,2,Müzik,9,MYK,4,Nadia Murad,9,Nakşibendi Cemaati,1,Namaz,1,Napolyon Bonapart,1,Nasıl Yapılır,1,Nasr Koalisyonu,4,Nasrallah,3,NATO,23,Nazım Debax,1,Nazlı Ilıcak,1,Necef,1,Neçirvan Barzani,19,Nedim Şener,2,Neolitik Kafe,1,Neşe Karaböcek,1,Netanyahu,2,Netflix,1,Neues Deutschland,1,Nevşin Mengü,1,New York,1,New York Times,6,Newey Nu,1,Newroz,2,Nezavisimaya,1,Nicholas Rion Lonnie,1,Nicolás Maduro,3,Nihat Doğan,2,Nihat Hatipoğlu,1,Nike,1,Nikki Haley,4,Nikolay Surkov,1,Nikos Nikos,1,Nimetullah Erdoğmuş,1,Ninova,2,Nobel,2,Nobel Barış Ödülü,6,Nobel Ödülü,5,Norveç,6,Noşirvan Mustafa,1,Numan Kurtulmuş,4,Nurettin Turgay,1,Nurettin Yıldız,1,Nuri Mahmud,3,Nuri Maliki,5,Nursel Aydoğan,1,Nurullah Edemen,1,Nusr-Et,3,Nusrettin Maçin,1,Nuşirevan Elçi,1,Nüfus,2,Nükleer Silah,3,Nükleer Silah Anlaşması,1,Nükleer Silah Antlaşması,3,Obezite,1,ODTÜ,1,Odunpazarı,1,OECD,1,OHAL,1,Okullar,3,Operasyon,24,Optimar,1,Orak Meclisi,1,ORC Araştırma Şirketi,1,Ordu,4,Organ Mafyası,1,Orhan Gencebay,2,Orhan Miroğlu,1,Orhan Pamuk,1,Ori Asia,1,Orman Yangını,2,Orta Asya,1,Ortadoğu,118,Ortak Devriyeler,3,Osman Öcalan,2,Osmanlı,1,Otlu Peynir,1,Otomotiv,2,Otonomi,1,Ovacık,2,Oxford,1,Oy Pusulası,1,Oyama Karate Şampiyonası,1,Oyuncu,2,Öcalan,1,Ödemeler,1,Ödül,2,Ödül Töreni,1,Öğrenciler,5,Öğretim,4,Öğretmen,1,Öğretmenler,1,Ölüm İlanı,1,Ölüm Oruç,1,Ömer Ali Seyid,1,Ömer Çelik,6,Ömer Faruk Gergerlioğlu,1,ÖNDER,1,ÖSO,41,ÖSP,2,Özel Güvenlik Bölgesi,2,Özel Harekat,1,Özerklik,3,Özgür Mumcu,1,Özgürlük Heykeli,1,Özgürüz,1,Öztürk Yılmaz,2,Pacel Talabani,1,Pahalılık,1,Pakistan,3,Papa,2,Papaz,1,Papirus,1,Para,2,Paraguay,1,Paris,1,Parlamento,2,Parlamento Seçimleri,7,Parti,1,Pasdaran Ordusu,3,Pasifik Okyanusu,1,Patlama,10,Patriot Füzeleri,1,Pavel Sorokin,1,Pavel Talabani,1,Pawe,1,Pazar,1,PDK,5,PDK-İ,5,Pencwin,1,Pensilvanya,1,Pentagon,9,Pervin Buldan,18,Pervin Muhammed,1,Peşmerge,36,Peşmerge Bakanı,1,Peşmerge Kıyafeti,1,Petra Laszlo,1,Petrol,25,Petrol Fiyatları,1,Petrol İhracatı,1,Pınar Aydınlar,1,PİAR,1,Piramitler,2,Piranşar,2,Pirde Savaşı,1,Piremerd,1,Pirmam,1,Piştiwan Sadık,1,Piyasa,2,Piyasalar,2,PJAK,2,PKK,70,Polanya,1,Polis,4,Polisler,1,Posta,1,PressTV,1,Profesör,1,Proje,1,Protesto,15,Protez Kol,1,Provokatör,1,Psikolojik Savaş,2,Putin,3,PYD,28,Qaim,1,Qamişlo,9,Qereçox Dağı,1,Qubad Talabani,1,R-37M Füzeleri,1,Raco,2,Radar,1,Radar Sistemi,1,Radyo,1,Rahip Brunson,25,Rahip Brunson'un Avukatı,1,Rahşan Affı,1,Rakan Sait,2,Rakan Sait Cuburi,1,Rakka,3,Ramazan Taşaltın,1,Ramazan Tosun,1,Ramin Hisen Penahi,4,Ramin Hossein Panahi,8,Ramin Huseyn Penahi,2,Ramin Hüseyin Penahi,10,Rap,1,Rapor,5,Raportör,1,Rashida Tlaib,1,Rebwar Kerim Weli,1,Rebwar Talabani,1,Recep Tayyip Erdoğan,194,Referandum,17,Reformistler,2,Rehber Seyit İbrahim,1,Rekor,4,Resepsiyon,1,Resmi Gazete,6,Resmi Hesapları,1,Reşat Gelali,2,Reuters,3,Revandiz,1,Reyhanlı Saldırısı,4,Reza Zarrab,2,Rıza Sarraf,3,Rıza Türmen,1,Richard Black,1,Rick Perry,1,Rihanna,1,Risin,1,Risk,1,Riyad,1,Rizan Hido,1,Robert Fisk,1,Robert Palladino,1,Roboski,5,Roboski Katliamı,3,Rojava,239,Rojava Asayişi,3,Rojhılat,2,Rojhilat,18,Roman,1,Ronald Reagan,1,Rossmann,1,Röportaj,5,RTÜK,1,Rudaw,1,Ruhsar Pekcan,1,Ruken Turhallı,1,Rusya,212,Ruşen Alkar,1,Rümeysa Kadak,1,Rüşvet,1,Rüzgar Enerjisi,1,S-300,10,S-400,9,Saadet Partisi,15,Saat,1,Sabah,3,Sabah el Ahmed el Caber el Sabah,1,Sabah Gazetesi,3,Sabiha İrem Çevik,2,Saddam Hüseyin,4,Sadi Pire,1,Sadr Hareketi,4,Safiye İnci,2,Sağlık,22,Sağlık Bakanlığı,4,Sağlık Örgütleri,1,Sağlık Turizmi,1,Sairun,3,Sairun Koalisyonu,2,Sakaryaspor,2,Saldırı,24,Salih Müslim,4,Salt Lake Tribune,1,Saman Siweyli,1,SAMER,1,Sami-ül Hak,1,Samsun,1,SANA,1,Sanat,19,Sanatçı,7,Sansür,2,Sara Seppala,1,Saray,1,Sarıyer,1,Saro Qadir,1,Saruhan Oluç,11,Satıcı,1,Savaş,67,Savaş Uçakları,4,Savcı,2,Savlava,1,Sayıştay,3,Sçeimler,1,SDG,1,Sean J.Ryan,4,Seçim,5,Seçim Sonuçları,4,Seçimler,37,Seçmen,1,Seda Taşkın,1,Seferberlik,1,Sefin Dizayi,3,SEGBİS,3,Sehîm Omer Xelîfe,1,Seid Veroj,1,Selahaddin,2,Selahaddin Vilayeti,1,Selahattin Demirtaş,46,Selahattin Eyyubi Kürt mi?,1,Selçuk Kozağaçlı,2,Selda Bağcan,2,Selefi Örgütler,1,Selim Osman,1,Semerkand,1,Semih Yalçın,1,Sen Kimsin?,1,Senato,1,Serbest Seçim Hakkı,1,Serdar Abdullah,1,Serekani,3,Sergei Skripal,1,Sergey Lavrov,11,Serhat Varto,1,Serkan Köse,1,Serkewt Şemseddin,1,Serpil Kemalbay,1,Sevilay Yılman,1,Sevr Anlaşması,1,Sevtap Akdağ,1,Seyit Evran,1,Sezai Temelli,21,Sezgin Tanrıkulu,2,Sıdkı Zilan,1,Sıla Gençoğlu,1,Sınır,6,Sınır Kapısı,1,Sınır Muhafızları,1,Sırbistan,5,Sırrı Süreyya Önder,6,Sibel Yiğitalp,1,Siber Saldırı,1,Sibirya,1,Sidekan,1,Sigara,1,Sigorta,1,Siirt,1,Silah Sesleri,1,Silah Sevkiyatı,1,Silah Taşıma Ruhsatı,1,Silah Ticareti,5,Silahlanma,2,Silahlı Gruplar,4,Silikon Vadisi,1,Silopi,3,Silvan,2,Sinan Çifteyürek,1,Sinan Çiftyürek,1,Sinan Oğan,1,Sincar,2,Sine,7,Sinema,10,Sinopec,1,Sirwe Abdulvahid,1,Sise Bingöl,3,Sisi,2,Sistani,1,Sitav Yayınevi,1,Siverek,1,Sivilleşme,1,Siyaset,729,Siyasi Partiler,1,Soçi,2,Soğuk Savaş,1,SOHR,1,Sokağa Çıkma Yasağı,8,Sokak,2,Sol,1,Son Dakika,12,Soner Çağaptay,1,Soner Yalçın,1,Sooronbay Ceenbekov,1,Soran,3,Soranî,1,Soru Önergesi,3,Soruşturma,6,Sosyal Deney,1,Sosyal Medya,13,Sosyalizm,1,Sotoro,1,Sözcü,1,Sözcü Gazetesi,4,Sözlük,2,Spiker,1,Spor,13,Star Gazetesi,3,Stephen Hawking,2,Strateji,1,Stratejik Anlaşma,1,Su Krizi,1,Su Sorunu,1,Su-57 Savaş Uçakları,1,Suç,1,Suç Duyurusu,2,Suikast,7,Sultan,1,Sur,3,Suriye,490,Suriye Anayasası,8,Suriye Batı,1,Suriye Gelecek Partisi,1,Suriye İstihbaratı,1,Suriye Muhalefeti,2,Suriye Ordusu,5,Suriye Rejimi,17,Suriye Zirvesi,2,Suriyeliler,2,Suruç,1,Suruçta Polisler Yaralandı,1,Suudi Arabistan,98,Suudi Gazeteci,8,Süddeutsche Zeitung,1,Süleyman Demirel,1,Süleyman Soylu,11,Süleymaniye,14,Süleymaniye Film Festivali,1,Sümeyra Ordu,1,Sünniler,8,Sünnilik,1,Sürücüsüz Araç,1,Şaho Dağı,2,Şahoz Hasan,1,Şahoz Hesen,1,Şaklava,1,Şam,11,Şanlıurfa,1,Şans Oyunları,1,Şarbon,2,Şarbon Salgını,2,Şarkı,1,Şarkıcı,2,Şart,1,Şarz,1,Şasiwar Abdulvahid,2,Şasiwar Abdülvahid,1,Şattülarap,1,Şecel,1,Şehrezor,1,Şelal Gedo,1,Şemdinli,2,Şengal,16,Şengal Demokratik Özerk Meclisi,1,Şerava,1,Şerif Paşa,1,Şervan Derviş,2,Şeyh Ahmed Barzani,1,Şeyh Nizar Temimi,1,Şeyh Said,1,Şeyh Said Hareketi,1,Şeyh Said isyanı,1,Şeyh Ubeydullah Nehri,1,Şeytan,1,Şırnak,11,Şifre,1,Şii Dini Merci,1,Şii Milisler,3,Şiiler,8,Şiir,1,Şilan Şakir,1,Şino,1,Şivan Perwer,1,Şoriş Haci,2,Tabka,1,Tablet,1,Taciz,1,Taha Akyol,1,Tahir Elçi,4,Tahliye,5,Tahran,2,Tahran Zirvesi,2,Tahsin Şahinkaya,1,Takas,1,Taktik,1,Takvim Gazetesi,1,Taliban,3,Tampon Bölge,5,Tanıtım Filmi,1,Tank,1,Tape,1,Tapu,1,Tarafsızlık,1,Tarih,19,Tarihte Bugün,4,Tarim,1,Tartışma,3,Tartışmalı Bölgeler,10,Tatbikat,2,Tatil,1,Tavırsızlık,1,Taziye,3,Tazminat,2,Tazminat Davası,2,TBMM,26,Tebliğ,1,Tecavüz,2,Tecrit,1,Tedavi,1,Tehdit,8,Tehlike,1,Tekirdağ,1,Teknokrat Hükümet,1,Teknoloji,15,Teknoloji Bakanlığı,1,Tel Abyad,1,Tel Aviv,1,Tel-Aviv,1,Telefon,4,Televizyon,1,TEM,1,Temel Karamollaoğlu,6,Temsilciler Meclisi,1,Tepki,8,Terör Örgütü,2,Terörist,1,Terörizm,2,TEV-DEM,13,Tevgera Azadi,1,TGS,1,The Guardian,1,The Independent,1,The Times,1,THKO,1,THY,3,Tıp,1,TİB,1,Ticaret,4,Ticaret Bakanlığı,1,Tikrit,1,Til Ebyad,9,Til Hamis,1,Tilezer,1,TİP,5,Tirbespiye,1,Tiyatro,1,TL,11,Tone Allers,1,Toptancılar,1,Toz Bulutu,1,Tören,1,Trabzon,1,Trafik,1,Trafik Kazası,1,Traktör,1,TRT,3,Trump,6,TSK,30,Tuba Çiçek,3,TUGVA,1,Tuhaf,1,Tunceli,3,Tunceli Valiliği,2,Turist,1,Turizm,5,Tutuklama,11,Tutuklu Gazeteciler,2,Tutukluluk,1,Tuzhurmatu,1,Tüccarlar,1,TÜİK,5,Tüketim,1,Tükürük,1,Tümen,2,Türk,1,Türk Bayrağı,1,Türk Medyası,3,Türk Milliyetçiliği,1,Türk Okulları,1,Türk Ordusu,4,Türk Solu,1,Türk Telekom,1,Türkçe,1,Türkçe Ezan,2,Türkçülük,6,Türki,1,Türkiye,734,Türkiye Gazetesi,2,Türkiye İşçi Partisi,1,Türkiye Kamu Sen,1,Türkler,5,Türkmen Cephesi,2,Türkmenler,9,Türkye,1,TÜYAP,1,TV,1,Twitter,11,Uçak,6,Uçak Gemileri,1,Uçak Kazası,4,Uçaklar,1,UEFA,2,Uganda,1,Ukrayna,3,Ulaşım,1,Uludere,4,Uluslararası Katalonya Ödülü,1,Uluslararası Koalisyon Güçleri,32,Uluslararası Komplo,1,Uluslararası Şeffaflık Derneği,1,Umman,1,Umre,1,Umut Oran,1,Un,2,Urdular,1,Urfa,8,Urfalı İsrail Askeri,2,Urmiye,4,Uros Balov,1,Ursula von der Leyen,1,Uyarı,4,Uygulama,1,Uygurlar,1,Uzay,1,Üç Hilal,1,Ülkücüler,2,Ümit Özdağ,1,Ümmet,1,Üniversite,5,Ürdün,5,üvenlik Protokolü,1,Vahap Munyar,1,Vali,2,Valilik,1,Vallabhbhai Chaverbhai Patel,1,Van,8,Varabistan,1,Varlık Fonu,3,Varşova,1,Vatan Partisi,1,Vate Yayınları,1,Vedat Milor,1,Vefa Kartal,2,Vefat,5,Vefik Samarai,1,Veli Saçılık,2,Velid Muallim,10,Venezuela,4,Vergi,1,Victor Nadin Rayviski,1,Video,6,Vilayet Meclisi,1,Virüs,1,Viyana,1,Vladimir Cabbarov,1,Vladimir Putin,19,Wafiq al Samarai,1,Wall Street Journal,6,Washington,4,Washington Post,3,Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü,1,Welat Encu,1,Welt Gazetesi,1,Westa Resul,1,Whatsapp,1,Whatsapp Gold,1,William Roback,1,William Urban,1,Wing Loong-II,1,WWF,1,Xakurk,1,Xaneqin,1,Xatu Elmas,1,Xerîb Hiso,1,Yabancı Dil,1,Yağmalama,2,Yahya Munis,1,Yalanlama,3,Yalova,1,Yandaş,1,Yangın,1,Yapay Zeka,1,Yaptırım,16,Yaptırımlar,18,Yaratılış,1,Yardım,4,Yargı,2,Yargılama,2,Yasa Teklifi,2,Yasak,8,Yasaklar,1,Yasemin İnceoğlu,1,Yaşam,86,Yaşar Güler,1,Yaşar Kemal,2,Yaşar Topçu,1,Yaşar Yakış,1,Yaşlılık,1,Yavuz Oğhan,1,Yayıncılık,1,Yayınevi,1,Yaz Bayramı,1,Yaz Gazeteci,1,Yaz Saati,3,Yazar,1,Yazarlar,15,YBŞ,2,Yekgirtû,2,Yemek,1,Yemen,8,Yemin,1,Yeni,2,Yeni Akit,17,Yeni Ekonomik Program,2,Yeni Nesil Hareketi,11,Yeni Özgür Politika,1,Yeni Şafak,4,Yeni Yaşam,2,Yenilenebilir Enerji,1,Yenilik,1,YEP,1,Yerel Seçimler,136,Yerli Milli,1,Yeşil Kundura,1,Yıkım,1,Yılmaz Erdoğan,1,Yiğit Bulut,2,Yiyecek,1,YNK,80,Yobazlık,1,Yoksulluk,2,Yolsuzluk,7,Yong Yang,1,Yorum,4,Youtube,1,Yörsan,1,YPG,93,YPJ,5,Yunanistan,5,Yunanlılar,1,Yuriy Nabiyev,1,Yury Borisov,1,Yusuf Kavaklı,1,Yusuf Nazik,2,Yüksekova,1,Yüksel Direnişi,1,Zafer Çağlayan,1,Zagros,1,Zam,12,Zaman Aşımı,1,Zamira Haciyeva,1,Zanyar,1,Zanyar Moradi,5,Zanyar Muradi,2,Zarok Tv,1,Zazaca,1,Zernews Uygulaması,1,Zeytin,2,Ziraat Bankası,1,Zirve,1,Ziya Selçuk,2,Zorla Getirilme,1,
ltr
item
ZERnews: Barzani Hareketine niçin dünya saygı gösteriyor? - İbrahim Sediyani
Barzani Hareketine niçin dünya saygı gösteriyor? - İbrahim Sediyani
Barzani hareketinin tarihi, özellikleri ve saygınlık kazanma sebeplerine ilişkin makale. İbrahim Sediyani yazdı.
https://3.bp.blogspot.com/-5iO_1iwmHxI/Wb1S50nluXI/AAAAAAAAGrE/FXmQ3W4hhh017t242Fm6oTEG17c8z-XvQCLcBGAs/s640/Barzani%2BHareketi%2B555%2BDu%25CC%2588nya%2BSayg%25C4%25B1%2BO%25CC%2588zellikleri.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-5iO_1iwmHxI/Wb1S50nluXI/AAAAAAAAGrE/FXmQ3W4hhh017t242Fm6oTEG17c8z-XvQCLcBGAs/s72-c/Barzani%2BHareketi%2B555%2BDu%25CC%2588nya%2BSayg%25C4%25B1%2BO%25CC%2588zellikleri.jpg
ZERnews
https://haber.zer.news/2018/08/barzani-hareketi-ibrahim-sediyani.html
https://haber.zer.news/
https://haber.zer.news/
https://haber.zer.news/2018/08/barzani-hareketi-ibrahim-sediyani.html
true
5336407197777723246
UTF-8
Tüm yayınlar yüklendi Hiç bir yayın bulunmadı TÜMÜNÜ GÖR Oku Cevapla Boşver Sil Editör: ANASAYFA SAYFALAR YAYINLAR Tümünü Gör Önerilen KONU ARŞİV SEARCH TÜM YAYINLAR İsteğinizle ilgili hiç bir yayın bulunamadı ANASAYFA'YA DÖN Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pzr Ptesi Salı Çarş Perş Cuma Ctesi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan önce Takipçiler Takip Et Bu premium içerik olup kilitlidir ADIM 1: Paylaş. ADIM 2: kilidini açmak için paylaştığınız bağlantıyı tıklayın Tüm kodları kopyalayın Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Kodları / metinleri kopyalayamıyorum, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac ile CMD + C) tuşlarına basın